Онкология и Изкуствен интелект

Инфигратиниб показва ефективност при трета и последваща линия на химиотерапия при пациенти с холангиокарцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
20.07.2020

На ESMO 2020 бе съобщено, че трета и последваща линия на лечение с инфигратиниб (Infigratinib, селективен инхибитор на фибробластния растежен факто (FGFR) 1-3) дава резултат при  свободната от прогресия преживяемост и общата степен на полза в отговора при пациенти с холангиокарцином и FGFR2 сливания.

Авторите също така съобщават, че резултатите от химиотерапията от втора линия при пациенти с холангиокарцином и FGFR2 сливания са подобни на тези, отчетени в  литературата за всички пациенти с холангиокарцином – независимо от геномния им статус, резултатите са си останали „мрачни“.

Според екипа на изследването химиотерапията е най-честото лечение за втора линия при пациенти с холангиокарцином. FGFR2 сливанията са се срещали при 13% до 17% от  пациентите с холангиокарцином, а няколко таргетни инхибитори на тирозин киназата са се разработвали за тази група пациенти.

Изходът при пациенти с холангиокарцином  и FGFR2 сливания, които са получавали стандартна химиотерапия от втора линия, не е бил известен.

Фаза II изпитване

Седемдесет и един пациенти с напреднал холангиокарцином и FGFR2 сливания, които са били подложени на предварително лечение с химиотерапия на базата на гемцитабин, са били включени в проучването във фаза II, в което е имало само едно рамо. Пациентите са получавали инфигратиниб (известен преди като BGJ398) по 125 mg, перорално. веднъж дневно на 1–ви и 21-ви дни.

Циклите са се повтаряли на всеки 28 дни до неприемлива токсичност, прогресиране на заболяването, преценка на изследователя или оттегляне на съгласието.

Извършен е бил ретроспективен анализ на подгрупа пациенти, които са получавали инфигратиниб като трета или по-късна линия на лечение.

Изчислени са били от изследователя:  преживяемостта без прогресия и общата честота на отговор по критерии на RECIST 1.1 след химиотерапия за втора линия (пре-инфигратиниб) и  терапия с трета или по-късна линия с инфигратиниб.

От 71 пациенти 44 са били жени, средната възраст на пациентите е била 53 години. От пациентите с FGFR2 сливания, които са били записани по време на анализа,
37 (или 52%) са били включени в този ретроспективен анализ.

Резултати

Средната преживяемост без прогресия при стандартна химиотерапия от втора линия е била 4,63 месеца (95% [CI] = 2,69–7,16) в
сравнение с 6,77 месеца (95% CI = 3,94–7,79) с трета и по-късна линия на инфигратиниб.

Общата честота на отговор при химиотерапия от втора линия е била 5,4% (95% CI = 0,7–18,2) в сравнение с 21,6% (95% CI = 9,8–38,2) за трета и по-късна линия с инфигратиниб.

Според авторите, инфигратиниб, прилаган като трета и по-късна линия, води до значителна полза при тези пациенти.

Разкриване: Това проучване е финансирано от QED Therapeutics, Inc.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars