Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма.

Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохлорид, включен в липозоми със свързан към повърхността им метоксиполиетиленгликол (MPEG). Този процес е известен като пегилиране и защитава липозомите от откриване от клетките на мононуклеарно-фагоцитарната система (МФС), което води до удължаване на времето на циркулацията им в кръвта.
За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор
Суспензията е стерилна, прозрачна, оцветена в червено.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170324137504/anx_137504_bg.pdf

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства