Онкология и Изкуствен интелект

Имунохистохимия (IHC) за Her2 с CBE356 антитяло е по-точен предиктор за амплификацията на Her2 гена, отколкото FISH чрез HercepTest при карцином на гърдата.

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Увод

Свръхекспресията на Her2 (c-erbB-2 ю/neu) при карцинома на гърдата предвижда отговор към анти-Her2 моноклоналното антитяло- трастузумаб, и е свързан  с по-лоша прогноза.

Когато се обсъждат пациенти за лечение с трастузумаб, експресията на Her2 протеина се измерва чрез имунохистохимия (IHC) и,  когато оцветяването е двусмислено, чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) за откриване на амплификация на Her2 гена.

ЦЕЛИ:

За сравнението IHC, използва CBE356 и IHC, използващ марката HercepTesttrade одобрени от FDA.

МЕТОДИ:

CBE356 и HercepTest бяха анализирани с помощта на 167 FISH, характеризиращи карцинома на гърдата. Имунохистохимичното изразяване на Her2 се е измервало  полуколичествено.

Чувствителността, специфичността, прогнозните стойности и общата точност бяха изчислени за двата IHC метода, като се използваше амплификацията на ген чрез FISH като крайна точка, и IHC и FISH тестовете са били тествани чрез Kaplan-Meier-овия анализ на преживяемостта.

РЕЗУЛТАТИ:

Точността, чувствителността, специфичността, положителната прогнозна стойност (PPV) и отрицателната прогностична стойност (NPV) на положителните тестове с CBE356 (2+ и 3+) са били съответно 94%, 89%, 95%, 84% и 97%, а положителните (2+ и 3+) случаи на HercepTest са били съответно 91%, 66%, 98%, 92% и 91%.

Положителния резултат с CBE356, HercepTest или FISH е бил свързан със значително намалена обща преживяемост (log rank p = 0.005, р = 0.0017 и р = 0.0005, съответно).

Изводи:

Положителното оцветяване на IHC за Her2 при използване на CBE356 е с 3% по-точна и 23% по-чувствителна при предсказване на амплификацията на гена на Her2  чрез FISH, отколкото при положителното оцветяване с HercepTest.

Отрицателното IHC, използвайки CBE356 антитяло е с 6% по-вероятно да представлява наистина  отрицателен резултат, отколкото отрицателното оцветяване с HercepTest. Като цяло, CBE356 е по-точен предиктор за амплификация на Her2 гена чрез FISH,  отколкото HercepTest.

Източници на информация:

1.IHC for Her2 with CBE356 antibody is a more accurate predictor of Her2 gene amplification by FISH than HercepTest in breast carcinoma.

Ainsworth R1, Bartlett JM, Going JJ, Mallon EA, Forsyth A, Richmond J, Angerson W, Watters A, Dunne B.-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16189156

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
ИзледванияИзследвания