Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Тразимера?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Trazimera (trastuzumab)

Общ преглед на Trazimera и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Trazimera и за какво се използва?

Trazimera е противораково лекарство, което се използва за лечение на следните заболявания:

• рак на млечната жлеза в ранен стадий (ракът се е разпространил в гърдата или в жлезите под мишницата, но не и в други части на организма) след хирургична операция, химиотерапия (лекарства за лечение на рак) и лъчетерапия (лечение с радиация), ако са приложими. Може да се използва и на по-ранен етап от лечението в комбинация с химиотерапия. При локално
авансирали карциноми (включително възпалителни) или при карциноми с размер над 2 cm Trazimera се използва преди хирургична операция в комбинация с химиотерапия и отново след хирургичната операция самостоятелно;

• метастазирал рак на млечната жлеза (ракът се е разпространил в други части на организма). Използва се самостоятелно, когато други лечения не са били ефективни или са неподходящи. Използва се също в комбинация с други противоракови лекарства: паклитаксел, доцетаксел или друг клас лекарства, наречени ароматазни инхибитори;

• метастазирал рак на стомаха в комбинация с цисплатин и капецитабин или с цисплатин и
флуороурацил (други противоракови лекарства).

Trazimera може да се използва само когато ракът „свръхекспресира HER2“: това означава, че ракът произвежда протеин, наречен HER2, в големи количества по повърхността на туморните клетки. Свръхекспресия на HER2 има при около една четвърт от случаите на рак на млечната жлеза и при една пета от случаите на рак на стомаха.

Trazimera e „биоподобно лекарство“. Това означава, че Trazimera е много подобен на друго биологично лекарство („референтно лекарство“), което вече е разрешено за употреба в ЕС.

Референтното лекарство на Trazimera е Herceptin. За повече информация относно биоподобните
лекарства, вижте тук.

Trazimera съдържа активното вещество трастузумаб (trastuzumab).

Trazimera (trastuzumab)
EMA/426663/2018 Страница 2/3

Как се използва Trazimera?

Trazimera се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от лекар с
опит в прилагането на противоракови лекарства.

Прилага се чрез инфузия (вливане) във вена в продължение на 90 минути всяка седмица или на всеки 3 седмици при рак на млечната жлеза, а при рак на стомаха — на всеки 3 седмици. При рак на млечната жлеза в ранен стадий лечението се прилага в продължение на една година или докато заболяването не се възобнови, а при метастазирал рак на млечната жлеза или метастазирал рак на стомаха лечението продължава, докато има ефект. Дозата зависи от
телесното тегло на пациента, от лекуваното заболяване, както и от това дали Trazimera се прилага веднъж седмично или на всеки 3 седмици.

Инфузията може да причини алергични реакции, затова пациентите трябва да бъдат наблюдавани по време на инфузията и след нея. На пациентите, които нямат значителни реакции към първата 90-минутна инфузия, следващите инфузии може да се прилагат в продължение на 30 минути.

За повече информация относно употребата на Trazimera вижте листовката или се свържете с
лекар или фармацевт.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/trazimera-epar-medicine-overview_bg.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства