Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабазитаксел?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml концентрат съдържа 40 mg кабазитаксел (cabazitaxel). Всеки флакон от 1,5 ml (номинален обем) концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел. След първоначално разреждане с цялото количество разтворител, всеки ml разтвор съдържа 10 mg кабазитаксел.

Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето.

Този допълнителен обем гарантира, че след разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на придружаващия разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел.

Помощно вещество с известно действие: Всеки флакон с разтворител съдържа 573,3 mg етанол 96%. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат и разтворител за инфузионен разтвор (стерилен концентрат) Концентратът е бистър, жълт до жълто-кафяв маслен разтвор. Разтворителят е бистър и безцветен разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е показан за лечение на пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, лекувани преди това по схема, съдържаща доцетаксел (вж. точка 5.1).

4.2 Дозировка и начин на приложение Употребата на JEVTANA трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар, квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия.

Трябва да бъдат налични материална база и оборудване за лечение на сериозни реакции на свръхчувствителност като хипотония и бронхоспазъм. (вж. точка 4.4)

Премедикация Препоръчителната схема на премедикация трябва да бъде извършена поне 30 минути преди всяко приложение на JEVTANA със следните интравенозни лекарствени продукти, за да се намали риска и тежестта на свръхчувствителност:

2 • антихистамин (дексхлорфенирамин 5 mg или дифенхидрамин 25 mg или еквивалентни),

• кортикостероид (дексаметазон 8 mg или еквивалентни), и с

• H2 антагонист (ранитидин или еквивалентни) (вж. точка 4.4). Препоръчва се антиеметична профилактика, която може да бъде прилагана перорално или интравенозно, както е необходимо.

По време на лечението, пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани, за да се избегнат усложнения като бъбречна недостатъчност

Дозировка Препоръчителната доза JEVTANA е 25 mg/m2 приложена като едночасова интравенозна инфузия на всеки 3 седмици в комбинация с преднизон или преднизолон 10 mg, приложен перорално ежедневно по-време на лечението.

Коригиране на дозата

Промяна на дозата трябва да се направи, ако пациентите получат следните нежелани реакции (Степените се отнасят към Общите терминологични критерии за нежелани събития, Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0)): Таблица 1 –

промени на дозата поради нежелана реакция при пациенти, лекувани с кабазитаксел

Нежелани реакции Промяна на дозата Продължителна степен ≥3 неутропения (подълго от 1 седмица) въпреки подходящо лечение, включително G-CSF Отложете лечението, докато броят на неутрофилите стане >1 500 клетки/mm3 , след това намалете дозата на кабазитаксел от 25 mg/m2 на 20 mg/m2 . Фебрилна неутропения или неутропенична инфекция Отложете лечението, докато настъпи подобряване или изчезване на симптомите и докато броят на неутрофилите стане >1 500 клетки/mm3 , след това намалете дозата на кабазитаксел от 25 mg/m2 на 20 mg/m2 .

Степен ≥3 диария или персистираща диа

рия въпреки подходящо лечение, включително възстановяване на течности и електролити Отложете лечението, докато настъпи подобряване или изчезване на симптомите, след това намалете дозата на кабазитаксел от 25 mg/m2 на 20 mg/m2 .

Степен ≥2 периферна невропатия Отложете лечението, докато настъпи подобряване, след това намалете дозата на кабазитаксел от 25 mg/m2 на 20 mg/m2 . Лечението трябва да се прекрати, ако пациентът продължава да има някоя от тези реакции при доза 20 mg/m2 .

Специални популации Пациенти с чернодробно увреждане Кабазитаксел се метаболизира екстензивно в черния дроб. При пациенти с леко чернодробно увреждане (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти горна граница на нормата (ГГН) или AST >1,5 пъти ГГН), дозата на кабазитаксел трябва да се намали до 20 mg/m2 .

Приложението на кабазитаксел при пациенти с леко чернодробно увреждане трябва да става с повишено внимание и стриктно проследяване на безопасността.

При пациенти с умерено чернодробно увреждане (общ билирубин >1,5 до ≤ 3,0 пъти ГГН), максималната поносима доза (МПД) е 15 mg/m2 . Ако се предвижда лечение при пациенти с умерено чернодробно увреждане, дозата на кабазитаксел не трябва да превишава 15 mg/m2 .

Данните за ефикасност при тази доза обаче са ограничени. 3 Кабазитаксел не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ билирубин ≥ 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2). Пациенти с бъбречно увреждане Екскрецията на кабазитаксел през бъбреците е минимална.

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане, които не се нуждаят от хемодиализа.

Пациентите с терминална бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс (CLCR< 15 ml/min/1,73 m2 )), в зависимост от състоянието им и ограничените налични данни, трябва да се лекуват с повишено внимание и да се проследяват внимателно по време на лечението (вж. точки 4.4 и 5.2). Старческа възраст Не се препоръчва специфично коригиране на дозата при употреба на кабазитаксел при пациенти в старческа възраст (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.2).

Едновременна употреба на други лекарствени продукти Едновременната употреба на лекарствени продукти, които са силни индуктори или силни инхибитори на CYP3A трябва да се избягва. Обаче, ако пациентите се нуждаят от едновременно приложение на силен инхибитор на CYP3A, трябва да се обмисли намаляване на дозата на кабазитаксел с 25% (вж. точки 4.4 и 4.5).

Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на JEVTANA при деца и юноши под 18-годишна възраст не са установени. Липсват данни. Начин на приложение За инструкции за приготвяне и прилагане на продукта вижте точка 6.6. Не трябва да се използват инфузионни PVC контейнери и полиуретанови комплекти за инфузия. JEVTANA не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6. 4.3 Противопоказания

 Свръхчувствителност към кабазитаксел, към други таксани или някое от помощните вещества в състава, включително полисорбат 80.  Брой на неутрофилите по-малък от 1 500/mm3 .

 Тежко чернодробно увреждане (общ билирубин ≥ 3 пъти ГГН).  Едновременна ваксинация с ваксина срещу жълта треска (вж. точка 4.5). 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Реакции на свръхчувствителност Всички пациенти трябва да получат премедикация преди започване на инфузията на кабазитаксел (вж. точка 4.2).

Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани за реакции на свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на свръхчувствителност могат да се появят в рамките на няколко минути след започването на инфузията на кабазитаксел, следователно трябва да има налични материална база и оборудване за третиране на хипотония и бронхоспазъм.

Могат да се появят тежки реакции на свръхчувствителност, които могат да включват генерализиран обрив/еритема, хипотония и бронхоспазъм. Тежките реакции на свръхчувствителност изискват незабавно прекъсване на кабазитаксел и подходящо лечение. Пациентите с реакции на свръхчувствителност трябва да спрат лечението с JEVTANA (вж. точка 4.3).

Риск от неутропения Пациентите, лекувани с кабазитаксел, могат да получат профилактично G-CSF, според ръководствата на Американската асоциация по клинична онкология (ASCO) и/или настоящите 4 институционални ръководства, за намаляване на риска или овладяване на усложненията при неутропения (фебрилна неутропения, продължителна неутропения или неутропенична инфекция).

Първична профилактика с G-CSF трябва да се обмисли при пациенти с високорискови клинични характеристики (възраст > 65 години, лошо функционално състояние, предишни епизоди на фебрилна неутропения, предходни екстензивни радиологични портове, недохранване или други тежки съпътстващи заболявания), които ги предразполагат към увеличаване на усложненията от продължителна неутропения. Използването на G-CSF показва ограничаване на честотата и тежестта на неутропенията. Неутропенията е най-честата нежелана реакция на кабазитаксел (вж. точка 4.8).

Проследяване на пълната кръвна картина е много важно да се прави всяка седмица по време на първия цикъл и след това преди всеки цикъл на лечение, за да може дозата да бъде коригирана, ако е необходимо. Дозата трябва да бъде намалена в случай на фебрилна неутропения или продължителна неутропения въпреки подходящо лечение (вж. точка 4.2). Пациентите трябва да възобновят лечението само когато броят на неутрофилите се възстанови до ниво ≥1 500/mm3 (вж. точка 4.3). Стомашно-чревни нарушения Симптоми като коремна болка и чувствителност, повишена температура, персистиращ запек, диария, със или без неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да бъдат оценени и лекувани незабавно. Може да е необходимо отлагане или прекъсване на лечението с кабазитаксел.

Риск от гадене, повръщане, диария и дехидратация Ако при пациентите се появи диария след приложение на кабазитаксел, те могат да бъдат лекувани с обичайно използваните антидиарийни лекарствени продукти. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за рехидратиране на пациентите. Диария може да се появи по-често при пациенти, предварително подложени на облъчване в коремно-тазовата област. Дехидратацията е по-честа при пациенти на възраст 65 или повече години.

Трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се рехидратират пациентите и да се проследят и коригират нивата на серумните електролити, особено на калия. Отлагане на лечението или намаляване на дозата могат да бъдат наложителни за степен ≥3 диария (вж. точка 4.2).

Ако пациентите получат гадене или повръщане, те могат да бъдат лекувани с обичайно използваните антиеметици. Риск от сериозни стомашно-чревни реакции

Има съобщения за стомашно-чревно (СЧ) кървене и перфорация, илеус, колит, включително с фатален изход при пациенти, лекувани с кабазитаксел (вж. точка 4.8). Препоръчва се повишено внимание при лечение на пациенти с най-голям риск от развитие на стомашно-чревни усложнения: тези с неутропения, старческа възраст, съпътстваща употреба на НСПВС, антитромбоцитна терапия или антикоагуланти и пациенти с анамнеза за лъчетерапия на таза или стомашно-чревно заболяване, като язва или стомашно-чревно кървене.

Периферна невропатия При пациенти, приемащи кабазитаксел, са били наблюдавани случаи на периферна невропатия, периферна сензорна невропатия (напр. парестезии, дизестезии) и периферна моторна невропатия. Пациентите, лекувани с кабазитаксел трябва да бъдат посъветвани да информират своя лекар преди да продължат лечението, ако развият симптоми на невропатия като болка, парене, изтръпване, скованост или слабост.

Лекарите трябва да направят оценка за наличие или влошаване на невропатия преди всяко лечение. Лечението трябва да се отложи до подобряване на симптомите. Дозата на кабазитаксел трябва да се намали от 25 mg/m2 на 20 mg/m2 при персистираща степен >2 периферна невропатия (вж. точка 4.2).

Анемия Наблюдавана е анемия при пациенти, получаващи кабазитаксел (вж. точка 4.8).

Хемоглобинът и хематокритът трябва да се проверят преди началото на лечението с кабазитаксел и ако пациентите проявяват признаци или симптоми на анемия или загуба на кръв. Препоръчва се 5 повишено внимание при пациенти с хемоглобин <10 g/dl и трябва да се вземат подходящи мерки според клиничните показания.

Риск от бъбречна недостатъчност

Бъбречни нарушения са били съобщени във връзка със сепсис, тежка дехидратация дължаща се на диария, повръщане и обструктивна уропатия.

Наблюдавана е бъбречна недостатъчност, включително случаи с фатален изход. В такъв случай трябва да се предприемат подходящи мерки за идентифициране на причината и пациентите да се лекуват интензивно.

По време на лечението с кабазитаксел трябва да се осигури адекватна хидратация. Пациентът трябва да съобщава веднага за всяка значима промяна в дневния обем на урината. Серумният креатинин трябва да се измерва в началото, с всяка кръвна картина и когато пациентът съобщи за промяна в уриноотделянето.

Лечението с кабазитаксел трябва да се прекрати в случай на влошаване на бъбречната функция до бъбречна недостатъчност ≥CTCAE 4.0 степен 3. Риск от сърдечни аритмии Има съобщения за сърдечни аритмии, най-често тахикардия и предсърдно мъждене (вж. точка 4.8).

Хора в старческа възраст При хора в старческа възраст (≥65 години) може да има по-голяма вероятност да се появят някои нежелани реакции, включително неутропения и фебрилна неутропения (вж. точка 4.8). Пациенти с чернодробно увреждане Лечението с JEVTANA е противопоказано при пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ билирубин > 3 пъти ГГН) (вж. точки 4.3 и 5.2). Дозата трябва да се намали при пациенти с леко (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти Г

ГН или AST >1,5 пъти ГГН) чернодробно увреждане (вж. точки 4.2 и 5.2). Взаимодействия Едновременното приложение със силни CYP3A инхибитори трябва да се избягва, тъй като те могат да повишат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5). Ако едновременното приложение със силен CYP3A инхибитор не може да се избегне, трябва да се обмисли внимателно наблюдение за токсичност и намаляване на дозата на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5).

Едновременното приложение със силни CYP3A индуктори трябва да се избягва, тъй като те могат да понижат плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.5). Помощни вещества Разтворителят съдържа 573,3 mg етанол 96% (15% об./об.), еквивалентен на 14 ml бира или 6 ml вино.

Вредно за страдащите от алкохолизъм. Да бъде взето под внимание при групи с висок риск, като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия. 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие In vitro проучвания показват, че кабазитаксел се метаболизира основно чрез CYP3A (80% до 90%) (вж. точка 5.2).

CYP3A инхибитори Многократното приложение на кетоконазол (400 mg веднъж дневно), силен инхибитор на CYP3A, води до намаляване на клирънса на кабазитаксел с 20%, което съответства на повишаване на AUC с 25%.

Следователно, едновременната употреба на силни CYP3A инхибитори (като кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин, вориконазол) трябва да се избягва, тъй 6 като може да настъпи повишаване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.4).

Едновременното приложение на апрепитант, умерен инхибитор на CYP3A, не е имало ефект върху клирънса на кабазитаксел. CYP3A индуктори Многократното приложение на рифампин (600 mg веднъж дневно), силен инхибитор на CYP3A, води до повишаване на клирънса на кабазитаксел с 21%, което съответства на намаляване на AUC с 17%.

Следователно, едновременното приложение на силни CYP3A индуктори (като фенитоин, карбамазепин, рифампин, рифабутин, рифапентин, фенобарбитал) трябва да се избягва, тъй като може да настъпи намаляване на плазмената концентрация на кабазитаксел (вж. точки 4.2 и 4.4).

В допълнение, пациентите трябва да се въздържат от прием на жълт кантарион. OATP1B1 In vitro, кабазитаксел инхибира транспортните протеини на транспортиращия полипептид на органични аниони OATP1B1.

Възможен е риск за взаимодействие със субстрати на OATP1B1 (напр. статини, валсартан, репаглинид), особено по време на инфузията (1 час) и до 20 минути след края на инфузията. Препоръчва се интервал от 12 часа преди инфузията и най-малко 3 часа след края на инфузията, преди прилагането на субстрати на OATP1B1.

Ваксинации Приложението на живи или живи атенюирани ваксини при пациенти, имунокомпрометирани от химиотерапевтични средства може да доведе до тежки или фатални инфекции. Ваксинация с жива атенюирана ваксина трябва да се избягва при пациенти, получаващи кабазитаксел.

Могат да се прилагат убити или инактивирани ваксини, обаче отговорът към такива ваксини може да бъде намален.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене Бременност

Няма данни относно употребата на кабазитаксел при бременни жени. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност при токсични за майката дози (вж. точка 5.3), а също и че кабазитаксел преминава плацентарната бариера (вж. точка 5.3).

Както и при други цитотоксични лекарствени продукти, кабазитаксел може да причини увреждане на фетуса при експонирани бременни жени. Кабазитаксел не се препоръчва по време на бременнност и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция. Кърмене Наличните фармакокинетични данни при животни показват екскреция на кабазитаксел и неговите метаболити в млякото (вж. точка 5.3).

Риск за кърмачето не може да се изключи. Кабазитаксел не трябва да се използва по време на кърмене. Фертилитет Проучванията при животни показват, че карбазитаксел засяга репродуктивната система при мъжки плъхове и кучета без функционален ефект върху фертилитета (вж. точка 5.3).

Въпреки това, като се има предвид фармакологичната активност на таксаните, техният генотоксичен потенциал и ефектът на някои съединения от този клас върху фертилитета при проучвания с животни, не може да се изключи ефект върху мъжкия фертилитет при хора. Поради потенциалните ефекти върху мъжките гамети и потенциалната експозиция чрез семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да използват ефективна контрацепция по-време на лечението и се препоръчва да продължат контрацепцията до 6 месеца след последната доза на кабазитаксел.

Поради потенциалната експозиция чрез 7 семенната течност, мъжете, лекувани с кабазитаксел, трябва да избягват контат на еякулата с друг човек по време на лечението. Мъжете, лекувани с кабазитаксел, се съветват да се консултират относно замразяване на сперма преди лечението.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Въз основа на профила на безопасност, кабазитаксел може да повлияе в умерена степен способността за шофиране и работа с машини, тъй като може да причини умора и замайване. Пациентите трябва да се посъветват да не шофират или да не работят с машини, ако изпитат тези нежелани реакции по време на лечението.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Безопасността на JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон е оценена при 371 пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, които са лекувани с кабазитаксел 25 mg/m2 веднъж на три седмици в рандомизирано, отворено, контролирано проучване фаза III.

Пациентите са получили 6 цикъла средна продължителност на лечение с JEVTANA. Най-често срещаните (≥10%) нежелани реакции от всички степени са анемия (97,3%), левкопения (95,6%), неутропения (93,5%), тромбоцитопения (47,4%) и диария (46,6%). Найчесто срещаните (≥5%) степен ≥3 нежелани реакции в групата на JEVTANA са неутропения (81,7%), левкопения (68,2%), анемия (10,5%), фебрилна неутропения (7,5%), диария (6,2%). Прекъсване на лечението поради нежелани реакции е настъпило при 68 пациенти (18,3%), приемащи JEVTANA. Най-честата нежелана реакция, водеща до прекъсване на лечението с JEVTANA, е неутропения. Таблица на нежеланите реакции

Нежеланите реакции са представени в таблица 2 според системо-органния клас и честота по MedDRA. Във всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност. Интензитетът на нежеланите реакции е степенуван според CTCAE 4.0 (степен ≥3 = Ст≥3).

Честотите са на база всички степени и са дефинирани като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 2: Съобщени нежелани реакции и хематологични нарушения при употребата на JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон в проучването TROPIC (n=371) Системо-органен клас Нежелана реакция Всички степени n (%) Степен≥3 n (%) Много чести Чести Септичен шок 4 (1,1) 4 (1,1) Сепсис 4 (1,1) 4 (1,1) Целулит 6 (1,6) 2 (0,5) Инфекция на пикочните пътища 27 (7,3) 4 (1,1) Инфлуенца 11 (3) 0 Цистит 10 (2,7) 1 (0,3)

Инфекция на горните дихателни пътища 10 (2,7) 0 Инфекции и инфестации Херпес зостер 5 (1,3) 0 8 Системо-органен клас Нежелана реакция Всички степени Степен≥3 n (%) n (%) Много чести Чести Кандидоза 4 (1,1) 0 Неутропенияa* 347 (93,5) 303 (81,7) Анемия a 361 (97,3) 39 (10,5) Левкопенияa 355 (95,7) 253 (68,2) Тромбоцитопенияa 176 (47,4) 15 (4) Нарушения на кръвта и лимфната система Фебрилна неутропения 28 (7,5) 28 (7,5) Нарушения на имунната система

Свръхчувствител ност 5 (1,3) 0 Анорексия 59 (15,9) 3 (0,8) Дехидратация 18 (4,9) 8 (2,2) Хипергликемия 4 (1,1) 3 (0,8) Нарушения на метаболизма и храненето Хипокалиемия 4 (1,1) 2 (0,5) Психични Тревожност 11 (3) 0 нарушения Обърканост 5 (1,3) 0 Дисгеузия 41 (11,1) 0 Периферна невропатия 30 (8,1) 2 (0,5)

Периферна сензорна невропатия 20 (5,4) 1 (0,3) Замайване 30 (8,1) 0 Главоболие 28 (7,5) 0 Парестезия 17 (4,6) 0 Летаргия 5 (1,3) 1 (0,3) Хипестезия 5 (1,3) 0 Нарушения на нервната система Ишиас 4 (1,1) 1 (0,3) Конюнктивит 5 (1,3) 0 Нарушения на очите Увеличена лакримация 5 (1,3) 0 Нарушения на ухото Шум в ушите 5 (1,3) 0 и лабиринта Вертиго 5 (1,3) 0 Предсърдно мъждене 4 (1,1) 2 (0,5) Сърдечни нарушения* Тахикардия 6 (1,6) 0

Хипотония 20 (5,4) 2 (0,5) Дълбока венозна тромбоза 8 (2,2) 7 (1,9) Хипертония 6 (1,6) 1 (0,3) Ортостатична хипотония 5 (1,3) 1 (0,3) Горещи вълни 5 (1,3) 0 Съдови нарушения Зачервяване 4 (1,1) 0 Диспнея 44 (11,9) 5 (1,3) Кашлица 40 (10,8) 0 Орофарингеална болка 13 (3,5) 0 Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Пневмония 9 (2,4) 6 (1,6) Диария 173 (46,6) 23 (6,2) Гадене 127 (34,2) 7 (1,9) Стомашно-чревни нарушения Повръщане 84 (22,6) 7 (1,9) 9

Системо-органен клас Нежелана реакция Всички степени Степен≥3 n (%) n (%) Много чести Чести Констипация 76 (20,5) 4 (1,1) Коремна болка 43 (11,6) 7 (1,9) Диспепсия 25 (6,7) 0 Болка в горната част на корема 20 (5,4) 0 Хемороиди 14 (3,8) 0 Гастроезофагеална рефлуксна болест 12 (3,2) 0 Ректално кървене 8 (2,2) 2 (0,5) Сухота в устата 8 (2,2) 1 (0,3) Раздуване на корема 5 (1,3) 1 (0,3) Алопеция 37 (10) 0 Суха кожа 9 (2,4) 0 Нарушения на кожата и подкожната тъкан Еритема 5 (1,3) 0 Болка в гърба 60 (16,2) 14 (3,8) Артралгия 39 (10,5) 4 (1,1) Болка в крайниците 30 (8,1) 6 (1,6) Мускулни спазми 27 (7,3) 0 Миалгия 14 (3,8) 1 (0,3) Мускулноскелетна болка в гърдите 11 (3) 1 (0,3)

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Болка в слабините 7 (1,9) 3 (0,8) Остра бъбречна недостатъчност 8 (2,2) 6 (1,6) Бъбречна недостатъчност 7 (1,9) 6 (1,6) Дизурия 25 (6,7) 0 Бъбречна колика 5 (1,3) 1 (0,3) Хематурия 62 (16,7) 7 (1,9) Полакиурия 13 (3,5) 1 (0,3) Хидронефроза 9 (2,4) 3 (0,8) Ретенция на урина 9 (2,4) 3 (0,8)

Инконтиненция на урина 9 (2,4) 0 Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Уретерална обструкция 7 (1,9) 5 (1,3) Нарушения на възпроизводителната система и гърдата Болка в таза 7 (1,9) 1 (0,3) Умора 136 (36,7) 18 (4,9) Астения 76 (20,5) 17 (4,6) Пирексия 45 (12,1) 4 (1,1) Периферни отоци 34 (9,2) 2 (0,5) Възпаление на лигавиците 22 (5,9) 1 (0,3) Болка 20 (5,4) 4 (1,1) Гръдна болка 9 (2,4) 2 (0,5) Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Оток 7 (1,9) 1 (0,3) 10 Системо-органен клас Нежелана реакция Всички степени Степен≥3 n (%) n (%) Много чести Чести Тръпки 6 (1,6) 0 Неразположение 5 (1,3) 0 Намалено телесно тегло 32 (8,6) 0 Повишена аспартат аминотрансфераза 4 (1,1) 0

Изследвания Повишени трансаминази 4 (1,1) 0 a на база лабораторни стойности * за повече информация вижте точката по-долу Описание на избрани нежелани реакции Неутропения и свързани клинични събития Честотата на степен ≥3 неутропения на база лабораторни данни е 81,7%. Честотите на нежеланите реакции степен ≥3 клинична и фебрилна неутропения са съответно 21,3% и 7,5%. Неутропенията е най-честата нежелана реакция, водеща до прекъсване на лечението с лекарствения продукт (2,4%). Усложненията при неутропения включват неутропенична инфекция (0,5%), неутропеничен сепсис (0,8%) и септичен шок (1,1%), които в някои случаи са завършили с фатален изход.

Използването на G-CSF показва ограничаване на честотата и тежестта на неутропенията (вж. точки 4.2 и 4.4)

Сърдечни нарушения и аритмии Събития от всички степени при сърдечните нарушения са по-чести при пациенти на кабазитаксел, от които 6 пациенти (1,6%) са имали степен ≥3 сърдечни аритмии. Честотата на тахикардия при кабазитаксел е 1,6%, като нито една не е от степен ≥3. Честотата на предсърно мъждене е 1,1% в групата на кабазитаксел. Сърдечната недостатъчност е по-честа при кабазитаксел, като е съобщена при двама пациенти (0,5%).

Един пациент в групата на кабазитаксел е починал в следствие на сърдечна недостатъчност. Камерно мъждене с фатален изход е съобщено при 1 пациент (0,3%) и сърдечен арест при 2-ма пациенти (0,5%). Нито едно от тези събития не е счетено за свързано според изследователя. Други отклонения в лабораторните показатели

Честотите на степен ≥3 анемия, повишени AST, ALT и билирубин въз основа на отклонения в лабораторните показатели, са съответно 10,6%, 0,7%, 0,9% и 0,6%. Стомашно-чревни нарушения Наблюдавани са колит, ентероколит, гастрит, неутропеничен ентероколит. Има съобщения и за стомашно-чревно кървене и перфорация, илеус и чревна обструкция (вж. точка 4.4). Педиатрична популация (вж. точка 4.2) Други специални популации

Пациенти в старческа възраст Сред 371 пациенти, лекувани с JEVTANA в проучване за рак на простатата, 240 пациенти са били на възраст 65 или повече години, включително 70 пациенти над 75-годишна възраст. Следните нежелани реакции са съобщени при честота 5% по-висока при пациенти на възраст 65 или повече години в сравнение с по-млади пациенти: умора (40,4% спрямо 29,8%), клинична неутропения (24,2% спрямо 17,6%), астения (23,8% спрямо 14,5%), пирексия (14,6% спрямо 7,6%), замайване (10,0% спрямо 4,6%), инфекции на пикочните пътища (9,6% спрямо 3,1%) и дехидратация (6,7% спрямо 1,5%).

11 Честотата на следните степен ≥3 нежелани реакции е била по-висока при пациенти на възраст 65 години в сравнение с по-младите пациенти: неутропения на база отклонения в лабораторните показатели (86,3% спрямо 73,3%), клинична неутропения (23,8% спрямо 16,8%) и фебрилна неутропения (8,3% спрямо 6,1%) (вж. точки 4.2 и 4.4). Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно.

Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. 4.9

Предозиране

Не е известен антидот на JEVTANA. Очакваните усложнения при предозиране се състоят в екзацербация на нежеланите реакции като потискане на костния мозък и стомашно-чревни нарушения.

В случай на предозиране, пациентът трябва да бъде задържан в специализирано звено и внимателно проследяван. Възможно най-бързо след установяване на предозирането, пациентът трябва да получи G-CSF в терапевтични дози. Трябва да се предприемат други подходящи симптоматични мерки.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: антинеопластични средства, таксани, ATC код: L01CD04 Механизъм на действие Кабазитаксел е анитинеопластично средство, действащо чрез нарушаване на микротубулната мрежа в клетките. Кабазитаксел се свързва с тубулина и стимулира изграждането на стабилни микротубули от тубулина като едновременно с това инхибира тяхното разпадане. Това води до стабилизиране на микротубулите, което води до инхибиране на митотичните и интерфазните клетъчни функции.

Фармакодинамични ефекти Кабазитаксел демонстрира широк спектър на антитуморна активност срещу авансирали човешки тумори, присадени на мишки.

Кабазитаксел е активен при доцетаксел-чувствителни тумори. Освен това, кабазитаксел демонстрира активност при туморни модели, нечувствителни на химиотерапия, включваща доцетаксел. Клинична ефикасност и безопасност Ефикасността и безопасноста на JEVTANA в комбинация с преднизон или преднизолон са оценени в рандомизирано, отворено, международно, многоцентрово проучване фаза III при пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, лекувани преди това по схема, съдържаща доцетаксел . Общатата преживяемост (ОS) е първичната крайна точка за ефикасност в проучването.

Вторичните крайни точки включват: преживяемост без прогресия [(PFS) (дефинирана като времето от рандомизация до туморната прогресия, прогресия на простата-специфичния антиген (PSA), прогресия на болката или смърт поради каквато и да е причина, което се появи първо], честота на туморния отговор на базата на критерии за оценка на отговора при солидни тумори (RECIST), прогресия на PSA (дефинирана като увеличение ≥25% или >50% в PSA съответно при не-респондери или респондери), отговор на PSA (понижение на серумните нива на PSA с поне 50%), прогресия на болката [оценена посредством скалата за интензитета на моментната 12 болка (PPI) от въпросника на McGill-Melzack и Аналгетичен скор (AS)] и отговор на болката (дефиниран като 2 точки по-голямо намаление спрямо изходното ниво на медианата на PPI без съпътстващо увеличение на AS, или намаление с ≥50% при използване на аналгетик спрямо изходната стойност на AS без съпътстващо увеличение на болката).

Общо 755 пациенти са рандомизирани да приемат или JEVTANA 25 mg/m2 интравенозно на всеки 3 седмици за максимум 10 цикъла с преднизон или преднизолон 10 mg дневно перорално, или митоксантрон 12 mg/m2 интравенозно на всеки 3 седмици за максимум 10 цикъла с преднизон или преднизолон 10 mg дневно перорално (n=377).

Това проучване включва пациенти на възраст над 18 години с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата, измерим по критерии на RECIST или неизмеримо заболяване с увеличаване на нивата на PSA или поява на нови лезии, и функционален статус от 0 до 2 според Източната кооперативна група по онкология (ECOG). Пациентите е трябвало да имат неутрофили >1 500/mm3 , тромбоцити > 100 000/mm3 , хемоглобин >10 g/dl, креатинин <1,5 x ГГН, общ билирубин <1 път ГГН, AST и ALT <1,5 пъти ГГН. Пациенти с анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност или инфаркт на миокарда през последните 6 месеца, или пациенти с неконтролирана сърдечна аритмия, стенокардия и/или хипертония, не са включвани в проучването. Демографските данни, включващи възраст, раса и функционалният статус според ECOG (0 до 2) са разпределени между рамената на лечението. В групата на JEVTANA средната възраст е 68 години, в диапазон (46-92) и расовото разпределение е 83,9% бяла, 6,9% азиатска/ориенталска, 5,3% черна и 4% други.

Средният брой на циклите е 6 в групата на JEVTANA и 4 в групата на митоксантрон. Броят на пациентите, които са завършили лечението в проучването (10 цикъла) е съответно 29,4% и 13,5% в групата на JEVTANA и в сравнителна група. Общата преживяемост е значително по-продължителна с JEVTANA в сравнение с митоксантрон (съответно 15,1 месеца спрямо 12,7), с 30% намаляване на риска за смърт сравнено с митоксантрон (вж. таблица 3 и фигура 1).

Подгрупа от 59 пациенти са получавали преди това кумулативна доза доцетаксел <225 mg/m² (29 пациенти в рамото на JEVTANA, 30 пациенти в рамото на митоксантрон). Не се наблюдава статистическа разлика в общата преживяемост при тази група пациенти (HR (95%CI) 0,96 (0,49- 1,86)). Таблица 3 – Ефикасност на JEVTANA при лечението на пациенти с хормонорефрактерен метастатичен рак на простатата JEVTANA + преднизон n=378 митоксантрон + преднизон n=377 Обща преживяемост Брой починали пациенти (%) 234 (61,9%) 279 (74%) Медиана на преживяемост (месеци) (95% CI) 15,1 (14,1-16,3) 12,7 (11,6-13,7) Коефициент на риска (HR)1 (95% CI) 0,70 (0,59-0,83) p-стойност <0,0001 1 HR е определен по модела на Cox; коефициент на риска под 1 е в полза на JEVTANA 13 Фигура 1: Криви на обща преживяемост по Kaplan Meier Наблюдава се увеличение на PFS в рамото на JEVTANA, в сравнение с рамото на митоксантрон, съответно 2,8 (2,4-3,0) месеца спрямо 1,4 (1,4-1,7), HR (95%CI) 0,74 (0,64-0,86), p<0,0001. Наблюдава се значително по–висока честота на туморния отговор от 14,4% (95%CI: 9,6-19,3) при пациентите в рамото на JEVTANA, в сравнение с 4,4% (95%CI: 1,6-7,2) за пациентите в рамото на митоксантрон, p=0,0005.

Вторичните крайни точки на PSA са положителни в рамото на JEVTANA. Наблюдава се медиана на PSA прогресия от 6,4 месеца (95%CI: 5,1-7,3) при пациентите в рамото на JEVTANA, в сравнение с 3,1 месеца (95%CI: 2,2-4,4) в рамото на митоксантрон, HR 0,75 месеца (95%CI 0,63-0,90), p=0,0010. Отговорът на PSA е 39,2% при пациентите в рамото на JEVTANA (95%CI: 33,9-44,5) спрямо 17,8% при пациентите на митоксантрон (95% CI: 13,7-22,0), p=0,0002. Не се наблюдава статистическа разлика между двете рамена на лечение при прогресия на болката и отговор на болката.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите от проучвания с JEVTANA във всички подгрупи на педиатричната популация при показанието рак на простатата (вж. точка 4.2). 377 300 188 67 11 1 378 321 231 90 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4 0 6 12 18 24 30 митоксантрон +преднизон кабазитаксел +преднизон 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 6 12 18 24 30 Време(Месеци) П ропо рция на общата п реживяемост Брой изложени на риск митоксантрон +преднизон кабазитаксел +преднизон 14 5.2 Фармакокинетични свойства Извършен е популационен фармакокинетичен анализ при 170 пациенти, включително пациенти с авансирали солидни тумори (n=69), метастатичен рак на гърдата (n=34) и метастатичен рак на простатата (n=67).

Тези пациенти са приемали кабазитаксел в дози от 10 до 30 mg/m2 седмично или на всеки 3 седмици. Абсорбция След едночасово интравенозно приложение на 25 mg/m2 кабазитаксел при пациенти с метастатичен рак на простатата (n=67), Cmax е 226 ng/ml (коефициент на вариация (CV): 107%) и е достигната в края на едночасовата инфузия (Tmax). Средната AUC е 991 ng.h/ml (CV: 34%). Не е наблюдавано голямо отклонение в дозовата пропорционалност от 10 до 30 mg/m² при пациенти с авансирали солидни тумори (n=126). Разпределение Обемът на разпределение (Vss) е 4 870 l (2 640 l/m2 за пациент със средна телесна повърхност 1,84 m2 ) в стационарно състояние. In vitro свързването на кабазитаксел с човешките серумни протеини е 89-92% и не се насища до 50,000 ng/ml, което обхваща максималната концентрация, наблюдавана в клинични проучвания.

Кабазитаксел се свързва основно с човешкия серумен албумин (82,0%) и с липопротеините (87,9% за HDL, 69,8% за LDL и 55,8% за VLDL). In vitro съотношенията на кръвна към плазмена концентрация в човешката кръв, които са в границите от 0,90 до 0,99 показват, че кабазитаксел се разпределя еднакво между кръвта и плазмата. Биотрансформация Кабазитаксел се метаболизира екстензивно в черния дроб (>95%), главно чрез CYP3A изоензима (80% до 90%). Кабазитаксел е основното циркулиращо съединение в човешката плазма. В плазмата са открити седем метаболита (включително 3 активни метаболита в следствие на O-деметилиране), като основният представлява 5% от експозицията на основното вещество.

Около 20 метаболита на кабазитаксел се екскретират с урината и фецеса. Въз основа на in vitro проучвания, потенциалният риск за инхибиране от кабазитаксел в клинично значими концентрации е възможен за лекарствени продукти, основно субстрати на CYP3A. Клинично проучване обаче показва, че кабазитаксел (25 mg/m2 приложен като еднократна 1-часова инфузия), не променя плазмените нива на мидазолам, който е изследван субстрат на CYP3A.

Поради това, едновременното приложение в терапевтични дози на субстрати на CYP3A с кабазитаксел при пациенти, не се очаква да има клинично значение. Няма потенциален риск за инхибиране на лекарствени продукти, които са субстрати на други CYP ензими (1A2, 2B6, 2C9, 2C8, 2C19, 2E1 и 2D6), също така няма потенциален риск за индукция от кабазитаксел на лекарствени продукти, субстрати на CYP1A, CYP2C9 и CYP3A. Кабазитаксел не инхибира in vitro основния път на биотрансформация на варфарин в 7- хидроксиварфарин, което се медиира от CYP2C9. Следователно не се очакват фармакокинетични взаимодействия на кабазитаксел с варфарин in vivo.

In vitro кабазитаксел не инхибира Multidrug-Resistant Proteins (MRP): MRP1 и MRP2 или органичния катионен транспортер (OCT1). Кабазитаксел инхибира транспортирането на Pгликопротеина (PgP) (дигоксин, винбластин), Breast-Cancer-Resistant-Proteins (BCRP) (метотрексат) и транспортиращия полипептид на органични аниони OATP1B3 (CCK8) в концентрации най-малко 15 пъти от наблюдаваните в клинични условия, докато инхибирането на транспорта на OATP1B1 (естрадиол 17ß-глюкуронид) е в концентрации само 5 пъти от наблюдаваните в клинични условия.

Следователно рискът за взаимодействие in vivo със субстрати на MRP, OCT1, PgP, BCRP и OATP1B3 в доза 25 mg/m2 е малко вероятен. Възможен е риск за взаимодействие с OATP1B1 транспортер, особено по време на инфузията (1 час) и до 20 минути след края на инфузията (вж. точка 4.5). 15 Елиминиране След едночасова интравенозна инфузия на маркиран 14С кабазитаксел в доза 25 mg/m2 при пациенти, приблизително 80% от приложената доза се елиминира в рамките на 2 седмици. Кабазитаксел основно се екскретира чрез фецеса като множество метаболити (76% от дозата), докато бъбречната екскреция на кабазитаксел и метаболитите е по-малко от 4% от дозата (2,3% като непроменен лекарствен продукт в урината).

Кабазитаксел има висок плазмен клирънс от 48,5 l/h (26,4 l/h/m² за пациент със средна телесна повърхност 1,84 m²) и дълъг терминален полуживот 95 часа. Специални популации Пациенти в старческа възраст В популационен фармакокинетичен анализ при 70 пациенти на възраст 65 и повече години (57 от 65 до 75 и 13 пациенти над 75 години) не е наблюдавано влияние на възрастта върху фармакокинетиката на кабазитаксел. Педиатрични пациенти Безопасността и ефикасността на JEVTANA при деца и юноши под 18-годишна възраст не са установени.

Чернодробно увреждане Кабазитаксел се елиминира основно чрез чернодробен метаболизъм. Специално проучване при 43 онкологични пациенти с чернодробно увреждане не показва влияние на лекото (общ билирубин >1 до ≤1,5 пъти ГГН или AST >1,5 пъти ГГН) или умерено (общ билирубин >1,5 до ≤3,0 пъти ГГН) чернодробно увреждане върху фармакокинетиката на кабазитаксел. Максималната поносима доза (МПД) на кабазитаксел е съответно 20 mg/m2 и 15 mg/m2 . При 3 пациенти с тежко чернодробно увреждане (общ билирубин >3 пъти ГГН) е наблюдавано 39% намаление на клирънса в сравнение с пациенти с леко чернодробно увреждане, което показва известно влияние на тежкото чернодробно увреждане върху фармакокинетиката на кабазитаксел. Не е установена МПД на кабазитаксел при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Въз основа на данните за безопасност и поносимост, дозата на кабазитаксел трябва да се намали при пациенти с леко чернодробно увреждане (вж. точки 4.2, 4.4). JEVTANA е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точка 4.3). Бъбречно увреждане Екскрецията на кабазитаксел през бъбреците е минимална (2,3% от дозата).

Популационен фармакокинетичен анализ, извършен при 170 пациенти, включващ 14 пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клиърънс в границите от 30 до 50 ml/min) и 59 пациенти с леко бъбречно увреждане (креатининов клиърънс в границите от 50 до 80 ml/min) показва, че лекото до умерено бъбречно увреждане няма значими ефекти върху фармакокинетиката на кабазитаксел. Това е потвърдено от специално сравнително фармакокинетично проучване при пациенти със солидни тумори с нормална бъбречна функция (8 пациенти), умерено (8 пациенти) и тежко (9 пациенти) бъбречно увреждане, които са получили няколко цикъла кабазитаксел като единична интравенозна инфузия до 25 mg/m2 .

5.3 Предклинични данни за безопасност Нежелани реакции, които не са наблюдавани при клинични проучвания, но са наблюдавани при кучета след еднократна доза, 5-дневно и седмично прилагане при нива на експозиция, по-ниски от нивата на клинична експозиция и с възможно значение за клиничната употреба, са артериоларна/периартериоларна некроза в черния дроб, хиперплазия на жлъчните каналчета и/или хепатоцелуларна некроза (вж. точка 4.2).

16 Нежелани реакции, които не са наблюдавани при клинични проучвания, но са наблюдавани при плъхове по време на проучвания за токсичност при многократно прилагане, при нива на експозиция, по-високи от нивата на клинична експозиция и с възможно значение за клиничната употреба, са нарушения на очите, характеризиращи се със субкапсуларно помътняване/дегенерация на лещата.

Тези ефекти са били частично обратими след 8 седмици. Проучвания за карциногенност не са провеждани с кабазитаксел. Кабазитаксел не индуцира мутации при бактериален тест за обратими мутации (тест на Ames). Не е кластогенен при in vitro тест в човешки лимфоцити (няма индукция на структурни хромозомни аберации, но се увеличава броят на полиплоидните клетки) и индуцира увеличение на микроядрата в in vivo микронуклеарен тест при плъхове. Тези генотоксични находки обаче са присъщи за фармакологичното действие на съединението (инхибиране на тубулиновата деполимеризация) и са наблюдавани при лекарствени продукти, проявяващи същата фармакологична активност.

Кабазитаксел не повлиява чифтосването или фертилитета при третирани мъжки плъхове. Въпреки това при проучвания за токсичност при многократно прилагане е наблюдавана дегенерация на семенните везикули и атрофия на семенните каналчета в тестисите при плъхове и дегенерация на тестисите (минимална некроза на единични епителни клетки в епидидима) при кучета.

Експозициите при животни са били подобни или по-ниски от тези, наблюдавани при хора, получаващи клинично значими дози кабазитаксел. Кабазитаксел индуцира ембриофетална токсичност при женски плъхове, третирани интравенозно веднъж дневно от гестационен ден 6 до 17, свързана с токсичност за майката и състояща се в фетална смърт и намалено средно фетално тегло, асоциирано със забавяне на скелетната осификация.

Експозициите при животни са били по-ниски от тези, наблюдавани при хора, получаващи клинично значими дози кабазитаксел. Кабазитаксел преминава плацентарната бариера при плъхове. При плъхове кабазитаксел и неговите метаболити се екскретират в майчиното мляко в количество до 1,5% от приложената доза в продължение на 24 часа. Оценка на риска за околната среда (ERA) Резултатите от проучванията за оценка на риска за околната среда показват че JEVTANA няма да причини сериозен риск за водната среда (вж. точка 6.6 за изхвърлянето на неизползвания продукт).

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества Концентрат полисорбат 80 лимонена киселина Разтворител етанол 96% вода за инжекции 6.2 Несъвместимости Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на тези, посочени в точка 6.6. Да не се използват инфузионни PVC контейнери или полиуретанови комплекти за инфузия за приготвяне и приложение на инфузионния разтвор. 17 6.3 Срок на годност Неотворени флакони: 3 години След отваряне: Флаконите с концентрат и разтворител трябва да се използват веднага. Ако не се използват веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба, са отговорност на потребителя. След първоначално разреждане на концентрата с разтворителя: Доказана е химична и физична стабилност в периода на използване за 1 час при стайна температура (15°C-30°C). От микробиологична гледна точка сместта концентрат-разтворител трябва да се използва веднага.

Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа при 2°C – 8°C, освен ако разреждането не е извършено в контролирани и валидирани асептични условия. След крайно разреждане в инфузионния сак/бутилка: Доказана е химична и физична стабилност на инфузионния разтвор за 8 часа при стайна температура (включително и 1 час време за инфузията) и за 48 часа при съхранение в хладилник (включително и 1 час време за инфузията).

От микробиологична гледна точка, инфузионният разтвор трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа при 2°C – 8°C, освен ако разреждането не е извършено в контролирани и валидирани асептични условия. 6.4 Специални условия на съхранение Да не се съхранява над 30°C.

Да не се съхранява в хладилник. За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3. 6.5 Вид и съдържание на опаковката Една опаковка съдържа един флакон с концентрат и един флакон с разтворител:  Концентрат: 1,5 ml концентрат в 15 ml флакон от прозрачно стъкло (тип I), затворен със сива хлоробутилова гумена запушалка, запечатана с алуминиева обкатка, покрита със светлозелено пластмасово отчупващо се капаче. Всеки флакон съдържа 60 mg кабазитаксел на 1,5 ml номинален обем (обем на напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml).

Този обем на напълване е установен при разработването на JEVTANA, за да се компенсира загубата на течност при приготвяне на премикса. Това гарантира, че след разреждане с цялото съдържание на придружаващия разтворител за JEVTANA, е наличен минимален обем 6 ml, който може да се изтегли от премикса, съдържащ 10 mg/ml JEVTANA, което съответства на обявеното количество от 60 mg на флакон.

 Разтворител: 4,5 ml разтворител в 15 ml флакон от прозрачно стъкло (тип I), затворен със сива хлоробутилова гумена запушалка, запечатана със златиста алуминиева обкатка, покрита с безцветно пластмасово отчупващо се капаче. Всеки флакон съдържа 4,5 ml номинален обем (обем на напълване: 5,67 ml). Този обем на напълване е установен при разработването и гарантира, че след добавяне на цялото съдържание на флакона с разтворител към съдържанието на флакона с JEVTANA 60 mg концентрат, концентрацията на премиксния разтвор е 10 mg/ml JEVTANA.

18 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа JEVTANA трябва да се приготвя и прилага само от персонал, обучен за работа с цитотоксични средства. Бременни жени от персонала не трябва да работят с продукта. Както и при другите антинеопластични средства, е необходимо повишено внимание при работа и приготвяне на разтвори на JEVTANA, като се има предвид използването на предпазни устройства, персонални предпазни средства (например ръкавици) и процедури за приготвяне. Ако на някой етап от работата JEVTANA влезе в контакт с кожата, измийте я незабавно и обилно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици, измийте ги незабавно и обилно с вода.

Винаги разреждайте концентрата за инфузионен разтвор с целия предоставен разтворител преди да го прибавите към инфузионния разтвор. Прочетете ЦЕЛИЯ раздел внимателно, преди смесване и разреждане. JEVTANA изисква ДВЕ разреждания преди приложение. Следвайте инструкциите за приготвяне, посочени по-долу. Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето.

Този допълнителен обем гарантира, че след разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на придружаващия разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел. За приготвяне на инфузионния разтвор трябва да се извърши по асептичен начин следният двустепенен процес на разреждане. Стъпка 1: Начално разреждане на концентрата за инфузионен разтвор с предоставения разтворител. Стъпка 1.1 Огледайте флакона с концентрат и предоставения разтворител. Концентрираният разтвор трябва да е бистър. Стъпка 1.2 С помощта на спринцовка, снабдена с игла, асептично изтеглете цялото съдържание на предоставения разтворител чрез частично обръщане на флакона.

Флакон с концентрат Флакон с разтворител (60 mg – 1,5 ml) Флакон с разтворител 19 Стъпка 1.3 Инжектирайте цялото съдържание в съответния флакон с концентрат. За да се ограничи колкото е възможно образуването на пяна при инжектиране на разтворителя, насочете иглата към вътрешната стена на флакона с концентрат и инжектирайте бавно. След разтваряне, полученият разтвор съдържа 10 mg/ml кабазитаксел.

Стъпка 1.4 Махнете спринцовката и иглата и смесете ръчно и внимателно чрез многократни обръщания, до получаване на бистър и хомогенен разтвор. Това може да отнеме приблизително 45 секунди. Стъпка 1.5 Оставете този разтвор за около 5 минути и след това проверете дали разтворът е хомогенен и бистър. Нормално е да има пяна и след този период. Тази получена смес концентрат-разтворител съдържа 10 mg/ml кабазитаксел (минимум 6 ml обем за доставяне). Второто разреждане трябва да се направи веднага (в рамките на 1 час), както е описано в Стъпка 2. Може да е необходим повече от един флакон от сместта концентрат-разтворител, за да се приложи предписаната доза.

Флакон с разтворител Смес концентратразтворител (10 mg/ml) Смес концентратразтворител 10 mg/ml Смес концентратразтворител 10 mg/ml Стъпка 2: Второ (крайно) разреждане за инфузия 20 Стъпка 2.1 С помощта на градуирана спринцовка, снабдена с игла, изтеглете асептично необходимото количество от сместта концентрат-разтворител (10 mg/ml кабазитаксел). Като пример, за получаване на доза от 45 mg JEVTANA, ще са необходими 4,5 ml от сместта концентратразтворител, приготвена според Стъпка 1. Тъй като може да има пяна по стената на флакона на този разтвор след приготвянето му, описано в Стъпка 1, за предпочитане е иглата на спринцовката да се постави в средата при изтеглянето.

Стъпка 2.2 Инжектирайте в стерилен, несъдържащ PVC контейнер с 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Концентрацията на инфузионния разтвор трябва да бъде между 0,10 mg/ml и 0,26 mg/ml. Стъпка 2.3 Отстранете спринцовката и смесете съдържанието на инфузионния сак или бутилка ръчно чрез разклащане. Стъпка 2.4 Както при всички продукти за парентерално приложение, полученият инфузионен разтвор трябва да бъде проверен визуално преди употреба. Разтвор, съдржащ преципитат, трябва да се изхвърли. Смес концентратразтворител 10 mg/ml Необходимо количество от сместта концентратразтворител 5% на глюкоза или ионен разтвор на хлорид 9 mg/ml (0,9%) разтвор инфу натриев з Инфузионният разтвор трябва да се използва веднага.

Въпреки това, периодът на използване преди употреба може да бъде удължен при специални условия, споменати в точка 6.3. Както 21 при всички продукти за парентерално приложение, полученият инфузионен разтвор трябва да бъде проверен визуално преди употреба. Тъй като инфузионният разтвор е преситен, може да кристализира след време. В този случай разтворът не трябва да бъде използван и трябва да се изхвърли. Препоръчва се използването на инлайн филтър с 0,22 микрометра номинален размер на порите (наричан още 0,2 микрометра) по време на приложението. Да не се използват инфузионни PVC контейнери или полиуретанови комплекти за инфузия за приготвяне и приложение на JEVTANA. JEVTANA не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F – 75008 Paris Франция 8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА EU/1/11/676/001 9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Дата на първо разрешаване: 17 Март 2011 г. 10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

22 ПРИЛОЖЕНИЕ II

A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

23 A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ Име и адрес на производителите, отговорни за освобождаване на партидите Aventis Pharma Rainham Road South Dagenham, Essex RM10 7XS Великобритания Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Германия Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида. Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: Кратка характеристика на продукта, точка 4.2)

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  Периодични актуализирани доклади за безопасност Притежателят на разрешението за употреба трябва да подава периодични актуализирани доклади за безопасност за този продукт съгласно изискванията, посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО и публикуван на европейския уебпортал за лекарства. Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И

ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 План за управление на риска (ПУР) ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на Разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР. Актуализиран ПУР трябва да се подава:  по искане на Европейската агенция по лекарствата;  винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат едновременно.

24 ПРИЛОЖЕНИЕ III ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА 25 A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 26 ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ВТОРИЧНА ОПАКОВКА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор кабазитаксел 2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) 1 ml концентрат съдържа 40 mg кабазитаксел. Всеки 1,5 ml флакон концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел. Флаконът с концентрат (напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml) и флаконът с разтворител (5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето.

Този допълнителен обем гарантира, че след първоначално разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на флакона с разтворител, концентрацията на кабазитаксел е 10 mg/ml. 3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА Помощни вещества Флакон концентрат: полисорбат 80 и лимонена киселина; Флакон разтворител: етанол 96% и вода за инжекции. За допълнителна информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА Концентрат и разтворител за инфузионен разтвор 1 флакон 1,5 ml концентрат и 1 флакон 4,5 ml разтворител 5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ Флакони за еднократна употреба ВНИМАНИЕ: Необходим е двуетапен процес на разреждане. Преди употреба прочетете листовката. За интравенозно приложение (инфузия) СЛЕД крайно разреждане.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО ЦИТОТОКСИЧНО 27 8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: Прочетете листовката за срока на годност на разредения разтвор.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Да не се съхранява над 30°C. Да не се замразява. 10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F – 75008 Paris Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА EU/1/11/676/001 13. ПАРТИДЕН НОМЕР Партиден № 14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. 15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука. 28 МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА за КОНЦЕНТРАТ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ JEVTANA 60 mg стерилен концентрат кабазитаксел 2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Разрежда се с ЦЕЛИЯ предоставен разтворител. 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ EXP 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot 5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 1,5 ml 10 mg/ml след първото разреждане. 6. ДРУГО Разтвор за IV инфузия след крайно разреждане (вижте листовката). Съдържа допълнителен обем. 29 МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ЕТИКЕТ НА ФЛАКОН за РАЗТВОРИТЕЛ 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ РАЗТВОРИТЕЛ за JEVTANA 2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Използвайте ЦЯЛОТО съдържание за разреждане (вижте листовката). 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ EXP 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot 5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 4,5 ml (етанол 96% и вода за инжекции). 6. ДРУГО Този флакон съдържа допълнителен обем. 30 Б. ЛИСТОВКА 31 Листовка: информация за пациента JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител за инфузионен разтвор кабазитаксел (cabazitaxel) Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4. Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.  Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.  Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява JEVTANA и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена JEVTANA 3. Как да използвате JEVTANA 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате JEVTANA 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява JEVTANA и за какво се използва Името на Вашето лекарство е JEVTANA. То принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени „таксани”, използвани за лечение на злокачествени заболявания. JEVTANA се използва за лечение на рак на простатата в напреднал стадий след проведена друга химиотерапия. Неговото действие е чрез спиране растежа на клетката и нейното размножаване. Като част от Вашето лечение, Вие също ще приемате през устата кортикостероидно лекарство (преднизон или преднизолон) всеки ден. Попитайте Вашия лекар за информация относно това лекарство. 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложена JEVTANA Не използвайте JEVTANA ако:  сте алергични (свръхчувствителни) към кабазитаксел, други таксани или към някоя от останалите съставки, включително полисорбат 80,  броят на Вашите бели кръвни клетки е много нисък (броят на неутрофилите е по-малък или равен на 1 500/mm3 ),  имате тежко нарушена функция на черния дроб,  наскоро сте били ваксинирани или смятате да се ваксинирате срещу жълта треска. 32 Не трябва да Ви бъде прилагана JEVTANA, ако някое от гореизброените се отнасят за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар преди да използвате JEVTANA. Предупреждения и предпазни мерки Преди всяко лечение с JEVTANA ще Ви бъдат направени кръвни изследвания, за да се провери дали имате достатъчно кръвни клетки и задоволителна чернодробна и бъбречна функция, за да получавате JEVTANA. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако:  имате висока температура. По време на лечението с JEVTANA е много вероятно броят на белите кръвни клетки да бъде намален. Вашият лекар ще наблюдава кръвните резултати и общото Ви състояние за появата на признаци на инфекция. Той/тя може да Ви даде други лекарства за поддържане на нормален брой кръвни клетки. Пациенти с нисък брой кръвни клетки могат да развият животозастрашаващи инфекции. Първият признак за инфекция може да е висока температура, така че ако се появи, незабавно информирайте Вашия лекар.  някога сте имали някакви алергии. Сериозни алергични реакции могат да се появат по време на лечението с JEVTANA.  имате тежка или продължителна диария, гадене или повръщане. Всяко от тези състояния може да причини обезводняване. Вашият лекар може да Ви предпише лечение.  имате усещане за скованост, изтръпване, парене или намалена чувствителност на ръцете или краката.  ако имате проблеми с кървене от червата или има промяна в цвета на изпражненията, или стомашна болка. Ако кървенето или болката са силни, Вашият лекар ще спре лечението Ви с JEVTANA. Това е, защото JEVTANA може да повиши риска от кървене или образуване на пробив в чревната стена.  имате бъбречни проблеми.  се появят чернодробни нарушения по време на лечението.  имате значително увеличаване или намаляване на обема на урината през деня. Ако някое от гореизброените се отнася за Вас, незабавно информирайте Вашия лекар. Вашият лекар може да намали дозата на JEVTANA или да спре лечението. Други лекарства и JEVTANA Моля информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта. Това е така, защото някои лекарства могат да окажат въздействие върху ефекта на JEVTANA или JEVTANA да повлияе върху действието на другите лекарства. Тези лекарства включват следните: – кетоконазол, рифампицин – за инфекции; – карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин – за гърчове; – жълт кантарион (Hypericum perforatum) –растително лекарство за депресия и други състояния; – статини (като симвастатин, ловастатин, аторвастатин, розувастатин, или правастатин) – за намаляване на холестерола в кръвта; – валсартан – за хипертония; – репаглинид – за диабет. 33 Посъветвайте се с Вашия лекар преди да се ваксинирате, докато използвате JEVTANA. Бременност, кърмене и фертилитет Използвайте презерватив по време на секс, ако Вашата партнъорка е бременна или може да забременее. JEVTANA може да присъства в семенната течност и да повлияе на плода. Препоръчва се да не ставате баща по време на и до 6 месеца след лечението и да потърсите съвет относно консервирането на сперма преди лечението, защото JEVTANA може да наруши мъжкия фертилитет. JEVTANA не трябва да се прилага при бременни жени или при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция. JEVTANA не трябва да се прилага по време на кърмене. Шофиране и работа с машини Може да се почувствате уморени или замаяни, когато използвате това лекарство. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, докато не се почувствате по-добре. JEVTANA съдържа етанол (алкохол) Това лекарство съдържа 15% об./об. етанол (алкохол), еквивалентни на 14 ml бира или 6 ml вино. Това лекарство може да е вредно за страдащите от алкохолизъм. Да се вземе под внимание, ако сте сред високорискова група, като например пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия. 3. Как да използвате JEVTANA Инструкции за употреба Преди употребата на JEVTANA ще Ви бъдат предписани противоалергични лекарства, за да се намали рискът от алергични реакции.  JEVTANA ще Ви бъде приложена от Вашия лекар или медицинска сестра.  JEVTANA трябва да бъде приготвена (разредена) преди да бъде приложена. Практическа информация отнсно приготвянето и прилагането на JEVTANA от лекари, медицински сестри и фармацевти е дадена в тази листовка.  JEVTANA ще бъде приложена чрез венозна капкова инфузия в една от вените Ви (интравенозно приложение) в болнична обстановка в продължение на 1 час.  Като част от Вашето лечение, Вие ще приемате и кортикостероидно лекарство (преднизон или преднизолон) през устата всеки ден. Какво количество и колко често да се прилага  Обичайната доза зависи от телесната Ви повърхност. Вашият лекар ще изчисли Вашата телесна повърхност в квадратни метра (m2 ) и ще реши каква доза да Ви бъде приложена.  Обикновено инфузията ще Ви се прилага веднъж на 3 седмици. 34 Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от Вашето лечение. Ако забележите някои от следните нежелани реакции, веднага се обърнете към лекар:  треска (висока температура). Това е много често (може да засегне повече от 1 на 10 души).  тежка загуба на телесни течности (дехидратация). Това е често (може да засегне до 1 на 10 души). Това може да се случи, ако имате тежка или продължителна диария, повишена температура, или повръщане.  силна болка в стомаха или стомашна болка, която не преминава. Това може да се случи, ако имате пробив в стомаха, хранопровода, тънкото или дебелото черво (стомашночревна перфорация). Това може да доведе до смърт. Ако някое от гореизброените се отнася за Вас, информирайте незабавно Вашия лекар. Други нежелани лекарствени реакции включват: Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):  намаляване на броя на червените кръвни клетки (анемия) или белите кръвни клетки (които са важни в борбата с инфекции)  намаляване на броя на тромбоцитите (което води до увеличаване на риска от кървене)  загуба на апетит (анорексия)  промяна във вкуса  недостиг на въздух  кашлица  стомашно разстройство, включително гадене, повръщане, разстройство или запек  коремна болка  косопад за кратък срок от време (в повечето случаи нормалния растеж на косата се възобновява)  болка в гърба  ставна болка  кръв в урината  чувство на умора, слабост или липса на енергия. Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):  инфекция на отделителната система  липса на бели кръвни клетки, свързано с висока температура и инфекция  чувство на скованост, изтръпване, парене или намалена чувствителност на ръцете и краката  замаяност  главоболие  понижаване или повишаване на кръвното налягане  чувство на дискомфорт в стомаха, стомашни киселини или уригване  стомашна болка  хемороиди 35  мускулен спазъм  болезнено или често уриниране  неволно изпускане на урина  бъбречно заболяване или проблеми  ранички в устата и по устните  инфекции или риск от инфекции  висока кръвна захар  нисък калий в кръвта  психично разстройство  тревожност  необичайни усещания или загуба на чувствителност/болка в ръцете и краката  звънтене в ушите  проблеми с равновесието  ускорен или неправилен сърдечен ритъм  кръвен съсирек в крака  чувство на затопляне или почервеняване на кожата  болка в устата или гърлото  ректално кървене  зачервяване на кожата  мускулен дискомфорт или болка  подуване на ръцете или краката  тръпки. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате JEVTANA Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на етикета на флакона след “Годен до:” или “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец Да не се съхранява над 30°C. Да не се съхранява в хладилник. Информацията за периода на използване и условията за съхранение преди употреба на JEVTANA веднага след като е разредена и готова за употреба са описани в точката „практическа информация за работа и прилагане”. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа JEVTANA Активното вещество е кабазитаксел. Един ml концентрат съдържа 40 mg кабазитаксел. Всеки флакон концентрат съдържа 60 mg кабазитаксел. Другите съставки са: полисорбат 80 и лимонена киселина в концентрата, и етанол 96% и вода за инжекции в разтворителя. 36 Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето. Този допълнителен обем гарантира, че след разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на придружаващия разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел. Как изглежда JEVTANA и какво съдържа опаковката JEVTANA е концентрат и разтворител за инфузионен разтвор (стерилен концентрат). Концентратът е бистър, жълт до жълто-кафяв на цвят, маслен разтвор. Разтворителят е прозрачен, безцветен разтвор. Една опаковка JEVTANA съдържа:  Един флакон с концентрат 1,5 ml (номинален обем) за еднократна употреба от прозрачно стъкло, затворен със сива хлорбутилова гумена запушалка, запечатана с алуминиева обкатка, покрита със светло-зелено пластмасово отчупващо се капаче.  Един флакон с разтворител 4,5 ml (номинален обем) за еднократна употреба от прозрачно стъкло, затворен със сива хлорбутилова гумена запушалка, запечатана със златиста алуминиева обкатка, покрита с безцветно пластмасово отчупващо се капаче. Притежател на разрешението за употреба sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F – 75008 Paris Франция Производители Aventis Pharma, Dagenham Rainham Road South Dagenham Essex RM10 7XS Великобритания Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Германия За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: België/Belgique/Belgien Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Lietuva UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224 България sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00 Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111 Magyarország sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050 Danmark sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00 Malta Sanofi Malta Ltd. Tel: +356 21493022 37 Deutschland Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010 Nederland sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755 Eesti sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88 Norge sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00 Ελλάδα sanofi-aventis AEBE Τηλ: +30 210 900 16 00 Österreich sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0 España sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00 Polska sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00 France sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555 Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 Portugal Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400 Hrvatska sanofi-aventis Croatia d.o.o. Tel: +385 1 600 34 00 România Sanofi România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36 Ireland sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00 Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00 Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000 Slovenská republika sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 33 100 100 Italia sanofi-aventis S.p.A. Tel: +39 02 393 91 Suomi/Finland Sanofi Oy Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 Κύπρος sanofi-aventis Cyprus Ltd. Τηλ: +357 22 871600 Sverige Sanofi AB Tel: +46 (0)8 634 50 00 Latvija sanofi-aventis Latvia SIA Tel: +371 67 33 24 51 United Kingdom Sanofi Tel: +44 (0) 845 372 7101 Дата на последно преразглеждане на листовката ММ /ГГГГ. Други източници на информация Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu. 38 Следващата информация е предназначена само за медицински специалисти. ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ПРИГОТВЯНЕТО И РАБОТАТА С JEVTANA 60 mg КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР Тази информация допълва точки 3 и 5 от листовката за пациента. Важно е да прочетете цялото съдържание на тази процедура преди приготвянето на инфузионния разтвор. Несъвместимости Това лекарство не трябва да се смесва с други лекарства, освен тези, използвани за разреждане. Срок на годност и специални условия на съхранение За опаковката JEVTANA 60 mg концентрат и разтворител: Да се се съхранява над 30°C. Да не се съхранява в хладилник. След отваряне: Флаконите с концентрат и разтворител трябва да се използват веднага. Ако не се използват веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя. От микробиологична гледна точка, двустепенният процес на разреждане трябва да се извърши в контролирани и асептични условия (вижте по-долу „Предпазни мерки при приготвяне и работа”). След първоначално разреждане на JEVTANA 60 mg концентрат с цялото съдържание на флакона с разтворител, е доказана химична и физична стабилност в периода на използване за 1 час при стайна температура. След крайно разреждане в инфузионния сак/бутилка: Доказана е химична и физична стабилност на инфузионния разтвор за 8 часа при стайна температура (15°C – 30°C), включително и 1 час време за инфузията и за 48 часа при съхранение в хладилник, включително и 1 час време за инфузията. От микробиологична гледна точка, инфузионният разтвор трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа при 2°С – 8°С, освен ако разреждането не е извършено в контролирани и валидирани асептични условия. Предпазни мерки при приготвяне и работа Подобно на други антинеопластични средства, е необходимо внимание при приготвяне и работа с разтвори на JEVTANA, като се има предвид употребата на предпазни устройства, персонални предпазни средства (например ръкавици) и процедури за приготвяне. Ако на някой етап от работата JEVTANA влезе в контакт с кожата, измийте я незабавно и обилно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици, измийте ги незабавно и обилно с вода. JEVTANA трябва да се приготвя и прилага само от персонал, обучен за работа с цитотоксични средства. Бременни жени от персонала не трябва да работят с продукта. Винаги разреждайте концентрата за инфузионен разтвор с целия предоставен разтворител преди да бъде добавен към инфузионните разтвори. 39 Стъпки за приготвяне Прочетете ЦЕЛИЯ раздел внимателно, преди смесване и разреждане. JEVTANA изисква ДВЕ разреждания преди приложение. Следвайте инструкциите за приготвяне, посочени по-долу. Забележка: Както JEVTANA 60 mg/1,5 ml флакон с концентрат (обем на напълване: 73,2 mg кабазитаксел/1,83 ml) така и флаконът с разтворител (обем на напълване: 5,67 ml) съдържат допълнителен обем, за да се компенсира загубата на течност по време на приготвянето. Този допълнителен обем гарантира, че след разреждане с ЦЯЛОТО съдържание на придружаващия разтворител, се получава разтвор, съдържащ 10 mg/ml кабазитаксел. За приготвяне на инфузионния разтвор трябва да се извърши по асептичен начин следният двустепенен процес на разреждане. Стъпка 1: Начално разреждане на концентрата за инфузионен разтвор с предоставения разтворител. Стъпка 1.1 Огледайте флакона с концентрат и предоставения разтворител. Концентрираният разтвор трябва да е бистър. Стъпка 1.2 С помощта на спринцовка, снабдена с игла, асептично изтеглете цялото съдържание на предоставения разтворител чрез частично обръщане на флакона. Стъпка 1.3 Инжектирайте цялото съдържание в съответния флакон с концентрат. За да се ограничи колкото е възможно образуването на пяна при инжектиране на разтворителя, насочете иглата към вътрешната стена на флакона с концентрат и инжектирайте бавно. След разтваряне, полученият разтвор съдържа 10 mg/ml кабазитаксел. Флакон с концентрат (60 mg – 1,5 ml) Флакон с разтворител Флакон с разтворител Флакон с разтворител Смес концентратразтворител (10 mg/ml) 40 Стъпка 1.4 Махнете спринцовката и иглата и смесете ръчно и внимателно чрез многократни обръщания, до получаване на бистър и хомогенен разтвор. Това може да отнеме приблизително 45 секунди. Стъпка 1.5 Оставете този разтвор за около 5 минути и след това проверете дали разтворът е хомогенен и бистър. Нормално е да има пяна и след този период. Тази получена смес концентрат-разтворител съдържа 10 mg/ml кабазитаксел (минимум 6 ml обем за доставяне). Второто разреждане трябва да се направи веднага (в рамките на 1 час), както е описано в Стъпка 2. Може да е необходим повече от един флакон от сместа концентрат-разтворител, за да се приложи предписаната доза. Смес концентратразтворител 10 mg/ml Смес концентратразтворител 10 mg/ml Стъпка 2: Второ (крайно) разреждане за инфузия Стъпка 2.1 С помощта на градуирана спринцовка, снабдена с игла, изтеглете асептично необходимото количество от сместта концентрат-разтворител (10 mg/ml кабазитаксел). Като пример, за получаване на доза от 45 mg JEVTANA, ще са необходими 4,5 ml от сместта концентратразтворител, приготвена според Стъпка 1. Тъй като може да има пяна по стената на флакона на този разтвор след приготвянето му, описано в Стъпка 1, за предпочитане е иглата на спринцовката да се постави в средата при изтеглянето. Смес концентратразтворител 10 mg/ml 41 Стъпка 2.2 Инжектирайте в стерилен, несъдържащ PVC контейнер с 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Концентрацията на инфузионния разтвор трябва да бъде между 0,10 mg/ml и 0,26 mg/ml. Стъпка 2.3 Отстранете спринцовката и смесете съдържанието на инфузионния сак или бутилка ръчно чрез разклащане. Стъпка 2.4 Както при всички продукти за парентерално приложение, полученият инфузионен разтвор трябва да бъде проверен визуално преди употреба. Разтвор, съдржащ преципитат, трябва да се изхвърли. 42 Инфузионният разтвор трябва да се използва веднага. Въпреки това, периодът на използване преди употреба може да бъде удължен при специални условия, споменати по-горе в Срок на годност и специални условия на съхранение. Подобно на всички парентерални лекарствени продукти, приготвеният инфузионен разтвор трябва да бъде проверен визуално преди употреба. Тъй като инфузионният разтвор е преситен, той може да кристализира във времето. В този случай, разтворът не трябва да се използва и трябва да се изхвърли. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Начин на приложение JEVTANA се прилага като едночасова инфузия. Препоръчва се използването на инлайн филтър с 0,22 микрометра номинален размер на порите (наричан още 0,2 микрометра) по време на приложението. Да не се използват инфузионни PVC контейнери или полиуретанови комплекти за инфузия за приготвяне и приложение на инфузионния разтвор. 5% разтвор на глюкоза или инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) Необходимо количество от сместта концентратразтворител

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства