Онкология и Изкуствен интелект

Интракраниална ефикасност на лорлатиниб срещу кризотиниб при ALK-положителен напреднал Недребноклетъчен рак на белите дробове

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В post hoc анализа на проучването CROWN (фаза III), описан в Journal of Clinical Oncology, е било установено, че преживяемостта без прогресия и рискът
от прогресия в централната нервна система (ЦНС) са били подобрени с лорлатиниб срещу кризотиниб при нелекувани преди това пациенти с напреднал ALK-позитивен недребноклетъчен рак на
белия дроб (NSCLC) със или без изходни мозъчни метастази.

Съобщените по-рано констатации от проучването са показали, че лорлатиниб подобрява преживяемостта без прогресия в сравнение с кризотиниб сред всички пациенти и се свързва с по-висока степен на отговор в ЦНС сред тези пациенти с мозъчни метастази.

Подробности за проучването

В проучването пациентите са били разпределени на случаен принцип да получават по 100 mg лорлатиниб веднъж дневно (n = 149) или 250 mg кризотиниб два пъти дневно (n = 147); не е било
разрешено прекръстосване. Пациенти с асимптоматично лекувани или нелекувани мозъчни метастази са били допуснати до проучването.

Като цяло, изходните мозъчни метастази при заслепен преглед от независима комисия са присъствали при 38 пациенти (26%) в групата на лорлатиниб и при 40 (27%) в групата на кризотиниб.
Предишна лъчетерапия на мозъка е била проведена от 8 (21%) и 10 (25%) от тези пациенти.

Ключови констатации

Сред пациентите с изходни мозъчни метастази, средната преживяемост без прогресия при заслепен преглед от независима комисия не е била достигната (95%
[CI] = 18,2 месеца – не е постигнатя) в групата на лорлатиниб срещу 7,2 месеца (95% CI = 3,7–9,2 месеца) в групата на кризотиниб (коефициент на риск [HR] = 0,20, 95% CI = 0,10–0,43, P < .0001), с 12-месечни проценти от 78% срещу 22%.

Сред пациентите без изходни мозъчни метастази, средната преживяемост без прогресия не е била достигната (95% CI = недостигнатя – не е бил достигнатя) спрямо 11 месеца (95% CI = 9,0–14,6 месеца; HR = 0,32, 95% CI = 0,20–0,49 , P < .0001), с 12-месечни проценти от 78% срещу 45%.

Кумулативната честота на прогресия на ЦНС е била 7% срещу 72% сред пациентите с изходни мозъчни метастази (HR = 0,07, 95% CI = 0,02–0,24) и 1% срещу 18% сред тези без изходни метастази
(HR = 0,05, 95% CI = 0,01–0,42).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1. Сред пациентите с изходни мозъчни метастази, средната преживяемост без прогресия при заслепен преглед от независима комисия не е била достигната в групата на лорлатиниб
срещу 7,2 месеца в групата на кризотиниб, с 12-месечни проценти от 78% срещу 22%.

2.Кумулативната честота на прогресия в ЦНС е била 7% срещу 72% сред пациентите с изходни мозъчни метастази и 1% срещу 18% сред тези без изходни метастази.

Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите реакции на ЦНС са се наблюдавали при 35% от пациентите в групата на лорлатиниб срещу 11% от групата на кризотиниб (90% срещу 100% при степен 1-ва и 2-ра, 10%
срещу 0% при степен 3-та). От общо 86 нежелани събития в групата на лорлатиниб, 62% са били овладяни без интервенция, а 23% са били овладяни с промяна на дозата на лорлатиниб
(намаляване или прекъсване) със или без съпътстващо лечение; лорлатиниб е бил преустановен при двама пациенти. По време на анализа 56% от нежеланите събития са отзвучали
(33% без интервенция, 17% с промяна на дозата на лорлатиниб), а 38% не са били овладяни. 24 от 33 неовладяни събития не са изисквали намеса.

Заключение

Лорлатиниб от първа линия подобрява резултатите за преживяемостта без прогресия и намалява прогресията в ЦНС спрямо кризотиниб при пациенти с напреднал ALK-положителен недребноклетъчен рак на белия дроб със или без мозъчни метастази в началото. Половината от всички нежелани реакции на ЦНС са били отстранени
без намеса или с промяна на дозата на лорлатиниб.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2022/intracranial-efficacy-of-lorlatinib-vs-crizotinib-in-alk-positive-advanced-nsclc/?utm_source=TAP%2DEN%2D061422%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars