Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Зиекстенцо (Ziextenzo)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани
реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ziextenzo 6 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим (pegfilgrastim)*
в 0,6 ml инжекционен разтвор. Концентрацията е 10 mg/ml на базата само на протеин**.
* Произведен от клетки на Escherichia coli чрез рекомбинантна ДНК технология, последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).

** Концентрацията е 20 mg/ml, ако е включена частта от молекулата на ПЕГ.
Активността на този продукт не трябва да се сравнява с активността на други пегилирани или
непегилирани протеини от същия терапевтичен клас. За повече информация вижте точка 5.1
Помощни вещества с известно действие
Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 30 mg сорбитол (Е 420).
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 4.4.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен до леко жълтеникав инжекционен разтвор.
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания
Намаляване продължителността на неутропенията и честотата на фебрилната неутропения при
възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия поради злокачествени заболявания
(с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).
4.2 Дозировка и начин на приложение
Терапията със Ziextenzo трябва да бъде започната и наблюдавана от лекар с опит в онкологията
и/или хематологията.

Дозировка
За всеки химиотерапевтичен цикъл се препоръчва една доза 6 mg (една предварително напълнена
спринцовка) Ziextenzo, приложена най-рано 24 часа след цитотоксична химиотерапия.

Специални популации
Педиатрична популация
Безопасността и ефикасността на пегфилграстим при деца все още не са установени. Наличните
понастоящем данни са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.
Пациенти с бъбречно увреждане

Не се препоръчва промяна на дозата при пациенти с бъбречно увреждане, включително и при
тези с терминален стадий на бъбречна болест.

Начин на приложение

Ziextenzo е за подкожно приложение. Инжекциите трябва да се поставят в бедрото, корема или
горната част на ръката. За указания относно работата с лекарствения продукт преди приложение
вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени
в точка 6.1.
4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Проследимост
За да се подобри възможността за проследяване на гранулоцит-колония стимулиращите фактори
(G-CSFs), търговското име на прилагания продукт трябва да бъде отбелязано точно в досието на пациента.

Общи предупреждения и предпазни мерки

Ограничени клинични данни предполагат сравним ефект относно времето за възстановяване от
тежка неутропения за пегфилграстим, отнесен към филграстим при пациенти с de novo остра
миелоидна левкемия (ОМЛ) (вж. точка 5.1). Въпреки това, дългосрочните ефекти на
пегфилграстим не са установени при ОМЛ; по тази причина трябва да се използва с повишено
внимание при тази популация пациенти.
Гранулоцит-колония стимулиращ фактор може да спомогне за растежа на миелоидни клетки
in vitro и сходен ефект може да се наблюдава при някои немиелоидни клетки in vitro.
Безопасността и ефикасността на пегфилграстим не са изследвани при пациенти с
миелодиспластичен синдром, хронична миелоидна левкемия и при пациенти с вторична ОМЛ;
поради това не трябва да се използва при такива пациенти. Специално внимание трябва да се
обърне за разграничаване на диагнозата бластна трансформация при хронична миелоидна
левкемия от ОМЛ.

Безопасността и ефикасността на приложението на пегфилграстим при пациенти с de novo ОМЛ
на възраст < 55 години с цитогенетика t(15;17) не са установени.
Безопасността и ефикасността на пегфилграстим не са изследвани при пациенти, получаващи
високи дози химиотерапия. Този лекарствен продукт не трябва да се използва за повишаване на
дозата на цитотоксичната химиотерапия над установените схеми на прилагане.

Белодробни нежелани реакции

След прилагане на G-CSF се съобщава за белодробни нежелани реакции, по-специално
интерстициална пневмония. Пациенти със скорошна анамнеза за белодробни инфилтрати или
пневмония са изложени на по-висок риск (вж. точка 4.8).

Появата на белодробни симптоми като кашлица, повишена температура и диспнея, придружени
от рентгенологични данни за белодробни инфилтрати и нарушаване на белодробните функции,
заедно с увеличен брой неутрофили, могат да бъдат първите белези на остър респираторен
дистрес синдром (ARDS). При такива обстоятелства пегфилграстим трябва да се прекрати по
преценка на лекаря и да се започне подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Гломерулонефрит

Има съобщения за гломерулонефрит при пациенти, приемащи филграстим и пегфилграстим.
Като цяло, събитията на гломерулонефрит преминават след намаляване на дозата или
прекратяване на лечението с филграстим и пегфилграстим. Препоръчва се проследяване на
урината.

Синдром на нарушена капилярна пропускливост

Съобщава се за синдром на нарушена капилярна пропускливост след прилагане на гранулоцитколония стимулиращ фактор и се характеризира с хипотония, хипоалбуминемия, оток и хемоконцентрация. Пациенти, които развиват симптоми на синдром на нарушена капилярна пропускливост, трябва да се проследяват внимателно и да получават стандартно симптоматично
лечение, което може да включва необходимост от реанимация (вж. точка 4.8).

Спленомегалия и руптура на слезката

След прилагане на пегфилграстим се съобщава за случаи на спленомегалия, които обикновено са
безсимптомни и случаи на руптура на слезката, включително някои с летален изход (вж.
точка 4.8). Затова големината на слезката трябва да се проследява внимателно (напр. клинично
изследване, ултразвук). Диагнозата руптура на слезката трябва да се има предвид при пациенти,
съобщаващи за болка в лявата горна част на корема или болка в рамото върхово.

Тромбоцитопения и анемия

Самостоятелното лечение с пегфилграстим не изключва тромбоцитопения и анемия, защото
пълната доза миелосупресивна химиотерапия се поддържа по назначената схема. Препоръчва се
редовно проследяване на тромбоцитния брой и хематокрита. Необходимо е специално внимание,
когато се прилагат самостоятелно или в комбинация химиотерапевтични средства, за които е
известно, че причиняват тежка тромбоцитопения.
Сърповидноклетъчна анемия
Сърповидноклетъчни кризи са били свързвани с употребата на пегфилграстим при пациенти с
носителство на признака на сърповидни клетки или сърповидноклетъчна болест (вж. точка 4.8).
Затова лекарите трябва да бъдат внимателни, когато предписват пегфилграстим при пациенти с
носителство на признака на сърповидни клетки или сърповидноклетъчна болест, да следят
подходящите клинични параметри и лабораторния статус и да бъдат внимателни за възможна
връзка на това лекарство с увеличаване на слезката и вазо-оклузивни кризи.
5
Левкоцитоза
При по-малко от 1% от пациентите, получаващи пегфилграстим, е наблюдаван брой на белите
кръвни клетки (WBC) от 100 x 109
/l или повече. Не са съобщавани нежелани събития, които
директно могат да се обяснят със степента на левкоцитозата. Такова увеличение на белите
кръвни клетки е преходно, типично се наблюдава 24-48 часа след приложението и е в
съответствие с фармакодинамичните ефекти на това лекарство. В съответствие с клиничните
ефекти и вероятността от левкоцитоза, броят на WBC трябва да се проследява на редовни
интервали по време на лечението. Ако броят на левкоцитите надхвърли 50 x 109
/l след очаквания
надир, това лекарство трябва да се прекрати незабавно.
Свръхчувствителност
Има съобщения за свръхчувствителност, включително анафилактични реакции, възникваща при
начално или последващо лечение при пациенти, лекувани с пегфилграстим. Преустановете
окончателно лечението с пегфилграстим при пациенти с клинично значима свръхчувствителност.
Не прилагайте пегфилграстим при пациенти с анамнеза за свръхчувствителност към
пегфилграстим или филграстим. Ако се появи сериозна алергична реакция, трябва да се приложи
подходящо лечение и внимателно проследяване на пациента за няколко дни.
Синдром на Stevens-Johnson
Синдром на Stevens-Johnson, който може да е животозастрашаващ или с летален изход, се
съобщава рядко във връзка с лечението с пегфилграстим. Ако пациентът развие синдром на
Stevens-Johnson при употребата на пегфилграстим, лечението с пегфилграстим никога не трябва
да се започва отново при този пациент.
Имуногенност
Както при всички терапевтични протеини, съществува потенциал за имуногенност. Скоростта на
образуване на антитела спрямо пегфилграстим обикновено е ниска. Свързващи антитела се
появяват, както се очаква при всички биологични продукти; към настоящия момент обаче, те не
са свързани с неутрализираща активност.
Аортит
При здрави доброволци и при пациенти с онкологично заболяване се съобщава за аортит след
приложение на G-CSF. Получените симптоми включват треска, коремна болка, неразположение,
болка в гърба и повишени маркери на възпалението (напр., C-реактивен протеин и брой на
белите кръвни клетки). В повечето случаи аортитът се диагностицира чрез КТ и обикновено
отшумява след спиране на G-CSF. Вижте също точка 4.8.
Други предупреждения
Безопасността и ефикасността на пегфилграстим за мобилизиране на кръвни прогениторни
клетки при пациенти или здрави донори не са адекватно оценявани.
Повишената хемопоетична активност на костния мозък в отговор на терапията с растежен фактор
се свързва с преходни позитивни находки от образно изследване на костите. Това трябва да се
има предвид при интерпретацията на резултатите от образно изследване на костите.
Този лекарствен продукт съдържа 30 mg сорбитол във всяка предварително напълнена
спринцовка, които са еквивалентни на 50 mg/ml. Трябва да се има предвид адитивният ефект на
съпътстващо прилагани продукти, съдържащи сорбитол (или фруктоза), както и хранителният
прием на сорбитол (или фруктоза).
6
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза от 6 mg, т.е. може
да се каже, че практически не съдържа натрий.
4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Поради потенциалната чувствителност на бързо делящите се миелоидни клетки към
цитотоксичната химиотерапия, пегфилграстим трябва да се прилага най-рано 24 часа след
прилагането на цитотоксична химиотерапия. В клинични изпитвания, пегфилграстим е бил
прилаган безопасно 14 дни преди химиотерапията. Съпътстващо приложение на пегфилграстим с
друг химиотерапевтичен агент не е било изследвано при пациентите. При животински модели
съпътстващо приложение на пегфилграстим и 5-флуороурацил (5-FU) или други антиметаболити
показва потенциране на миелосупресията.
Възможните взаимодействия с други хемопоетични растежни фактори и цитокини не са били
конкретно изследвани в клинични изпитвания.
Потенциалът за взаимодействие с литий, който също спомага за освобождаването на
неутрофили, не е изследван конкретно. Не съществуват данни, че такова взаимодействие
може да бъде вредно.
Безопасността и ефикасността на пегфилграстим не са оценявани при пациенти, получаващи
химиотерапия, свързана със забавена миелосупресия напр. нитрозурейни производни.
Метаболитни проучвания или такива за специфични взаимодействия не са провеждани, обаче
клиничните изпитвания не показват взаимодействие на пегфилграстим с други лекарствени
продукти.
4.6 Фертилитет, бременност и кърмене
Бременност
Липсват или има ограничени данни от употребата на пегфилграстим при бременни жени.
Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Пегфилграстим
не се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват
контрацепция.
Кърмене
Има недостатъчна информация за екскрецията на пегфилграстим/метаболитите в кърмата, не
може да се изключи риск за новородените/кърмачетата. Трябва да се вземе решение дали да се
преустанови кърменето или да се преустанови/не се приложи терапията с пегфилграстим, като се
вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.
Фертилитет
Пегфилграстим не повлиява репродуктивните способности или фертилитета при мъжки или
женски плъхове в кумулативни седмични дози, приблизително 6 до 9 пъти по-високи от
препоръчителната доза при хора (въз основа на телесната повърхност) (вж. точка 5.3).
4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Пегфилграстим не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с
машини.
7
4.8 Нежелани лекарствени реакции
Резюме на профила на безопасност
Най-често съобщаваните нежелани реакции са костна болка (много чести [≥ 1/10]) и мускулноскелетна болка (чести [≥ 1/100 до < 1/10]). В повечето случаи костната болка е с лека до умерена
тежест, преходна и може да се контролира при повечето пациенти със стандартни аналгетици.
Реакции на свръхчувствителност, включително кожен обрив, уртикария, ангиоедем, диспнея,
еритем, зачервяване на лицето и хипотония, са настъпвали при начално или последващо лечение
с пегфилграстим (нечести [≥ 1/1 000 до < 1/100]). Сериозни алергични реакции, включително
анафилаксия, могат да се появят при пациенти, получаващи пегфилграстим (нечести)
(вж. точка 4.4).
Синдром на нарушена капилярна пропускливост, който може да бъде животозастрашаващ,
ако лечението се забави, се съобщава нечесто (≥ 1/1 000 до < 1/100) при онкологични пациенти,
подложени на химиотерапия след приложение на гранулоцит-колония стимулиращи фактори;
вижте точка 4.4 и точка „Описание на избрани нежелани реакции” по-долу.
Спленомегалията, в повечето случаи безсимптомна, е нечеста.
Руптура на слезката, включително някои случаи с летален изход, се съобщава нечесто след
приложение на пегфилграстим (вж. точка 4.4).
Съобщавани са нечести белодробни нежелани реакции, включително интерстициална
пневмония, белодробен оток, белодробни инфилтрати и белодробна фиброза. Нечесто някои
случаи са довели до дихателна недостатъчност или ARDS, който може да бъде с летален изход
(вж. точка 4.4).
Съобщавани са изолирани случаи на сърповидноклетъчни кризи при пациенти с носителство на
признака на сърповидни клетки или сърповидноклетъчна болест (нечести при пациенти със
сърповидно-клетъчна анемия) (вж. точка 4.4).
Таблично обобщение на нежеланите реакции
Данните в таблицата по-долу описват нежелани реакции, съобщавани от клинични изпитвания
и спонтанни съобщения. При всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени
в низходящ ред според сериозността.
Системоорганен клас
по MedDRA
Нежелани реакции
Много
чести
(≥1/10)
Чести
(≥1/100 до <1/10)
Нечести
(≥1/1 000 до
<1/100)
Редки
(≥1/10 000 до
<1/1 000)
Много
редки
(<1/10 0
00)
Нарушения на
кръвта и
лимфната
система
Тромбоцитопения1
Левкоцитоза1
Сърповидноклетъчна криза2
;
Спленомегалия2
;
Руптура на
слезката2
Нарушения на
имунната
система
Реакции на
свръхчувствителност;
Анафилаксия
Нарушения на
метаболизма
и храненето
Повишавания на
пикочната
киселина
8
Системоорганен клас
по MedDRA
Нежелани реакции
Много
чести
(≥1/10)
Чести
(≥1/100 до <1/10)
Нечести
(≥1/1 000 до
<1/100)
Редки
(≥1/10 000 до
<1/1 000)
Много
редки
(<1/10 0
00)
Нарушения на
нервната
система
Главоболие1
Съдови
нарушения
Синдром на
нарушена
капилярна
пропускливост1
Аортит
Респираторни,
гръдни и
медиастинални
нарушения
Остър
респираторен
дистрес
синдром2
;
Белодробни
нежелани
реакции
(интерстициална
пневмония,
белодробен
оток,
белодробни
инфилтрати и
белодробна
фиброза)
Хемоптиза
Белодробен
кръвоизлив
Стомашночревни
нарушения
Гадене1
Нарушения на
кожата и
подкожната
тъкан
Синдром на
Sweet (остра
фебрилна
дерматоза)1,2;
Кожен
васкулит1,2
Синдром на
Stevens-Johnson
Нарушения на
мускулноскелетната
система и
съединителната
тъкан
Костна
болка
Мускулно-скелетна
болка (миалгия,
артралгия, болка в
крайниците, болка
в гърба, мускулноскелетна болка,
болка във врата)
Нарушения на
бъбреците и
пикочните
пътища
Гломерулонефрит2
Общи
нарушения и
ефекти на
мястото на
приложение
Болка на мястото
на инжектиране1
Гръдна болка от
несърдечен
произход
Реакции на
мястото на
инжектиране2
9
Системоорганен клас
по MedDRA
Нежелани реакции
Много
чести
(≥1/10)
Чести
(≥1/100 до <1/10)
Нечести
(≥1/1 000 до
<1/100)
Редки
(≥1/10 000 до
<1/1 000)
Много
редки
(<1/10 0
00)
Изследвания Повишаване на
лактатдехидрогеназата и
алкалната
фосфатаза1
;
Преходно
повишаване на
LFT’s за ALT
или AST1
1 Вижте по-долу точка „Описание на избрани нежелани реакции”.
2 Тази нежелана реакция е установена при постмаркетингово проследяване, но не е наблюдавана
при рандомизирани, контролирани клинични изпитвания при възрастни. Категорията честота е
определена чрез статистическо изчисление въз основа на 1 576 пациенти, получавали
пегфилграстим в девет рандомизирани клинични изпитвания.
Описание на избрани нежелани реакции
Съобщавани са нечести случаи на синдром на Sweet, въпреки че в някои случаи роля могат да
играят и подлежащи хематологични злокачествени заболявания.
Съобщавани са нечести случаи на кожен васкулит при пациенти, лекувани с пегфилграстим.
Механизмът на васкулита при пациенти, получаващи пегфилграстим, е неизвестен.
Реакции на мястото на инжектиране, включително еритем на мястото на инжектиране (нечести),
както и болка на мястото на инжектиране (чести) са наблюдавани при първоначално или
последващо лечение с пегфилграстим.
Съобщавани са чести случаи на левкоцитоза (брой на белите кръвни клетки [WBC] > 100 x 109
/l)
(вж. точка 4.4).
Обратими, леки до умерени повишавания на пикочната киселина и алкалната фосфатаза без
придружаващи клинични ефекти са нечести; обратими, леки до умерени повишавания на
лактатдехидрогеназата без придружаващи клинични ефекти са нечести при пациенти,
получаващи пегфилграстим след цитотоксична химиотерапия.
Гадене и главоболие са наблюдавани много често при пациенти, получаващи химиотерапия.
При пациенти, получаващи пегфилграстим след цитотоксична химиотерапия, са наблюдавани
нечести повишения в стойностите на чернодробните функционални тестове (LFTs ) за аланин
аминотрансфераза (ALT) или аспартат аминотрансфераза (AST). Тези повишения са преходни и
стойностите се възстановяват до изходните.
Съобщавани са чести случаи на тромбоцитопения.
Съобщени са случаи на синдром на нарушена капилярна пропускливост при постмаркетинговата
употреба на гранулоцит-колония стимулиращ фактор. Те обикновено настъпват при пациенти с
напреднали злокачествени заболявания, сепсис, приемащи няколко лекарствени продукта за
химиотерапия или подложени на афереза (вж. точка 4.4).
10
Педиатрична популация
Опитът при деца е ограничен. По-висока честота на сериозни нежелани реакции е наблюдавана
при по-малки деца на възраст 0-5 години (92%), в сравнение с по-големи деца на възраст 6-11 и
12-21 години съответно (80% и 67%) и възрастни. Най-честата съобщавана нежелана реакция е
костна болка (вж. точки 5.1 и 5.2).
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.
4.9 Свръхдоза
Единични дози 300 µg/kg са прилагани подкожно на ограничен брой здрави доброволци и
пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, без сериозни нежелани реакции. Нежеланите
реакции са подобни на тези при пациентите, получаващи по-ниски дози пегфилграстим.
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: имуностимулатори, колония стимулиращи фактори; ATC код:
L03AA13
Ziextenzo е биологично подобен лекарствен продукт. Подробна информация е предоставена на
уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.
Човешкият гранулоцит-колония стимулиращ фактор (G-CSF) е гликопротеин, който регулира
образуването и освобождаването на неутрофили от костния мозък. Пегфилграстим е ковалентно
съединение на рекомбинантния човешки G-CSF (r-metHuG-CSF) с една молекула 20 kd
полиетиленгликол (PEG). Поради намаления бъбречен клирънс пегфилграстим е
дългозадържаща се форма на филграстим.
Пегфилграстим и филграстим показват еднакъв механизъм на действие, водещ до значително
увеличаване на броя на неутрофилите в периферната кръв в рамките на 24 часа, с малко
увеличаване на моноцитите и/или лимфоцитите. Сходно с филграстим, неутрофилите,
образувани в отговор на пегфилграстим показват нормална или увеличена функция при тестове
за хемотаксис и фагоцитоза. Както и при останалите хемопоетични растежни фактори, G-CSF
показва in vitro стимулиращи свойства върху човешките ендотелни клетки. G-CSF може да
стимулира растежа на миелоидни клетки, включително малигнени клетки in vitro, сходен ефект
може да бъде наблюдаван in vitro и при някои немиелоидни клетки.
В две рандомизирани, двойнослепи, основни проучвания при пациенти с високорисков карцином
на млечната жлеза II-IV стадий, провели миелосупресивна химиотерапия, състояща се от
доксорубицин и доцетаксел, употребата на единична доза пегфилграстим на цикъл намалява по
същия начин продължителността на неутропенията и честотата на фебрилната неутропения,
както и наблюдаваните при ежедневната употреба на филграстим (медиана 11-дневно
приложение). Съобщава се, че тази схема при липсата на подкрепа от растежен фактор води до
средна продължителност на степен 4 неутропения от 5-7 дни и 30-40% честота на фебрилна
неутропения. В едно проучване (n = 157), при което е използвана 6 mg фиксирана доза
пегфилграстим, средната продължителност на неутропенията от степен 4 за групата на
пегфилграстим е 1,8 дни, в сравнение с 1,6 дни в групата на филграстим (разлика 0,23 дни, 95%
доверителен интервал -0,15, 0,63). За целия период на проучването, честотата на фебрилната
неутропения е била 13% при пациенти, лекувани с пегфилграстим, в сравнение с 20% при
11
пациенти, лекувани с филграстим (разлика 7%, 95% доверителен интервал от -19%, 5%). Във
второ изпитване (n = 310), при което се използва адаптирана спрямо теглото доза (100 μg/kg),
средната продължителност на неутропенията от степен 4 при групата с пегфилграстим е била
1,7 дни, в сравнение с 1,8 дни при групата с филграстим (разлика 0,03 дни, 95% доверителен
интервал -0,36, 0,30). Общата честота на фебрилната неутропения е била 9% при пациенти,
лекувани с пегфилграстим и 18% при пациенти, лекувани с филграстим (разлика 9%, 95%
доверителен интервал от -16,8%, -1,1%).
В плацебо-контролирано, двойносляпо проучване при пациенти с карцином на млечната жлеза,
ефектът на пегфилграстим върху честотата на фебрилната неутропения е бил оценяван след
прилагане на химиотерапевтична схема, свързана с фебрилна неутропения при честота 10-20%
(доцетаксел 100 mg/m2 всеки 3 седмици за 4 цикъла). Рандомизирани са били деветстотин
двайсет и осем пациенти, така че са получавали или единична доза пегфилграстим или плацебо
приблизително 24 часа (ден 2) след химиотерапията при всеки цикъл. Честотата на фебрилната
неутропения е била по-ниска за пациентите, рандомизирани да получават пегфилграстим, в
сравнение с плацебо (1% спрямо 17%, p < 0,001). Честотата на хоспитализациите и i.v. употреба
на антиинфекциозни средства, свързана с клиничната диагноза фебрилна неутропения е по-ниска
в групата на пегфилграстим, в сравнение с плацебо групата (1% спрямо 14%, p < 0,001; и 2%
спрямо 10%, p < 0,001).
В малко (n = 83), фаза II рандомизирано, двойносляпо проучване при пациенти, получаващи
химиотерапия по повод de novo остра миелоидна левкемия е сравняван пегфилграстим (единична
доза от 6 mg) с филграстим, приложени по време на индукционна химиотерапия. Установено е,
че медианата на времето за възстановяване от тежка неутропения е 22 дни и при двете
терапевтични групи. Не е проучван дългосрочният резултат (вж. точка 4.4).
Във фаза II (n = 37) на многоцентрово, рандомизирано, открито проучване при педиатрични
пациенти със сарком, получаващи 100 μg/kg пегфилграстим след 1 цикъл на химиотерапия с
винкристин, доксорубицин и циклофосфамид (VAdriaC/IE) е била наблюдавана по-голяма
продължителност на тежка неутропения (неутрофили < 0,5 x 109
) при по-малки деца на възраст
0-5 години (8,9 дни), в сравнение с по-големи деца на възраст 6-11 години и 12-21 години
(съответно 6 дни и 3,7 дни) и възрастни. В допълнение е наблюдавана по-висока честота на
фебрилна неутропения при по-малки деца на възраст 0-5 години (75%), в сравнение с по-големи
деца на възраст 6-11 години и 12-21 години (съответно 70% и 33%) и възрастни (вж. точки 4.8
и 5.2).
5.2 Фармакокинетични свойства
След единична подкожна доза пегфилграстим, пикови серумни концентрации на пегфилграстим
се достигат на 16 до 120 час след прилагането и серумните концентрации на пегфилграстим се
поддържат през целия период на неутропения след миелосупресивна химиотерапия.
Елиминирането на пегфилграстим е нелинейно по отношение на дозата; серумният клирънс
на пегфилграстим намалява с увеличаване на дозата. Изглежда пегфилграстим се елиминира
основно чрез неутрофилно-медииран клирънс, който при по-високи дози се насища. В
съответствие с механизма на саморегулация на клирънса, серумната концентрация на
пегфилграстим намалява бързо в началото на неутрофилното възстановяване (вж. фигура 1).
12
Фигура 1. Профил на медианата на серумната концентрация на пегфилграстим и на
абсолютния брой на неутрофилите (ANC) при пациенти, лекувани с химиотерапия, след
инжектиране на единична доза 6 mg
Поради неутрофил-медиирания механизъм на клирънса, не се очаква фармакокинетиката на
пегфилграстим да бъде повлияна при бъбречно или чернодробно увреждане. В едно открито
проучване с единична доза (n = 31) е установено, че различните стадии на бъбречно увреждане,
включително терминално бъбречно заболяване, не са оказали влияние върху фармакокинетиката
на пегфилграстим.
Старческа възраст
Ограничени данни показват, че фармакокинетиката на пегфилграстим при пациенти в старческа
възраст (> 65 години) е сходна с тази при възрастни.
Педиатрична популация
Фармакокинетиката на пегфилграстим е проучена при 37 педиатрични пациенти със сарком,
които са получавали 100 µg/kg пегфилграстим след приключване на VAdriaC/IE химиотерапия.
Групата в най-малка възраст (0-5 години) е имала по-висока средна експозиция на
пегфилграстим (AUC) (± стандартно отклонение) (47,9 ± 22,5 µg hr/ml), отколкото по-големите
деца на възраст 6-11 години и 12-21 години (съответно 22,0 ± 13,1 µg hr/ml и 29,3 ± 23,2 µg hr/ml)
(вж. точка 5.1). С изключение на групата в най-малка възраст (0-5 години), средната AUC при
педиатрични пациенти изглежда подобна на тази при възрастни пациенти с високорисков
карцином на млечната жлеза II-IV стадий и които получават 100 µg/kg пегфилграстим след
приключване на доксорубицин/доцетаксел (вж. точки 4.8 и 5.1).
5.3 Предклинични данни за безопасност
Предклиничните данни от конвенционалните проучвания за токсичност при многократно
прилагане показват очакваните фармакологични ефекти, включващи повишаване на левкоцитния
брой, миелоидна хиперплазия в костния мозък, екстрамедуларна хемопоеза и увеличаване на
слезката.
Не се наблюдават нежелани ефекти в поколението на бременни плъхове, получавали
пегфилграстим подкожно, но при зайци е доказано, че пегфилграстим причинява ембрио/фетална
токсичност (загуба на ембриона) в кумулативни дози, надхвърлящи приблизително 4 пъти
препоръчителната доза при хора, което не е наблюдавано, когато бременни зайци са били
Концентрация на пегфилграстим
ANC
1000
100
10
1
0,1
Средна серумна концентрация на
пегфилграстим (ng/ml)
Медиана на абсолютния брой на неутрофилите
(клетки
x 109/l)
100
10
1
0,1
Ден от проучването
0 3 6 9 12 15 18 21
13
изложени на препоръчителната доза при хора. При проучвания при плъхове е доказано, че
пегфилграстим може да преминава през плацентата. Проучвания при плъхове показват, че
репродуктивните способности, фертилитета, естралния цикъл, дните между чифтосването
и коитуса и интраутеринната преживяемост не се повлияват от пегфилграстим, приложен
подкожно. Значението на тези находки за човека не е известно.
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
6.1 Списък на помощните вещества
Ледена оцетна киселина
Сорбитол (E 420)
Полисорбат 20
Натриев хидроксид (за корекция на pH)
Вода за инжекции
6.2 Несъвместимости
Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, особено с
разтвори на натриев хлорид.
6.3 Срок на годност
3 години
6.4 Специални условия на съхранение
Да се съхранява в хладилник (2 °C-8 °C).
Ziextenzo може да се излага на стайна температура (не над 35°C) еднократно за максимален
период от 120 часа. Ziextenzo, оставен на стайна температура за повече от 120 часа, трябва да се
изхвърли.
Да не се замразява. Случайното излагане на температури на замръзване еднократно за период помалък от 24 часа не повлиява неблагоприятно стабилността на Ziextenzo.
Съхранявайте опаковката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
6.5 Вид и съдържание на опаковката
Предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с гумена глава на буталото, бутало, игла от
неръждаема стомана с гумена капачка и автоматичен предпазител на иглата.
Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 0,6 ml инжекционен разтвор.
Опаковка с една предварително напълнена спринцовка в блистер.
6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа
Преди употреба, разтворът Ziextenzo трябва да се провери визуално за наличие на видими
частици. Трябва да се инжектира само разтвор, който е бистър и безцветен до леко жълтеникав.
Прекаленото разклащане може да доведе до агрегация на пегфилграстим, правейки го
биологично неактивен.
14
Оставете предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура преди
инжектиране.
Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в
съответствие с местните изисквания.
7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6250 Kundl
Австрия
8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EU/1/18/1327/001
9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА
Дата на първо разрешаване: 22 ноември 2018 г.
10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.
15
ПРИЛОЖЕНИЕ II
A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА
В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА
Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И
ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
16
A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И
ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ
Име и адрес на производителите на биологично активното вещество
LEK Pharmaceuticals d.d.
Kolodvorska Cesta 27
1234 Menges
Словения
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6250 Kundl
Австрия
Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите
Sandoz GmbH
Schaftenau
Biochemiestr. 10
6336 Langkampfen
Австрия
Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА
Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I:
Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).
В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
• Периодични актуализирани доклади за безопасност
Изискванията за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност за този
лекарствен продукт са посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD
списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи
актуализации, публикувани на европейския уебпортал за лекарства.
Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
• План за управление на риска (ПУР)
ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на
лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на
разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.
Актуализиран ПУР трябва да се подава:
• по искане на Европейската агенция по лекарствата;
• винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на
получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване
на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).
17
ПРИЛОЖЕНИЕ III
ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА
18
A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА
19
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ziextenzo 6 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
пегфилграстим
2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим в 0,6 ml (10 mg/ml)
инжекционен разтвор.
3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: ледена оцетна киселина, сорбитол (E 420), полисорбат 20, натриев
хидроксид, вода за инжекции. За повече информация прочетете листовката.
4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА
Инжекционен разтвор
1 предварително напълнена спринцовка с автоматичен предпазител на иглата, съдържаща 0,6 ml
инжекционен разтвор.
5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Важно: Преди работа с предварително напълнената спринцовка прочетете листовката.
За еднократна употреба.
Подкожно приложение
6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО
Избягвайте енергичното разклащане.
8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
20
9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в хладилник.
Да не се замразява.
Съхранявайте опаковката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА
11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6250 Kundl
Австрия
12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EU/1/18/1327/001
13. ПАРТИДЕН НОМЕР
Партида:
14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ
15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА
Ziextenzo
17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД
Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.
18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА
PC:
SN:
NN:
21
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕР
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ziextenzo 6 mg инжекция
пегфилграстим
2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
EXP
4. ПАРТИДЕН НОМЕР
Lot
5. ДРУГО
s.c.
22
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ
ЕТИКЕТ НА СПРИНЦОВКА
1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ
Ziextenzo 6 mg инжекция
пегфилграстим
s.c.
2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
EXP
4. ПАРТИДЕН НОМЕР
Lot
5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ
6. ДРУГО
23
Б. ЛИСТОВКА
24
Листовка: информация за потребителя
Ziextenzo 6 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
пегфилграстим (pegfilgrastim)
▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра.
– Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
– Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани
реакции. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Ziextenzo и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ziextenzo
3. Как да използвате Ziextenzo
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ziextenzo
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Ziextenzo и за какво се използва
Ziextenzo съдържа активното вещество пегфилграстим. Пегфилграстим е белтък, произведен чрез
биотехнология в бактерия, наречена E. coli. Принадлежи към група белтъци, наречени цитокини
и е много сходен с естествения белтък (гранулоцит-колония стимулиращ фактор), изработван от
собствения Ви организъм.
Ziextenzo се използва за намаляване продължителността на неутропенията (нисък брой бели
кръвни клетки) и появата на фебрилна неутропения (нисък брой бели кръвни клетки с
температура), които могат да бъдат причинени от употребата на цитотоксична химиотерапия
(лекарства, които разрушават бързоделящи се клетки). Белите кръвни клетки са важни, защото
помагат на тялото Ви да се пребори с инфекцията. Тези клетки са много чувствителни към
ефекта на химиотерапията, която може да причини намаляване броя на тези клетки във Вашето
тяло. Ако белите кръвни клетки намалеят до много ниски нива, може в тялото Ви да няма
достатъчно от тях, за да се борят с бактериите и Вие да бъдете изложени на повишен риск от
инфекции.
Вашият лекар Ви е дал Ziextenzo, за да подпомогне Вашия костен мозък (тази част от костите,
която произвежда кръвни клетки) да произвежда повече бели кръвни клетки, което помага на
Вашия организъм срещу инфекциите.
25
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ziextenzo
Не използвайте Ziextenzo
• ако сте алергични към пегфилграстим, филграстим или към някоя от останалите съставки
на това лекарство (посочени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Ziextenzo:
• ако получите алергична реакция, включваща слабост, понижаване на кръвното налягане,
затруднено дишане, подуване на лицето (анафилаксия), зачервяване по тялото и лицето,
кожен обрив и участъци от кожата със сърбеж.
• ако се появи кашлица, повишена температура или затруднено дишане. Това може да е
признак на остър респираторен дистрес синдром (ОРДС).
• ако имате някоя от изброените или комбинация от следните нежелани реакции:
– подуване или подпухналост, което може да е свързано с по-рядко уриниране,
затруднено дишане, подуване на корема и чувство за пълнота, и общо чувство
на умора
Това може да са симптоми на заболяване, наречено „Синдром на нарушена капилярна
пропускливост”, което причинява изтичане на кръв от малките кръвоносни съдове в
тялото. Вижте точка 4.
• ако получите болка в горната лява част на корема или болка във върха на рамото. Това
може да е признак на проблем с далака (спленомегалия).
• ако наскоро сте имали сериозна белодробна инфекция (пневмония), течност в белите
дробове (белодробен оток), възпаление на белите дробове (интерстициална белодробна
болест) или необичайни промени в рентгенографията на гръдния кош (белодробни
инфилтрати).
• ако сте наясно за промени в броя на кръвните клетки (напр. повишаване на белите кръвни
клетки или анемия), или намален брой на тромбоцитите, което намалява способността на
кръвта да се съсирва (тромбоцитопения). Вашият лекар може да пожелае да Ви проследява
по-внимателно.
• ако имате сърповидноклетъчна анемия. Вашият лекар може да следи по-внимателно
състоянието Ви.
• ако имате внезапни симптоми на алергия, като обрив, сърбеж или уртикария по кожата,
подуване на лицето, устните, езика, или други части на тялото, задух, хрипове или
затруднено дишане, това може да са признаци на тежка алергична реакция.
• Възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който пренася кръвта от сърцето към
останалата част на тялото) се съобщава рядко при раково болни пациенти и при здрави
донори. Симптомите могат да включват треска, коремна болка, неразположение, болка в
гърба и повишени маркери на възпалението. Информирайте Вашия лекар, ако получите
тези симптоми.
Вашият лекар ще проверява кръвта и урината Ви редовно, тъй като пегфилграстим може да
увреди малките структури, които филтрират кръвта в бъбреците (гломерулонефрит).
Съобщава се за тежки кожни реакции (синдром на Стивънс-Джонсън) при употребата на
Ziextenzo. Спрете използването на Ziextenzo и незабавно потърсете медицинска помощ, ако
забележите някои от симптомите, описани в точка 4.
Трябва да говорите с Вашия лекар относно рисковете за развитие на рак на кръвта. Ако развиете,
или има вероятност да развиете рак на кръвта, не трябва да използвате Ziextenzo, освен ако не е
предписано от Вашия лекар.
26
Загуба на отговор към пегфилграстим
Ако вече не се повлиявате от лечението с пегфилграстим или се повлиявате в по-малка степен,
Вашият лекар ще изследва причините за това, включително дали сте развили антитела, които
неутрализират активността на пегфилграстим.
Други лекарства и Ziextenzo
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро се приемали или е възможно
да приемете други лекарства.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Пегфилграстим не е изпитван при бременни жени. Важно е да съобщите на Вашия лекар, ако:
• сте бременна;
• смятате, че може да сте бременна; или
• планирате да имате бебе.
Ако забременеете по време на лечение с Ziextenzo, моля уведомете Вашия лекар.
Трябва да преустановите кърменето, ако използвате Ziextenzo, освен ако Вашият лекар не Ви е
посъветвал друго.
Шофиране и работа с машини
Ziextenzo не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с
машини.
Ziextenzo съдържа сорбитол (Е 420) и натрий
Това лекарство съдържа 30 mg сорбитол във всяка предварително напълнена спринцовка, които
са еквивалентни на 50 mg/ml.
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза от 6 mg, т.е. може да се каже,
че практически не съдържа натрий.
3. Как да използвате Ziextenzo
Ziextenzo е за употреба при възрастни на и над 18 години.
Винаги използвайте Ziextenzo точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,
попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е една подкожна инжекция от 6 mg
(инжекция под кожата), поставена с предварително напълнена спринцовка. Тя трябва да бъде
приложена най-рано 24 часа след последната Ви доза химиотерапия в края на всеки цикъл
химиотерапия.
Самостоятелно инжектиране на Ziextenzo
Вашият лекар може да реши, че ще бъде по-удобно за Вас, ако сами си инжектирате Ziextenzo.
Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви покажат как да си поставяте инжекциите
самостоятелно. Не се опитвайте да си поставяте инжекции сами, ако не сте обучени.
27
За допълнителни указания относно това как да си поставяте сами инжекциите с Ziextenzo,
прочетете раздела в края на тази листовка.
Не разклащайте Ziextenzo енергично, защото това може да повлияе на неговата активност.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Ziextenzo
Ако сте използвали повече от необходимата доза Ziextenzo, Вие трябва да се свържете с Вашия
лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Ако сте пропуснали да инжектирате Ziextenzo
Ако си поставяте сами инжекцията и сте пропуснали дозата си Ziextenzo, трябва да се свържете с
Вашия лекар, за да обсъдите кога да инжектирате следващата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не
всеки ги получава.
Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате някоя от изброените или комбинация от
следните нежелани реакции:
• подуване или подпухналост, което може да е свързано с по-рядко уриниране, затруднено
дишане, подуване на корема и чувство за пълнота и общо чувство на умора. Тези симптоми
обикновено се развиват бързо.
Това може да са симптоми на нечесто (може да засегне до 1 на 100 души) заболяване, наречено
„синдром на нарушена капилярна пропускливост”, което причинява изтичане на кръв от малките
кръвоносни съдове в тялото и се нуждае от спешна медицинска помощ.
Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):
• болка в костите. Вашият лекар ще Ви каже какво да вземате, за да облекчите болката.
• гадене и главоболие.
Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):
• болка на мястото на инжектиране.
• болки по цялото тяло, ставите и мускулите.
• могат да се появят промени в кръвта, но те ще бъдат установени при рутинни кръвни
изследвания. За кратък период от време броят на белите кръвни клетки може да бъде
увеличен. Може да бъде намален броят на тромбоцитите, което може да доведе до поява
на синини.
Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):
• алергичен тип реакции, включително зачервяване по тялото и лицето, кожен обрив и
надигнати участъци от кожата със сърбеж.
• сериозни алергични реакции, включително анафилаксия (слабост, спадане на артериалното
налягане, затруднено дишане, оток на лицето).
• увеличен размер на далака.
• спукване на далака. Някои случаи на спукване на далака са завършили със смърт. Важно е
да се свържете с Вашия лекар незабавно, ако почувствате болка в горната лява част на
корема или болка в лявото рамо, тъй като това може да е свързано с проблем с далака Ви.
28
• проблеми с дишането. Ако имате кашлица, повишена температура и затруднено дишане,
моля информирайте Вашия лекар.
• може да се появи синдромът на Суит (тъмновиолетови, надигнати, болезнени лезии по
крайниците и понякога по лицето и шията с повишена температура), но и други фактори
могат да оказват влияние.
• кожен васкулит (възпаление на кръвоносните съдове на кожата).
• увреждане на малките структури, които филтрират кръвта в бъбреците (гломерулонефрит).
• зачервяване на мястото на инжектиране.
• изкашляне на кръв (хемоптиза).
Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):
• възпаление на аортата (големият кръвоносен съд, който пренася кръвта от сърцето към
останалата част на тялото), вижте точка 2.
• кървене от белия дроб (белодробен кръвоизлив)
• синдром на Стивънс-Джонсън, който може да се прояви като червеникави, подобни на
мишена петна или кръгли плаки, често с мехури в средата, по тялото, белене на кожата,
язви в устата, гърлото, носа, гениталиите и очите, и може да се предшества от повишена
температура и грипоподобни симптоми. Спрете употребата на Ziextenzo, ако развиете тези
симптоми, и се свържете с Вашия лекар, или потърсете незабавно медицинска помощ.
Вижте също точка 2.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Ziextenzo
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка
и върху етикета на спринцовката, след „Годен до:”: и „EXP”. Срокът на годност отговаря на
последния ден от посочения месец.
Да се съхранява в хладилник (2 °C-8 °C).
Можете да извадите Ziextenzo от хладилника и да го съхранявате на стайна температура (не над
35°С) за не повече от 120 часа. След като веднъж спринцовката е извадена от хладилника и е
достигнала стайна температура (не над 35°С), тя трябва да се използва до 120 часа или да се
изхвърли.
Да не се замразява. Ziextenzo може да се използва, ако случайно е замразен еднократно за период
по-малък от 24 часа.
Съхранявайте опаковката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
Не използвайте това лекарство, ако забележите, че е мътно или ако има частици в него.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
29
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ziextenzo
– Активното вещество е пегфилграстим. Всяка предварително напълнена спринцовка
съдържа 6 mg пегфилграстим в 0,6 ml разтвор.
– Другите съставки са ледена оцетна киселина, сорбитол (Е 420), полисорбат 20, натриев
хидроксид и вода за инжекции. Вижте точка 2 „Ziextenzo съдържа сорбитол (Е 420) и
натрий“.
Как изглежда Ziextenzo и какво съдържа опаковката
Ziextenzo е бистър, безцветен до леко жълтеникав инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка (6 mg/0,6 ml).
Всяка опаковка съдържа 1 стъклена предварително напълнена спринцовка с гумена глава на
буталото, бутало, прикрепена игла от неръждаема стомана и капачка на иглата. Спринцовките се
доставят с автоматичен предпазител на иглата.
Притежател на разрешението за употреба
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6250 Kundl
Австрия
Производител
Sandoz GmbH
Biochemiestr. 10
6336 Langkampfen
Австрия
Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.
Други източници на информация
Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.
Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по
лекарствата.
30
Инструкции за използване на предварително напълнена спринцовка със Ziextenzo
Важно е да спазвате тези инструкции, за да избегнете възможни инфекции и за да се гарантира,
че използвате лекарството правилно.
Прочетете ЦЯЛАТА инструкция от начало до край преди инжектирането. Важно е да не се
опитвате да си поставяте сами инжекцията, ако не сте обучени от Вашия лекар, медицинска
сестра или фармацевт. Картонената опаковка съдържа предварително напълнената спринцовка,
индивидуално запечатана в пластмасов блистер.
Вашата предварително напълнена спринцовка Ziextenzo с предпазител на иглата
След инжектиране на лекарството предпазителят на иглата ще се активира, за да покрие иглата.
Предпазителят на иглата е предназначен да защити медицинските специалисти, болногледачи и
пациенти от инцидентни убождания след инжектирането.
Какво допълнително Ви
е необходимо за Вашата
инжекция:
• Тампон, напоен със спирт.
• Памучно топче или марля.
• Контейнер за остри отпадъци.
Важна информация за безопасността
Внимание: Съхранявайте предварително напълнената спринцовка на място, недостъпно
за деца.
1. Не отваряйте картонената опаковка, докато не сте готови да използвате предварително
напълнената спринцовка.
2. Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако е нарушено запечатването на
блистера, тъй като може да не е безопасно за Вас да я използвате.
3. Никога не оставяйте предварително напълнената спринцовка без надзор, където други хора
биха могли да я пипат.
4. Не разклащайте предварително напълнената спринцовка.
5. Внимавайте да не докоснете крилцата на предпазителя на иглата преди употреба. При
докосването им предпазителят на иглата може да се активира твърде рано.
Капачка на
иглата
Предпазител на иглата
Конусна основа на
главата на буталото
Места за хващане
Бутало
Глава на
буталото
Прозорче
Етикет и срок на
годност Крилца на
предпазителя на иглата
Накрайник
на буталото
31
6. Не сваляйте капачката на иглата до момента, преди да си поставите инжекцията.
7. Предварително напълнената спринцовка не може да бъде използвана повторно. Изхвърлете
използваната предварително напълнена спринцовка веднага след употреба в контейнер за
остри отпадъци.
Съхранение на предварително напълнената спринцовка Ziextenzo
1. Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в блистер в нейната картонена
опаковка, за да я предпазите от светлина.
2. Да се съхранява в хладилник от 2°C до 8°C. Да не се замразява.
3. Преди употреба извадете предварително напълнената спринцовка от хладилника и оставете
Ziextenzo да достигне стайна температура (до максимум 35°C) за около 15-30 минути.
4. Не използвайте предварително напълнената спринцовка след срока на годност, посочен на
картонената опаковка или етикета на спринцовката. Ако е изтекъл, върнете цялата
опаковка в аптеката.
Мястото на инжектиране
Мястото на инжектиране е място по тялото, където Ви
предстои да използвате предварително напълнената
спринцовка.
• Препоръчителното място е предната част на
бедрата Ви. Можете също така да използвате
долната част на корема, но не зоната
5 сантиметра около пъпа.
• Избирайте различно място всеки път, когато си
поставяте инжекция.
• Не инжектирайте в области, където кожата е
болезнена, насинена, зачервена, люспеста или
твърда. Избягвайте участъци с белези или стрии.
Ако болногледачът Ви поставя инжекция, може да се
използва и външната страна на горната част на ръцете.
Подготовка на предварително напълнената спринцовка Ziextenzo за употреба
1. Вземете картонената опаковка, съдържаща предварително напълнената спринцовка в
блистер, от хладилника и я оставете неотворена за около 15-30 минути, така че да
достигне стайна температура.
2. Когато сте готови да използвате предварително напълнената спринцовка, отворете
блистера и измийте старателно ръцете си със сапун и вода.
3. Почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт.
4. Извадете предварително напълнената спринцовка от блистера. Проверете, за да се уверите,
че пластмасовият прозрачен предпазител на иглата се намира върху цилиндъра на
стъклената спринцовка. Ако прозрачният предпазител на иглата покрива капачката на
иглата (както е показано по-долу), спринцовката е била активирана, НЕ използвайте тази
спринцовка и вземете нова спринцовка. Фигурата по-долу показва готова за ползване
спринцовка.
5. Проверете предварително напълнената спринцовка. Течността трябва да е бистра. Цветът й
може да варира от безцветна до леко жълтеникава. Може да видите малко въздушно
мехурче в течността. Това е нормално. Не използвайте предварително напълнената
спринцовка, ако се наблюдават някакви други частици и/или промяна в цвета.
6. Да не се използва, ако спринцовката е счупена или активирана. Върнете предварително
напълнената спринцовка Ziextenzo и опаковката в аптеката.
32
Устройството е АКТИВИРАНО – НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ
В тази конфигурация предпазителят на иглата е
АКТИВИРАН – НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
предварително напълнената спринцовка
Устройството Е ГОТОВО ЗА УПОТРЕБА В тази конфигурация предпазителят на иглата
НЕ Е АКТИВИРАН и предварително
напълнената спринцовка е готова за употреба
Как се използва предварително напълнената спринцовка Ziextenzo
1
Внимателно издърпайте капачката на иглата с
едно движение направо. Възможно е да видите
капка течност в края на иглата. Това е нормално.
2
Внимателно прихванете кожата на мястото на
инжектиране и вкарайте иглата, както е
показано. Вкарайте иглата докрай, за да сте
сигурни, че ще приложите цялото количество
лекарство.
3
Като държите предварително напълнената
спринцовка, както е показано, бавно натиснете
буталото докрай, така че накрайникът на
буталото да застане изцяло между крилцата на
предпазителя на иглата.
Дръжте буталото натиснато докрай като
задържите спринцовката на мястото за
5 секунди.
33
4
Дръжте буталото натиснато докрай, докато
внимателно извадите иглата право от мястото на
инжектиране и я оставете да излезе от кожата
Ви.
5
Бавно отпуснете буталото и оставете
предпазителят на иглата на спринцовката
автоматично да покрие откритата игла.
Възможно е да има малко количество кръв на
мястото на инжектиране. Може да притиснете с
памучен тампон или марля на мястото на
инжектиране и да го задържите за 10 секунди.
Не търкайте мястото на инжектиране. Ако е
необходимо, може да покриете мястото на
инжектиране с лепенка.
6 Само за медицински специалисти
Търговското име на прилагания продукт трябва
да бъде ясно и точно записано в досието на
пациента. Отлепете и запазете етикета на
предварително напълнената спринцовка.
Завъртете буталото, така че етикетът да застане в
положение, при което може да го отлепите от
спринцовката.
Инструкции за изхвърляне
Изхвърлете използваната спринцовка в
контейнер за остри отпадъци (такъв, който се
затваря добре и е устойчив на пробиване).
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или
в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте
Вашия лекар или фармацевт как да изхвърляте
лекарствата, които вече не използвате. Тези
мерки ще спомогнат за опазване на околната
среда. Неизползваният продукт или отпадъчните
материали от него трябва да се изхвърлят в
съответствие с местните изисквания.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ziextenzo-epar-product-information_bg.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства