Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Ибранс?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
13.10.2019

Ibrance е лекарство срещу рак, използвано за локално лечение на напреднал или метастатичен
рак на гърдата (рак, който е започнал да се разпространява в други части на тялото).

Ibrance сеизползва само когато раковите клетки притежават повърхностни рецептори за определени хормони (HR-позитивни) и не произвеждат неестествено големи количества от рецептор, известен като HER2 (HER [човешки епидермален растежен фактор] негативни) Ibrance се използва по следните начини:

• в комбинация с ароматазен инхибитор (хормонално лекарство срещу рак);

• в комбинация с фулвестрант (друго хормонално лекарство срещу рак) при пациенти, които
вече са били лекувани с хормонално лекарство.

При жени, които не са достигнали менопауза, трябва да се прилага и лекарство, наречено хормон
агонист, стимулиращ отделянето на лутеинизиращ хормон.

Ibrance съдържа активното вещество палбоциклиб (palbociclib).

Как се използва Ibrance?

Ibrance се отпуска само по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато и
наблюдавано от лекар с опит в употребата на лекарства срещу рак.

Ibrance се предлага под формата на капсули (75 mg, 100 mg и 125 mg). Препоръчителната доза е
125 mg веднъж дневно в продължение на 21 дни, последвано от 7-дневно прекъсване, което
представлява един завършен 28-дневен курс на лечение.

Капсулите трябва да се приемат с храна приблизително по едно и също време всеки ден. Лечението трябва да продължи, докато има полза за пациента, а нежеланите лекарствени реакции са поносими.

Ако се проявят нежелани лекарствени реакции, може да се наложи лечението да бъде прекъснато, спряно или да се намали дозата.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Ibrance?

Активното вещество в Ibrance, палбоциклиб, блокира активността на ензимите, известни като
циклин-зависими кинази (CDK) 4 и 6, които играят важна роля за регулирането на клетъчния
растеж и делене.

При някои видове рак, включително HR-позитивния рак на гърдата, активността
на CDK 4 и 6 е увеличена, което помага на раковите клетки да се размножават неконтролируемо.
Като блокира CDK4 и CDK6, Ibrance забавя растежа на HR-позитивните ракови клетки.

Какви ползи от Ibrance са установени в проучванията?

Ibrance е изследван в две основни проучвания при жени с HR-позитивен, HER2-негативен рак на
гърдата. Основната мярка за ефективност в двете проучвания е времето, през което пациентите
живеят, без да се влоши заболяването им (преживяемост без прогресия).

Първото проучване обхваща 521 жени с метастатичен рак на гърдата, който се е влошил след
лечение с хормонално лекарство.

Те получават Ibrance и фулвестрант или плацебо (сляпо лечение) и фулвестрант. Жените, приемащи Ibrance и фулвестрант, живеят средно 11,2 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 4,6 месеца при жените, приемащи плацебо и фулвестрант.

Второто проучване обхваща 666 жени, преминали менопауза, при които ракът на гърдата е
започнал да се разпространява и на които още не е приложено лечение срещу рак.

Те получават Ibrance и летрозол (ароматазен инхибитор) или плацебо и летрозол. Жените, приемащи Ibrance и
летрозол, живеят средно 24,8 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 14,5 месеца
при жените, приемащи плацебо и летрозол.

Какви са рисковете, свързани с Ibrance?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Ibrance (които е възможно да засегнат повече от
1 на 5 души) са неутропения (ниски нива на неутрофилите в кръвта — вид бели кръвни клетки,
които се борят срещу инфекциите), инфекции, левкопения (намаляване на броя на белите кръвни
клетки), умора, гадене (позиви за повръщане), стоматит (възпаление на лигавицата на устата),
анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки), алопеция (окапване на косата) и
диария.

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Ibrance (които е възможно да засегнат не повече
от 1 на 50 души) са неутропения, левкопения, анемия, умора и инфекции.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Ibrance, вижте
листовката.

Ibrance не трябва да се използва едновременно с жълт кантарион (растително лекарство,
използвано за лечение на депресия). За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Ibrance е разрешен за употреба?

Показано е, че Ibrance удължава времето, през което пациентите живеят без влошаване на
заболяването средно с 6 до 10 месеца, което се счита за значим резултат от клинична гледна
точка. По отношение на безопасността основният риск е неутропения.

Това състояние е добре известен риск при много лекарства срещу рак и се счита за поддаващо се на лечение.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че
ползите от Ibrance са по-големи от рисковете, и препоръча Ibrance да бъде разрешен за употреба
в ЕС.
Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и
ефективна употреба на Ibrance?
Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ibrance, които да се
спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на
продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Ibrance:

Пълният текст на EPAR за Ibrance може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За
повече информация относно лечението с Ibrance прочетете листовката (също част от EPAR) или
попитайте вашия лекар или фармацевт.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства