Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Енкорафениб?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Braftovi 50 mg твърди капсули
Braftovi 75 mg твърди капсули

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Braftovi 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg енкорафениб (encorafenib).
Braftovi 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 75 mg енкорафениб (encorafenib).
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула (капсула)
Braftovi 50 mg твърди капсули
Непрозрачно капаче с оранжев цвят и непрозрачно тяло с телесен цвят, с отпечатано
стилизирано „А“ на капачето и „LGX 50mg“ върху тялото на капсулата. Дължината на
капсулата е приблизително 22 mm.

Braftovi 75 mg твърди капсули

Непрозрачно капаче с телесен цвят и непрозрачно тяло с бял цвят, с отпечатано стилизирано
„А“ на капачето и „LGX 75mg“ върху тялото на капсулата. Дължината на капсулата е
приблизително 23 mm.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/braftovi-epar-product-information_bg.pdf

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства