Онкология и Изкуствен интелект

Индивидуализиран режим на Акситиниб след имунотерапия за напреднал бъбречно-клетъчен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Във фаза II проучване, докладвано в The Lancet Oncology, се открива, че индивидуализираните схеми на акситиниб показват активност при пациенти с  локално рецидивирал или метастатичен бъбречноклетъчен карцином, които преди това са получавали имунотерапия с чек-пойнт инхибитор. Въпреки това крайната  цел- преживяемостта без прогресия на изследването не е била изпълнена.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване са били включени 40 пациенти между януари 2016 г. и февруари 2018 г., които са получили терапия с чек-пойнт инхибитори като  най-ново лечение. Пациентите са получавали акситиниб в начална доза от 5 mg два пъти дневно с титриране на дозата на всеки 14 дни с нарастване от 1 mg до 10  mg два пъти дневно, ако са нямали свързан с акситиниб мукозит от степен ≥ 2, диария, синдром на крака или умора. Ако са настъпили подобни събития от степен 2, акситиниб е  бил задържан в продължение на 3 дни преди възобновяването на същата доза. Дозата на акситиниб е бивала намалена, ако са се появили събития от степен 2-ра или са настъпили
нежелани събития от степен 3-та или 4-та.

Основната крайна точка е била преживяемостта без прогресия. Целта е била 45% увеличение на средната преживяемост без прогресия в сравнение с исторически данни до целева  продължителност от 9,5 месеца (определено от изследователите да представлява клинично значимо подобрение).

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване е било 8,7 месеца. Преживяемостта без средна прогресия е била 8,8 месеца, което не е успяло да изпълни прага за подобрение. Обективният отговор
се е наблюдавал при 18 пациенти (45%), като допълнителните 18 (45%) са имали стабилно заболяване. Сред респондентите 12 пациенти (67%)са имали отговори по-дълги от 12
месеца. Повечето отговорили (n = 14) са получили предишна терапия, насочена към VEGF рецептора.

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития от всяка степен са били умора (83%), хипертония (75%) и синдрома на ръка и крак (65%). Най-честите нежелани реакции от степен 3-та  са били хипертония (60%) дехидратация (10%), синдром на ръка-крак (8%) и умора (8%). Наблюдавало се е само едно събитие от степен 4-та (повишена липаза). Сериозни нежелани  събития, считани за вероятни свързани с терапията, са се появили при 20% от пациентите, като най-честите са били дехидратация (10%) и диария (5%). Не се съобщава за
смърт, свързан с лечението.

Заключение
Индивидуализираното дозиране на акситиниб при пациенти с метастатичен бъбречно-клетъчен карцином, лекувани преди това с чек-пойнт инхибитори,  не е отговарило на предварително определения праг за преживяемост без прогресия, но тези данни са показали, че тази индивидуализирана схема за титруване е възможна и има  стабилна клинична активност. Тези перспективни резултати налагат разглеждане на акситиниб в тази обстановка.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/news/september-2019/individualized-axitinib-regimens-after-immunotherapy-for-rcc/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars