Онкология и Изкуствен интелект

Имунотерапевтична комбинация с пембролизумаб и T-VEC при предишно лекуван напреднал сарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в JAMA Oncology, съобщава за клинично проучване във фаза II, където се открива, че комбинацията от талимоген лахерпарепвек (talimogene laherparepvec-T-VEC) и
пембролизумаб води до трайни реакции при пациенти с лекуван по-рано сарком.

Установено е било, че T-VEC повишава тумор-специфичната имунна активация чрез увеличаване на представянето на антигените.

Хипотезата е била, че T-VEC в комбинация с пембролизимаб може да увеличи тумор-лимфоцитната инфилтрация и експресирания PD-L 1 като по този начин да увеличи антитуморна активност (за този тип лечение).

Подробности за проучването

В проучването са участвали 20 пациенти (в Мемориалния раков център Мемориал Слоан Кеттеринг) с локално напреднал или метастатичен сарком и с неуспех на поне една предходна стандартна системна терапия. Те са получавали пембролизимаб в доза от 200 mg плюс инжекция от T-VEC в местата с осезаема туморна формация в ден 1 на 21- дневни цикли.

Първата доза на T-VEC е била под 4 mL × 106 единици (plaque-forming units-PFU). Последващите дози са били под 4 mL × 108 PFU / mL. Хистологичните подтипове на саркома
са включвали: лейомиосарком (n = 5), ангиосарком (n = 3), недиференциран плеоморфен сарком (n = 2), недиференциран или некласифициран сарком (n = 3) и други
(n = 7). Основната крайна точка е била обективният процент на отговор за 24 седмици по RECIST версия 1.1.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
Реакция се e наблюдавала при 35% от пациентите и при пет хистологични подвида на сарком.
Средната продължителност на отговора е била 56 седмици.

Отговори

Общата честота на отговори за 24 седмици е била 30% (частичен отговор е имало при шестима пациенти), отговаряща на критерия за обещаващ процент на отговор. Допълнителен пациент е постигнал отговор след 24 седмици, като това е довело до общ процент на отговори от 35%.

Стабилно заболяване се е наблюдавало при допълнителни седем пациенти,
което е довело до степен на контрол на заболяването от 70%.

Отговорите са наблюдавани при пет хистологични подтипа, състоящи се от кожна ангиосаркома на главата и шията (n = 2), недиференциран плеоморфен сарком (n = 2), миксофибросаркома (n = 1), епителиоиден сарком (n = 1) и некласифициран сарком ( n = 1). Медианата на времето за отговор е била 14,4 седмици (диапазон = 6,6–31,9 седмици). Средната продължителност на отговора е била 56,1 седмици (диапазон = 49,4–87,0 седмици).

По време на анализа петима пациенти са завършили 12-месечната максимална продължителност на проучвателната терапия, а четирима са останали в проучването.

При двама пациенти заболяването е прогресирало (докато не са получили лечение), а двама са възобновили проучването и са възстановили стабилното заболяване, след като са прогресирали извън лечението.

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението, от всяка степен са били: умора (80%), треска (45%), втрисане (45%) и гадене (30%). 3-те странични нежелани реакции, свързани с лечението, са се наблюдавали при четирима пациенти (20%) и са се състояли от пневмонит (n = 1), анемия (n = 1), треска (n = 1) и хипофосфатемия (n = 1). Няма нежелани събития, свързани с лечението от 4-та степен, както и смърт, свързан с лечението.

Заключение

В това клинично изпитване (фаза II), лечението с T-VEC плюс пембролизумаб се е свързвало с антитуморна активност при напреднал сарком в редица хистологични подтипове (на саркома), с управляем профил на безопасност. Тази комбинирана терапия е отговорила на предварително зададената крайна точка на основното изследване. Планира се допълнителна оценка на T-VEC в комбинация с pembrolizumab при пациенти с избрани подтипове саркома.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/january-2020/talimogene-laherparepvecpembrolizumab-in-previously-treated-advanced-sarcoma/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars