Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (МКБ-С00-С14)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Новообразувания
C00-C14
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса

C00
Злокачествено новообразувание на устната
Neoplasma malignum labii

C00.0
Външна повърхност на горната устна
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1
Външна повърхност на долната устна
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2
Външна устна, неуточнена
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3
Горна устна, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4
Долна устна, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5
Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum

C00.6
Комисура на устните
Neoplasma malignum commissurae labiorum
C00.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните
Neoplasma malignum limites labii transiens
C00.9
Устна, неуточнена част
Neoplasma malignum labii, non specificatum
C01
Злокачествено новообразувание на основата на езика
Neoplasma malignum radicis linguae
C02
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика
Neoplasma malignum partium linguae aliarum
C02.0
Горна повърхност на езика
Neoplasma malignum dorsi linguae
C02.1
Странични ръбове на езика
Neoplasma malignum marginis linguae
C02.2
Долна повърхност на езика
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris
C02.3
Предните две-трети на езика, неуточнена част
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum
C02.4
Езикова сливица
Neoplasma malignum tonsillae lingualis
C02.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика
Neoplasma malignum linguae, limites transiens
C02.9
Език, неуточнена част
Neoplasma malignum linguae, non specificatum
C03
Злокачествено новообразувание на венците
Neoplasma malignum gingivae
C03.0
Горен венец
Neoplasma malignum gingivae superioris
C03.1
Долен венец
Neoplasma malignum gingivae inferioris
C03.9
Венец, неуточнен
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum
C04
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина
Neoplasma malignum basis oris
C04.0
Предна част на пода на устната кухина
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris
C04.1
Странична част на пода на устната кухина
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis
C04.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина
Neoplasma malignum limites basis oris transiens
C04.9
Под на устната кухина, неуточнена част
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum
C05
Злокачествено новообразувание на небцето
Neoplasma malignum palati
C05.0
Твърдо небце
Neoplasma malignum palati duri
C05.1
Меко небце
Neoplasma malignum palati mollis
C05.2
Увула (мъжец)
Neoplasma malignum uvulae
C05.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето
Neoplasma malignum palati limites transiens
C05.9
Небце, неуточнено
Neoplasma malignum palati, non specificatum
C06
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
Neoplasma malignum partium oris aliarum
C06.0
Лигавица на бузите
Neoplasma malignum mucosae buccae
C06.1
Предверие на устната кухина
Neoplasma malignum vestibuli oris
C06.2
Ретромоларна област
Neoplasma malignum regionis retromoralis
C06.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина
Neoplasma malignum partes oris alias transiens
C06.9
Устна кухина, неуточнена част
Neoplasma malignum oris, non specificatum
C07
Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
Neoplasma malignum glandulae parotideae
C08
Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum
C08.0
Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Neoplasma malignum glandulae submandibularis
C08.1
Подезична жлеза (сублингвална)
Neoplasma malignum glandulae sublingualis
C08.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens
C08.9
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
C09
Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)
Neoplasma malignum tonsillae
C09.0
Тонзиларна ямка
Neoplasma malignum fossae tonsillaris
C09.1
Тонзиларна дъга (предна) (задна)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)
C09.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens
C09.9
Тонзила, неуточнена
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum
C10
Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)
Neoplasma malignum oropharyngis
C10.0
Валекула
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae
C10.1
Предна повърхност на епиглотиса
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris
C10.2
Странична стена на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis
C10.3
Задна стена на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris
C10.4
Бранхиална цепка
Neoplasma malignum rimae branchialis
C10.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens
C10.9
Орофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum
C11
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
Neoplasma malignum nasopharyngis
C11.0
Горна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris
C11.1
Задна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris
C11.2
Странична стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis
C11.3
Предна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris
C11.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens
C11.9
Назофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum
C12
Злокачествено новообразувание на пириформения синус
Neoplasma malignum recessus piriformis
C13
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса
Neoplasma malignum hypopharyngis
C13.0
Посткрикоидна област
Neoplasma malignum regionis postcricoidis
C13.1
Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae
C13.2
Задна стена на хипофаринкса
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris
C13.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens
C13.9
Хипофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum
C14
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius
C14.0
Фаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum
C14.2
Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer
C14.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака