Онкология и Изкуствен интелект

Дурвалумаб (разширена характеристика на продукта)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.06.201929.09.2019

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

2 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ IMFINZI 50 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg дурвалумаб (durvalumab).

Един флакон с 2,4 ml концентрат съдържа 120 mg дурвалумаб. Един флакон с 10 ml концентрат съдържа 500 mg дурвалумаб.

Дурвалумаб се произвежда в клетки от бозайник (яйчник на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат) Бистър до опалесцентен, безцветен до бледожълт разтвор, без видими частици. Разтворът има pH приблизително 6,0 и осмолалитет приблизително 400 mOsm/kg.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания IMFINZI като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал, неоперабилен недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД) при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 в ≥ 1% от туморните клетки и чието заболяване не е прогресирало след лъчехимиотерапия на базата на платина (вж. точка 5.1).

4.2 Дозировка и начин на приложение Лечението трябва да се започва и проследява от лекар с опит в лечението на ракови заболявания.

Изследване за PD-L1 при пациенти с локално авансирал НДРБД Пациентите с локално авансирал НДРБД следва да се оценяват за терапия на базата на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (точка 5.1). Дозировка

Препоръчителната доза IMFINZI е 10 mg/kg, приложена като интравенозна инфузия в продължение на 60 минути през 2 седмици до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност, или максимално 12 месеца.

Препоръчва се лечението на клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването да се продължи до потвърждаване на прогресията. 3 Не се препоръчва повишаване или понижаване на дозата. Отлагане или преустановяване на дозата може да се наложи въз основа на индивидуалната безопасност и поносимост.

Указания за овладяване на имуносвързани нежелани реакции са описани в таблица 1 (вж. точка 4.4). Таблица 1. Препоръчителни изменения на лечението с IMFINZI и препоръки за овладяване Нежелани реакции Тежестa

Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго Имуносвързан пневмонит/интерстициа лна белодробна болест Степен 2

Oтлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 или 4

Трайно прекратяване 1 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Имуносвързан хепатит Степен 2 при ALT или AST >3-5 x ГГН и/или общ билирубин >1,5-3 x ГГН

Oтлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 при AST или ALT >5-≤8 x ГГН или общ билирубин >3- ≤5 x ГГН Степен 3 при AST или ALT >8 x ГГН или общ билирубин >5 x ГГН Едновременно Трайно прекратяване ALT или AST >3 x ГГН и общ билирубин >2 x ГГН без друга причина

Имуносвързан колит или диария Степен 2 Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, Степен последвано от 3 или 4 Трайно прекратяване 4 Нежелани реакции Тежестa Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго постепенно намаляване на дозата

Имуносвързан хипертиреоидизъм Степен 2-4 Отлагане на дозата до клинична стабилност Симптоматично лечение, вж. точка 4.8 Имуносвързан хипотиреоидизъм

Степен 2-4 Без промени Започнете заместителна терапия с тироидни хормони според клиничните показания Имуносвързана надбъбречна недостатъчност или хипофизит/хипопитуита ризъм Степен 2-4 Отлагане на дозата до клинична стабилност

Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата и хормонално заместване според клиничните показания Имуносвързан захарен диабет тип 1 Степен 2-4 Без промени

Започнете лечение с инсулин според клиничните показания Имуносвързан нефрит Степен 2 със серумен креатинин >1,5-3x (ГГН или изходното ниво) Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 със серумен креатинин >3x изходно ниво или >3-6 x ГГН; Степен 4 със серумен креатинин >6 x ГГН

Трайно прекратяване Имуносвързан обрив или дерматит Степен 2 за >1 седмица Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 Степен 4 Трайно прекратяване

Имуносвързан миокардит Степен 2 Отлагане на дозатаб Започнете 2 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от Степен 3 или 4 или всяка Трайно прекратяване 5 Нежелани реакции Тежестa Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго степен при положителна биопсия постепенно намаляване на дозата Имуносвързан миозит/полимиозит Степен 2 или 3

Отлагане на дозата Започнете 1 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 4 Трайно прекратяванев Реакции, свързани с инфузията Степен 1 или 2 Прекъсване или забавяне на скоростта на инфузията

Може да имате предвид премедикация за профилактика на последващи реакции към инфузията Степен 3 или 4 Трайно прекратяване Инфекция Степен 3 или 4 Отлагане на дозата до клинична стабилност Други имуносвързани нежелани реакции Степен 3 Отлагане на дозата

Обмислете начална доза 1 mg/kg/ден до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 4

Трайно прекратяване a Общи терминологични критерии за нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events), версия 4.03. ALT: аланин аминотрансфераза; AST: аспартат аминотрансфераза; ГГН: горна граница на нормата.

б Ако няма подобрение в рамките на 3 до 5 дни въпреки кортикостероидите, незабавно започнете допълнителна имуносупресивна терапия.

След отшумяване (Степен 0) трябва да се започне кортикостероид с постепенно намаляване на дозата и да се продължи поне 1 месец, след което прилагането на IMFINZI може да се възстанови въз основа на клинична преценка. в Трайно прекратете IMFINZI, ако нежеланата реакция не отшуми до ≤ Степен 1 в рамките на 30 дни или ако има признаци на респираторна недостатъчност.

При подозирани имуносвързани нежелани реакции трябва да се извърши подходяща оценка, за да се потвърди етиологията или да се изключат алтернативни етиологии.

Трябва да се има предвид повишаване на дозата на кортикостероидите и/или използването на допълнителни системни имуносупресори, ако се наблюдава влошаване или липсва подобрение. След подобрение до степен ≤1 трябва да се започне постепенно намаляване на дозата на кортикостероидите, като това продължи най-малко 1 месец.

След отлагане на приложението, IMFINZI може да се поднови в рамките на 12 седмици, ако нежеланите реакции се подобрят до степен ≤1 и дозата на кортикостероида се намали до ≤10 mg преднизон или еквивалент на ден. IMFINZI трябва трайно да се прекрати при повтарящи се Степен 3 или 4 (тежки или животозастрашаващи) имуносвързани нежелани реакции.

При неимуносвързани нежелани реакции, трябва да се обмисли отлагане на IMFINZI при нежелани реакции Степен 2 и 3 до достигане на степен ≤1 или изходно ниво.

IMFINZI трябва да се прекрати при нежелани реакции Степен 4 (с изключение на лабораторни отклонения 6 Степен 4, при които решението да се прекрати трябва да стане въз основа на придружаващи клинични признаци/симптоми и клинична преценка). Специални популации Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на IMFINZI при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени.

Липсват данни. Старческа възраст Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (≥65 годишна възраст) (вж. точка 5.1). Данните при пациенти на възраст 75 и повече години са ограничени.

Бъбречно увреждане

Не се препоръчва коригиране на дозата IMFINZI при пациенти с лека степен или умерено бъбречно увреждане.

Данните при пациенти с тежко бъбречно увреждане са твърде ограничени, за да се направят заключения относно тази популация (вж. точка 5.2). Чернодробно увреждане Данните при пациенти с умерено и тежко чернодробно увреждане са ограничени.

Поради минимално участие на чернодробните процеси при клиърънса на дурвалумаб не се препоръчва коригиране на дозата IMFINZI при пациенти с чернодробно увреждане, тъй като не се очаква разлика в експозицията.(вж. точка 5.2).

Начин на приложение IMFINZI е за интравенозно приложение.

Той трябва да се прилага като разтвор за интравенозна инфузия в продължение на 60 минути (вж. точка 6.6). За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложението вижте точка 6.6. 4.3 Противопоказания Свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. 4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и партидният номер на приложения продукт трябва точно да се документират. Имуносвързан пневмонит

При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан пневмонит или интерстициална белодробна болест, определена като налагаща употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология.

Радиационен пневмонит се наблюдава често при пациенти, получаващи лъчетерапия на белите дробове, като клиничната картина на пневмонит и радиационен пневмонит е много подобна.

В проучването PACIFIC при пациенти, които са завършили лечение с най-малко 2 цикъла на съчетана лъчехимиотерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на клиничното изпитване, пневмонит или радиационен пневмонит настъпва при 161 (33,9%) пациенти в групата, лекувана с IMFINZI, и при 58 (24,8%) в групата с плацебо, включително степен 3 (3,4% спрямо 3,0%) и степен 5 (1,1% спрямо 1,7%) (вж. точка 4.8). 

Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на пневмонит или радиационен пневмонит.

Пациентите с подозрение за пневмонит трябва да се оценяват с рентгенографско образно изследване и да се лекуват според препоръките в точка 4.2.

Имуносвързан хепатит При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан хепатит, дефиниран като налагащ употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология (вж. точка 4.8).

Пациентите трябва да се проследяват за отклонения в чернодробните изследвания преди и периодично по време на лечение с IMFINZI и според показанията въз основа на клиничната оценка.

Имуносвързаният хепатит трябва да се лекува според препоръките в точка 4.2. Имуносвързан колит

При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан колит или диария, дефинирани като налагащи употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология (вж. точка 4.8).

Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на колит или диария и да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Имуносвързани ендокринопатии Хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм

Имуносвързан хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм (включително тиреоидит) възниква при пациенти, получаващи IMFINZI, като след хипертиреоидизъм може да последва хипотиреоидизъм (вж. точка 4.8).

Пациентите трябва да се проследяват за отклонения в изследванията на щитовидната функция преди и периодично по време на лечение и според показанията въз основа на клиничната оценка. Имуносвързаните хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм (включително тиреоидит) трябва да се лекуват според препоръките в точка 4.2.

Надбъбречна недостатъчност Имуносвързана надбъбречна недостатъчност възниква при пациенти, получаващи IMFINZI (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се наблюдават за клинични признаци и симптоми на надбъбречна недостатъчност. При симптоматична надбъбречна недостатъчност пациентите трябва да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Захарен диабет тип 1 Имуносвързан захарен диабет тип 1 възниква при пациенти, получаващи IMFINZI (вж. точка 4.8).

Пациентите трябва да се наблюдават за клинични признаци и симптоми на захарен диабет тип 1. При симптоматичен захарен диабет тип 1 пациентите трябва да се лекуват според препоръките в точка 4.2.

Хипофизит/хипопитуитаризъм Имуносвързан хипофизит или хипопитуитаризъм възниква при пациенти, получаващи IMFINZI (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се наблюдават за клинични признаци и симптоми на хипофизит или хипопитуитаризъм.

При симптоматичен хипофизит или хипопитуитаризъм пациентите трябва да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Имуносвързан нефрит

При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан нефрит, дефиниран като налагащ употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се проследяват за отклонения в изследванията на бъбречната функция преди и периодично по време на лечение с IMFINZI и да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Имуносвързан обрив При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан обрив или дерматит, определен като налагащ употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология (вж. точка 4.8).

Събития като синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза са 8 съобщавани при пациенти лекувани с PD-1 инхибитори. Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на обрив или дерматит и да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Други имуносвързани нежелани реакции

Като се има предвид механизмът на действие на IMFINZI, може да възникнат други потенциални имуносвързани нежелани реакции. Следните нежелани реакции, свързани с имунната система, се съобщават при по-малко от 1% от пациентите, лекувани с монотерапия с IMFINZI в клиничните изпитвания (n=1889): миокардит, миозит, полимиозит.

Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми и да се лекуват според препоръките в точка 4.2.

При пациентите в клиничната програма на проучването се съобщават събития на панкреатит. Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми и да се лекуват според препоръките за другите имуносвързани нежелани реакции в точка 4.2. Реакции, свързани с инфузията

Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на реакции, свързани с инфузията. Тежки реакции, свързани с инфузията, се съобщават при пациенти, получаващи IMFINZI (вж. точка 4.8). Реакциите, свързани с инфузията, трябва да се лекуват според препоръките в точка 4.2. Пациенти, изключени от клиничните изпитвания

Пациенти със следните показатели са изключени от проучването PACIFIC: функционален статус по ECOG ≥2 на изходно ниво; активно или документирано преди това автоимунно заболяване в рамките на 2 години от започване на проучването; анамнеза за имунен дефицит; анамнеза за тежки имуносвързани нежелани реакции; заболявания, които налагат системна имуносупресия, с изключение на физиологична доза системни кортикостероиди (≤10 mg/ден преднизон или еквивалент); активна туберкулоза или хепатит B или C, HIV инфекция или пациенти, получаващи жива атенюирана ваксина в рамките на 30 дни преди или след началото на IMFINZI.

При липс

а на данни, дурвалумаб трябва да се използва с повишено внимание при тези популации след внимателна индивидуална преценка на потенциалното съотношение полза/риск. 4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Употребата на системни кортикостероиди или имуносупресори преди започване на лечение с дурвалумаб, с изключение на физиологични дози системни кортикостероиди (≤10 mg/ден преднизон или еквивалент), не се препоръчва поради потенциалната им намеса във фармакодинамичната активност и ефикасност на дурвалумаб.

Системни кортикостероиди или други имуносупресори обаче може да се използват след започване на лечение с дурвалумаб за лечение на свързаните с имунната система нежелани реакции (вж. точка 4.4). Не са провеждани официални проучвания с дурвалумаб за фармакокинетични (ФК) взаимодействия от типа „ лекарство-лекарство“.

Тъй като основните пътища на елиминиране на дурвалумаб са белтъчен катаболизъм чрез ретикуло-ендотелната система или таргетно медиирана диспозиция, не се очакват метаболитни взаимодействия от типа „лекарстволекарство“. 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение и в продължение на най-малко 3 месеца след последната доза дурвалумаб. Бременност Липсват данни от употребата на дурвалумаб при бременни жени.

Въз основа на неговия механизъм на действие, дурвалумаб има потенциала да повлияе задържането на бременността, а в алогенен миши модел на бременност е доказано, че прекъсването на PD-L1 сигнализацията 9 води до повишение на феталната загуба.

Проучванията при животни с дурвалумаб не показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Известно е, че човешкият IgG1 преминава през плацентарната бариера и преминаването на дурвалумаб през плацентата е потвърдено в проучвания при животни.

Дурвалумаб може да предизвика увреждане на плода, когато се прилага при бременна жена, и не се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват ефективна контрацепция по време на лечение и в продължение на най-малко 3 месеца след последната доза.

Кърмене

Не е известно дали дурвалумаб се екскретира в кърмата при хора. Наличните токсикологични данни при дългоопашати макаци показват ниски нива на дурвалумаб в кърмата на 28-мия ден след раждането (вж. точка 5.3). При хора, антитела може да се пренасят в кърмата, но потенциалът за абсорбция и увреждане на новороденото е неизвестен.

Не може, обаче, да се изключи потенциален риск за кърменото дете. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се прекрати или избягва лечение с дурвалумаб като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечение за жената. Фертилитет Липсват данни относно потенциалните ефекти на дурвалумаб върху фертилитета при хора или животни. 4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Дурвалумаб не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. 4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Профилът на безопасност на IMFINZI (10 mg/kg) е оценен в проучването PACIFIC (n = 475) при пациенти с локално авансирал неоперабилен НДРБД, които са завършили лечение с поне 2 цикъла на съчетана лъчехимиотерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на проучването.

В тази популация пациенти най-честите нежелани реакции са кашлица (40,2% спрямо 30,3% при плацебо), инфекции на горните дихателни пътища (26,1% спрямо 11,5% при плацебо) и обрив (21,7% спрямо 12,0% при плацебо). Най-честите нежелани реакции Степен 3- 4 са пневмония (6,5% спрямо 5,6% при плацебо). Общата честота на нежелани реакции Степен 3 или 4 е 12,8% в рамото на IMFINZI спрямо 9,8% при плацебо.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид В таблица 2 е изброена честотата на нежелани реакции при пациенти с локално авансирал неоперабилен НДРБД в проучването PACIFIC въз основа на честотата на съответния вид нежелана реакция, независимо от причинно-следствената връзка, оценена от изследователя.

Нежеланите лекарствени реакции са изброени според системо-органния клас по MedDRA. В рамките на всеки системо-органен клас нежеланите лекарствени реакции са представени по реда на намаляваща честота. Съответната категория по честота за всяка НЛР е определена като: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране по честота нежеланите лекарствени реакции са представени по реда на намаляваща сериозност. 10 Таблица 2.

Нежелани лекарствени реакции при пациенти с локално авансирал неоперабилен НДРБД, лекувани с IMFINZI 10 mg/kg

Всяка Степен (%) Степен 3-4 (%)

Инфекции и инфестации Инфекции на горните дихателни пътища a Много чести 26,1 0,4 Пневмонияб,в Много чести 17,1 6,5 Инфекции на зъбите и меките тъкани в устатаг

Чести 3,6 0 Орална кандидоза Чести 3,2 0 Грип Чести 2,5 0 Нарушения на ендокринната система Хипотиреоидизъмд Много чести 11,6 0,2 Хипертиреоидизъме Чести 8,2 0 Надбъбречна недостатъчност Нечести 0,2 0 Захарен диабет тип 1 Нечести 0,2 0,2 Хипофизит/хипопитуитаризъм Редкиж <0,1 <0,1 Безвкусен диабет Редкиж <0,1 <0,1 Сърдечни нарушения Миокардит Редкиж <0,1 <0,1 Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Кашлица/продуктивна кашлицаз Много чести 40,2 0,6

Пневмонит

б Много чести 12,6 1,7 Дисфония Чести 3,8 0 Интерстициална белодробна болест Нечести 0,6 0 Стомашно-чревни нарушения Диария Много чести 18,3 0,6 Коремна болкаи Много чести 10,1 0,4 Колитй Чести 1,1 0,2 Хепатобилиарни нарушения Повишена аспартат аминотрансфераза или повишена аланин аминотрансферазак Чести 6,1 1,9 Хепатитв,л Нечести 0,6 0 Нарушения на кожата и подкожната тъкан Обривм Много чести 21,7 0,6 Сърбежн Много чести 12,4 0 Дерматит Чести 1,5 0 Нощни изпотявания

Чести 2,3 0 Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Миалгия Чести 8,0 0,2 Миозит Нечести 0,4 0 Полимиозитв Редкиж <0,1 <0,1 Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Повишен креатинин в кръвта Чести 4,6 0,2 Дизурия Чести 2,3 0 Нефрито Нечести 0,4 0 Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Пирексия Много чести 14,7 0,2 Периферен оток Чести 7,8 0

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции 11 Всяка Степен (%) Степен 3-4 (%)

Реакция, свързана с инфузиятап Чести 1,9 0 a включва ларингит, назофарингит, перитонзиларен абсцес, фарингит, ринит, синузит, тонзилит, трахеобронхит и инфекция на горните дихателни пътища. б включва инфекция на белите дробове, пневмония, причинена от Pneumocystis jirovecii, пневмония, аденовирусна пневмония, бактериална пневмония, цитомегаловирусна пневмония, пневмония, причинена от хемофилус, пневмония, причинена от клебсиела, некротизираща пневмония, пневмококова пневмония и стрептококова пневмония. в пневмонит с летален изход и пневмония с летален изход са съобщавани с подобна честота между групата лекувана с IMFINZI и групата на плацебо в проучването PACIFIC;

хепатит с летален изход и полимиозит с летален изход са съобщавани в други клинични изпитвания. г включва гингивит, орална инфекция, периодонтит, дентален пулпит, зъбен абсцес и зъбна инфекция. д включва автоимунен хипотиреоидизъм и хипотиреоидизъм. е включва хипертиреоидизъм, автоимунен тиреоидит, тиреоидит, подостър тиреоидит и Базедова болест ж честотата се базира на събития наблюдавани не в проучването PACIFIC, а в други клинични изпитвания (n = 1 889). з включва кашлица и продуктивна кашлица. и включва коремна болка, болка в долната част на корема, болка в горната част на корема и болка в хълбока й включва колит, ентерит, ентероколит и проктит. к включва повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза, повишени чернодробни ензими и повишени трансаминази. л включва хепатит, автоимунен хепатит, токсичен хепатит, хепатоцелуларно увреждане, остър хепатит и хепатотоксичност. м включва ертематозен обрив, генерализиран обрив, макуларен обрив, макулопапуларен обрив, папуларен обрив, сърбящ обрив, пустулозен обрив, еритем, екзема и обрив. н включва генерализиран сърбеж и сърбеж. о включва автоимунен нефрит, тубуло-интерстициален нефрит, нефрит, гломерулонефрит и мембранозен гломерулонефрит. п включва реакция, свързана с инфузията, и уртикария с начало в деня на приложение или 1 ден след приложението. Описание на избрани нежелани реакции IMFINZI най-често се свързва с имуносвързани нежелани реакции. Повечето от тях, включително тежките реакции, отшумяват след започване на подходящо медикаментозно лечение или прекъсване на IMFINZI.

В обединената база данни за безопасност от 1 889 пациенти, която включва проучването PACIFIC и две допълнителни проучвания (едно многокохортно, открито клинично изпитване при пациенти с авансирали солидни тумори и едно открито проучване при пациенти с локално авансирал или метастатичен НДРБД) са отразени данните относно следните имуносвързани нежелани реакции. Във всички проучвания IMFINZI е прилаган с доза 10 mg/kg през 2 седмици. Указанията за овладяване на тези нежелани реакции са описани в точка 4.4.

Имуносвързан пневмонит В комбинираната база данни за профила на безопасност при монотерапия с IMFINZI (n=1 889 различни видове тумори) имуносвързан пневмонит възниква при 79 (4,2%) пациенти, включително степен 3 при 12 (0,6%) пациенти, степен 4 при 1 (<0,1%) пациент и степен 5 при 5 (0,3%) пациенти. Медианата на времето до поява е 53 дни (диапазон: 1-341 дни). Четиридесет и пет от 79 пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден), а 2-ма пациенти са получили също инфликсимаб. IMFINZI е преустановен при 26 пациенти.

Симптомите отшумяват при 42 пациенти. Имуносвързан пневмонит възниква по-често при пациенти участвали в проучването PACIFIC, които са завършили съчетана лъчехимиотерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на проучването (10,7%), отколкото при останалите пациенти в обединената база данни за профила на безопасност (2,0%). 12 В проучването PACIFIC (n=475 в рамото с IMFINZI и n=234 в рамото с плацебо) имуносвързан пневмонит възниква при 51 (10,7%) пациенти в групата, лекувана с IMFINZI, и при 16 (6,8%) пациенти в групата на плацебо, включително степен 3 при 8 (1,7%) пациенти на IMFINZI спрямо 6 (2,6%) пациенти на плацебо и степен 5 (летален изход) при 4 (0,8%) пациенти на IMFINZI спрямо 3 (1,3%) пациенти на плацебо. Медианата на времето до поява в групата, лекувана с IMFINZI, е 53 дни (диапазон: 1-341 дни) спрямо 55,5 дни (диапазон: 0-231 дни) в групата на плацебо.

В групата, лекувана с IMFINZI, 44 от 51 пациенти получили системни кортикостероиди, включително 28 пациенти, които са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден), а 2-ма пациенти са получили също инфликсимаб. В групата на плацебо 11 от 16-те пациенти са получили системни кортикостероиди, включително 9 пациенти, които са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден).

Симптомите отшумяват при 27 пациенти в групата, лекувана с IMFINZI, спрямо 6 в групата на плацебо. Имуносвързан хепатит В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан хепатит възниква при 19 (1,0%) пациенти, включително степен 3 при 11 (0,6%) пациенти и степен 5 (летален изход) при 1 (<0,1%) пациент. Медианата на времето до поява е 70 дни (диапазон: 15-312 дни).

Тринадесет от 19-те пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден). Един пациент е получил също лечение с микофенолат. IMFINZI е преустановен при 4-ма пациенти.

Симптомите отшумяват при 13 пациенти. Имуносвързан колит В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан колит или диария възникват при 31 (1,6%) пациенти, включително степен 3 при 6 (0,3%) пациенти и степен 4 при 1 (<0,1%) пациент. Медианата на времето до поява е 74 дни (диапазон: 1-365 дни).

Шестнадесет от 31 пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден). Един пациент е получил също лечение с инфликсимаб. IMFINZI е преустановен при 8 пациенти. Симптомите отшумяват при 23 пациенти.

Имуносвързани ендокринопатии Хипотиреоидизъм В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан хипотиреоидизъм възниква при 137 (7,3%) пациенти, включително степен 3 при 1 (<0,1%) пациент. Медианата на времето до поява е 85 дни (диапазон: 9-378 дни). От 137 пациенти 134 пациенти са получили хормонозаместителна терапия и двама пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден) за хипотиреоидизъм, последвано от хормонозаместителна терапия. IMFINZI не е преустановяван поради хипотиреоидизъм при нито един пациент.

Хипертиреоидизъм В комбинираната база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан хипертиреоидизъм възниква при 34 (1,8%) пациенти, липсват случаи степен 3 или 4. Медианата на времето до поява е 41 дни (диапазон: 14-195 дни). Двадесет и шест от 34-те пациенти са получили медикаментозно лечение (тиамазол, карбимазол, пропилтиоурацил или бета-блокер), 12 пациенти са получили тироксин, когато хипертиреоидизмът е преминал към хипотиреоидизъм, 12 пациенти са получили системни кортикостероиди и 3 от 12-те пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден).

IMFINZI не е преустановяван поради хипертиреоидизъм при нито един пациент. Осем пациенти са получили хипотиреоидизъм след хипертиреоидизъм. Надбъбречна недостатъчност В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързана надбъбречна недостатъчност възниква при 7 (0,4%) пациенти, включително степен 3 при 1 (<0,1%) пациент. 13 Медианата на времето до поява е 141 дни (диапазон: 70-265 дни).

Всичките 7 пациенти са получили системни кортикостероиди; 2 от 7-те пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден). IMFINZI не е преустановяван поради надбъбречна недостатъчност при нито един пациент. Симптомите отшумяват при 1 пациент.

Захарен диабет тип 1 В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан захарен диабет тип 1 възниква при 1 (<0,1%) пациент (степен 3). IMFINZI е преустановен поради захарен диабет тип 1. Времето до поява е 42 дни. Този 1 пациент е получил инсулин. Хипофизит/хипопитуитаризъм В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан хипопитуитаризъм възниква при 1 (<0,1%) пациент (степен 3). Този 1 пациент е получил лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден) и IMFINZI не е преустановен.

Имуносвързан нефрит В обединената база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан нефрит възниква при 3 (0,2%) пациенти, включително степен 3 при 1 (<0,1%) пациент. Медианата на времето до поява е 95 дни (диапазон: 28-239 дни). Двама (0,1%) пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден). IMFINZI е преустановен при всичките 3-ма пациенти. Симптомите отшумяват при 2-ма пациенти.

Имуносвързан обрив В комбинираната база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI имуносвързан обрив или дерматит възниква при 30 (1,6%) пациенти, включително степен 3 при 7 (0,4%) пациенти. Медианата на времето до поява е 74 дни (диапазон: 1-365 дни). Единадесет от 30-те пациенти са получили лечение с високи дози кортикостероиди (най-малко 40 mg преднизон или еквивалент на ден). IMFINZI е преустановен при 2-ма пациенти. Симптомите отшумяват при 18 пациенти.

Реакции, свързани с инфузията В комбинираната база данни за безопасност с монотерапия с IMFINZI реакции, свързани с инфузията, възникват при 35 (1,9%) пациенти, включително степен 3 при 5 (0,3%) пациенти. Отклонения от референтните стойности при лабораторни изследвания При пациентите, лекувани с дурвалумаб в проучването PACIFIC, процентът на пациентите, които получават по-голямо отклонение от референтните стойности при лабораторните изследвания срямо изходното ниво, е както следва: 38,5% (всички степени); 2,3% (степени 3-4) за повишена аланин аминотрансфераза; 36,0% (всички степени); 2,8% (степен 3-4) за повишена аспартат аминотрансфераза; 16,3% (всички степени) за повишен креатинин; 26,5% (всички степени) за TSH повишен >ГГН и над изходното ниво; 31,9% (всички степени) за TSH понижен <ДГН и под изходното ниво.

Имуногенност От 1 570 пациенти, лекувани с IMFINZI 10 mg/kg на всеки 2 седмици и подходящи за оценка на наличие на анти-лекарствени антитела (ADAs); 2,9% (45/1 570) от пациентите са положителни за ADAs, появяващи се в хода на лечението. Неутрализиращи антитела (nAbs) срещу дурвалумаб се откриват при 0,5% (8/1 570) от пациентите.

Наличието на ADAs няма клинично значим ефект върху безопасността. Липсва достатъчен брой пациенти за определяне на влиянието на ADAs върху ефикасността. Въз основа на ФК популационен анализ се очаква малко по-малка експозиция при пациенти, положителни за ADAs, обаче намалението на ФК експозиция е по-малко от 30% в сравнение с типичния пациент и не се счита за клинично значимо. 

Старческа възраст Като цяло не се съобщава за разлика по отношение на безопасността между пациенти в старческа възраст (≥65 години) и по-млади пациенти. Данните от пациенти с НДРБД на възраст 75 или повече години са ограничени. Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V. 4.9 Предозиране Липсва информация относно предозирането с дурвалумаб. В случай на предозиране пациентите трябва да се наблюдават внимателно за признаци или симптоми на нежелани реакции, като незабавно се започне подходящо симптоматично лечение. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1 Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела. ATC код: L01XC28

Механизъм на действие

Експресията на протеина лиганд-1 за програмирана клетъчна смърт (PD-L1) е адаптивен имунен отговор, който помага на туморите да избегнат откриване и елиминиране от имунната система. PD-L1 може да се индуцира от възпалителни сигнали (например IFN-гама) и може да се експресира както върху туморни клетки, така и върху тумор-асоциирани имунни клетки в туморната микросреда. PD-L1 блокира функцията и активирането на T-клетките посредством взаимодействие с PD-1 и CD80 (B7.1). Като се свързва със своите рецептори, PD-L1 намалява цитотоксичната T-клетъчна активност, пролиферация и продукция на цитокини.

Дурвалумаб е изцяло човешко моноклонално антитяло, имуноглобулин G1 капа (IgG1κ), което селективно блокира взаимодействието на PD-L1 с PD-1 и CD80 (B7.1). Дурвалумаб не индуцира антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност (ADCC). Селективното блокиране на взаимодействията между PD-L1/PD-1 и PD-L1/CD80 засилва антитуморните имунни отговори и активирането на T-клетките. Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността на IMFINZI е оценена в проучването PACIFIC, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване при 713 пациенти с локално авансирал, неоперабилен НДРБД. Пациентите са завършили най-малко 2 цикъла на дефинитивна химиотерапия на базата на платина с лъчетерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на проучването и имат функционален статус по ECOG 0 или 1.

Деветдесет и два процента от пациентите са получили обща доза 54 до 66 Gy радиация. В проучването са изключени пациентите, които са имали прогресия след лъчехимиотерапия, пациенти с предшестваща експозиция на някое анти-PD-1 или анти-PD-L1 антитяло, пациенти с активно или документирано преди това автоимунно заболяване в рамките на 2 години от започване на проучването; анамнеза за имунен дефицит; анамнеза за тежки имуносвързани нежелани реакции; заболявания, които налагат системна имуносупресия, с изключение на физиологична доза системни кортикостероиди; активна туберкулоза или хепатит B или C, HIV инфекция или пациенти, получили жива атенюирана ваксина в рамките на 30 дни преди или след започване на IMFINZI.

Пациентите са рандомизирани 2:1 за получаване на 10 mg/kg IMFINZI (n=476) или 10 mg/kg плацебо (n=237) чрез интравенозна инфузия през 2 седмици в продължение на до 15 12 месеца или до неприемлива токсичност или потвърдена прогресия на заболяването.

Рандомизирането е стратифицирано по пол, възраст (< 65 години спрямо ≥65 години) и статус на тютюнопушене (пушачи спрямо непушачи). На пациентите с контрол на заболяването след 12 месеца се дава възможност за повторно лечение след прогресия на заболяването. Оценка на тумора се извършва през 8 седмици за първите 12 месеца и през 12 седмици след това. Пациентите са вкючвани независимо от нивото на PD-L1 туморна експресия.

При наличие, архивни проби от туморна тъкан взети преди лъчехимиотерапията са тествани ретроспективно за PD-L1 експресия върху туморните клетки (ТК) като е използван имунохистохимичния метод VENTANA PD-L1 (SP263). При рандомизирани 713 пациенти, 63% от пациентите предоставят туморна проба със задоволително качество и количество, за да се определи PD-L1 експресията, а при 37% е неизвестна.

Демографските данни и характеристиките на заболяването на изходното ниво са добре балансирани между раменaта на проучването. Демографските данни на изходното ниво на общата популация в проучването са както следва: мъже (70%), възраст ≥65 години (45%), възраст ≥75 години (8%), от бялата раса (69%), от азиатски произход (27%), други (4%), настоящи пушачи (16%), бивши пушачи (75%), такива, които никога не са пушили (9%), функционален статус 0 по ECOG (49%), функционален статус 1 по ECOG (51%). Характеристиките на заболяването са както следва: стадий IIIA (53%), стадий IIIB (45%), хистологични подгрупи с плоскоклетъчен (46%), неплоскоклетъчен (54%). От 451 пациенти с налична PD-L1 експресия, 67% са с TК ≥ 1% [PD-L1 ТК 1-24% (32%), PD-L1 ТК ≥ 25% (35%)] и 33% са ТК < 1%. Двете първични крайни точки на проучването са преживяемост без прогресия (ПБП) и обща преживяемост (ОП) за IMFINZI спрямо плацебо.

Вторичните крайни точки за ефикасност включват ПБП след 12 месеца (ПБП 12) и 18 месеца (ПБП 18) от рандомизирането и Време от Рандомизирането до Втора Прогресия (ПБП2). ПБП е оценена чрез заслепен независим централен преглед (Blinded Independent Central Review, BICR) по критериите на RECIST v.1.1. Проучването показва статистически значимо подобрение на ПБП в групата, лекувана с IMFINZI, в сравнение с плацебо групата [коефициент на риска (HR) = 0,52 (95% CI: 0,42; 0,65), p <0,0001]. Проучването показва статистически значимо подобрение на ОП в групата, лекувана с IMFINZI, в сравнение с плацебо групата [HR=0,68 (95% CI: 0,53; 0,87), p=0,00251]. Вижте таблица 3 и фигури 1 и 2. Таблица 3. Резултати за ефикасност от проучването PACIFICа IMFINZI (n = 476) Плацебо (n = 237) ОП Брой смъртни случаи (%) 183 (38,4%) 116 (48,9%) Медиана (месеци) (95% CI) NR (34,7; NR) 28.7 (22,9; NR) HR (95% CI) 0,68 (0,53; 0,87) 2-странна p-стойност 0,00251 ОП след 24 месеца (%) (95% CI) 66,3% (61,7%; 70,4%) 55,6% (48,9%; 61,3%) p-стойност 0,005 ПБП Брой случаи (%) 214 (45,0%) 157 (66,2%) Медиана на ПБПa (месеци) (95% CI) 16,8 (13,0; 18,1) 5,6 (4,6; 7,8) HR (95% CI) 0,52 (0,42; 0,65) p-стойност p<0,0001 ПБП след 12 месеца (%) 55,9% 35,3% 16 IMFINZI (n = 476) Плацебо (n = 237) (95% CI) (51,0%; 60,4%) (29,0%; 41,7%) ПБП след 18 месеца (%) (95% CI) 44,2% (37,7%; 50,5%) 27,0% (19,9%; 34,5%) ПБП2 Медиана на ПБП2 б (месеци) (95% CI) 28,3 (25,1; 34,7) 17,1 (14,5; 20,7) HR (95% CI) 0,58 (0,46; 0,73) p-стойност p<0,0001 a Анализът на ОП е извършен приблизително 13 месеца след първичния анализ на ПБП. б ПБП2 е определено като времето от датата на рандомизиране до датата на втората прогресия (определена от местната стандарна клинична практика) или смърт. NR: не е достигната Фигура 1. Крива на Kaplan-Meier на ОП Брой пациенти в риск Месец 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 IMFINZI 476 464 431 415 385 364 343 319 274 210 115 57 23 2 0 0 Плацебо 237 220 198 178 170 155 141 130 117 78 42 21 9 3 1 0 Вероятност за О П Медиана на ОП (95% CI) IMFINZI NR (34,7, NR) Плацебо 28,7 (22,9, NR) Коефициент на риска (95% CI): 0,68 (0,53, 0,87) Време от рандомизирането (месеци) IMFINZI Плацебо 17 Фигура 2. Крива на Kaplan-Meier на ПБП Подобрението в ПБП и ОП в полза на пациентите, получаващи IMFINZI, в сравнение с пациентите, получаващи плацебо, се наблюдава последователно във всички предварително определени анализирани подгрупи, включително по етническа принадлежност, възраст, пол, анамнеза за тютюнопушене, статус на EGFR мутация и хистология. Post-hoc подгрупов анализ по отношение на PD-L1 експресията Допълнителни подгрупови анализи са проведени за оценка на ефикасността според PD-L1 експресията в туморните клетки (≥ 25%, 1-24%, ≥ 1%, < 1%) и при пациенти, чиито PD-L1 статус не може да бъде определен (PD-L1 неизвестен). Резултатите за ПБП и ОП са обобщени във фигури 3, 4, 5 и 6. Фигура 3. Крива на Kaplan-Meier на ОП при PD-L1 ТК ≥ 1% Брой пациенти в риск Месец 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 IMFINZI 212 208 193 187 178 171 165 156 134 105 62 34 12 1 0 0 Плацебо 91 81 75 67 64 58 52 46 41 29 17 7 5 2 0 0 Брой пациенти в риск Месец 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 IMFINZI 476 377 301 264 159 86 44 21 4 1 0 Плацебо 237 163 106 87 52 28 15 4 3 0 0 Медиана на ПБП (95% CI) IMFINZI 16,8 (13,0, 18,1) Плацебо 5,6 (4,6, 7,8) Коефициент на риска (95% CI): 0,52 (0,42, 0,65) Вероятност за ПБ П Време от рандомизирането (месеци) Медиана на ОП (95% CI) IMFINZI NR (NR, NR) Плацебо 29,1 (17,7, NR) Коефициент на риска (95% CI): 0,53 (0,36, 0,77) Вероятност за О П IMFINZI Плацебо Плацебо IMFINZI Време от рандомизирането (месеци) 18 Фигура 4. Крива на Kaplan-Meier на ПБП при PD-L1 ТК ≥ 1% Брой пациенти в риск Месец 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 IMFINZI 212 174 143 127 82 52 30 14 1 0 Плацебо 91 59 39 34 20 13 8 4 3 0 Фигура 5. Диаграма на Forest за ОП според PD-L1 експресията Медиана на ПБП (95% CI) IMFINZI 17,8 (16,9, NR) Плацебо 5,6 (3,6, 11,0) Коефициент на риска (95% CI): 0,46 (0,33, 0,64) IMFINZI Плацебо Време от рандомизирането (месеци) Всички пациенти PD-L1 TC ≥ 1% PD-L1 TC ≥ 25% PD-L1 TC 1-24% PD-L1 TC < 1% PD-L1 Неизвестна Събития/N (%) IMFINZI Плацебо HR (95% CI) 183/476 (38,4%) 116/237 (48,9%) 0,68 (0,53, 0,87) 70/212 (33,0%) 45/91 (49,5%) 0,53 (0,36, 0,77) 37/115 (32,2%) 23/44 (52,3%) 0,46 (0,27, 0,78) 33/97 (34,0%) 22/47 (46,8%) 0,60 (0,35, 1,03) 41/90 (45,6%) 19/58 (32,8%) 1,36 (0,79, 2,34) 72/174 (41,4%) 52/88 (59,1%) 0,62 (0,43, 0,89) Вероятност за ПБП 19 Фигура 6. Диаграма на Forest за ПБП според PD-L1 експресията Като цяло профилът на безопасност на дурвалумаб в подгрупата с PD-L1 ТК ≥ 1% е сходен с този на популацията с намерение за лечение, както и в подгрупата с PD-L1 ТК < 1%. Резултати, съобщени от пациентите Симптомите, функционалните показатели и качеството на живот, свързано със здравето (КЖСЗ), съобщени от пациентите, са събирани с използване на EORTC QLQ-C30 и неговия модул за рак на белите дробове (EORTC QLQ-LC13). LC13 и C30 са оценявани на изходното ниво, на всеки 4 седмици през първите 8 седмици, последвано от оценка през 8 седмици до завършване на периода на лечение или преустановяване на IMFINZI поради токсичност или прогресия на заболяването. Комплайънсът е подобен между групите на лечение с IMFINZI и с плацебо (83% спрямо 85,1% общо от попълнените формуляри, подходящи за оценка). На изходното ниво не са наблюдавани разлики по отношение на симптомите, функционалните показатели и КЖСЗ, съобщени от пациентите, между групите с IMFINZI и с плацебо. През цялото време на проучването до седмица 48 липсва клинично значима разлика между групите с IMFINZI и с плацебо по отношение на симптомите, функционалните показатели и КЖСЗ (оценена чрез разлика пo-голяма или равна на 10 точки). Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с дурвалумаб във всички подгрупи на педиатричната популация при лечение на злокачествени неоплазми (с изключение на тумори на централната нервна система, неоплазми на хематопоетичната и лимфоидната тъкан) (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията). 5.2 Фармакокинетични свойства ФК на дурвалумаб е проучена при 1 902 пациенти със солидни тумори с дози, вариращи от 0,1 до 20 mg/kg, прилагани интравенозно веднъж през две, три или четири седмици. ФК експозиция се повишава повече от пропорционално на дозата (нелинейна ФК) при дози <3 mg/kg и Всички пациенти PD-L1 TC ≥ 1% PD-L1 TC ≥ 25% PD-L1 TC 1-24% PD-L1 TC < 1% PD-L1 Неизвестна Събития/N (%) IMFINZI Плацебо HR (95% CI) 214/476 (45,0%) 157/237 (66,2%) 0,52 (0,42, 0,65) 84/212 (39,6%) 59/91 (64,8%) 0,46 (0,33, 0,64) 48/115 (41,7%) 31/44 (70,5%) 0,41 (0,26, 0,65) 36/97 (37,1%) 28/47 (59,6%) 0,49 (0,30, 0,80) 49/90 (54,4%) 40/58 (69,0%) 0,73 (0,48, 1,11) 81/174 (46,6%) 58/88 (65,9%) 0,59 (0,42, 0,83) 20 пропорционално на дозата (линейна ФК) при дози ≥3 mg/kg. Стационарно състояние се достига след приблизително 16 седмици. Въз основа на популационен ФК анализ, включващ 1 878 пациенти в дозов диапазон от ≥10 mg/kg през 2 седмици, средно геометричното на обема на разпределение в стационарно състояние (Vss) е 5,64 l. Клирънсът (CL) на дурвалумаб намалява с времето, което води до средно геометрично на клирънса в стационарно състояние (CLss) 8,16 ml/h на ден 365; намалението на CLss не се счита за клинично значимо. Терминалният полуживот (t1/2) въз основа на CL на изходното ниво е приблизително 18 дни. Основните пътища на елиминиране на дурвалумаб са белтъчен катаболизъм чрез ретикулоендотелната система или таргетно медиирана диспозиция. Специални популации Възрастта (19–96 години), телесното тегло (34-149 kg), полът, положителният статус на анти-лекарствени антитела (ADA), нивата на албумин, нивата на LDH, нивата на креатинин, разтворимите PD-L1, видът на тумора, расата или статусът по ECOG нямат клинично значим ефект върху ФК на дурвалумаб. Пациенти с бъбречно увреждане Леко (креатининов клирънс (CrCL) 60 до 89 ml/min) и умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс (CrCL) 30 до 59 ml/min) нямат клинично значим ефект върху ФК на дурвалумаб. Ефектът на тежко бъбречно увреждане (CrCL 15 до 29 ml/min) върху ФК на дурвалумаб не е известен. Пациенти с чернодробно увреждане Лекото чернодробно увреждане (билирубин ≤ ГГН и AST > ГГН или билирубин >1,0 до 1,5 × ГГН и всяка стойност на AST) няма клинично значим ефект върху ФК на дурвалумаб. Ефектът на умерено чернодробно увреждане (билирубин >1,5 до 3 x ГГН и всяка стойност на AST) или тежко чернодробно увреждане (билирубин >3.0 x ГГН и всяка стойност на AST) върху фармакокинетика на дурвалумаб не е известен обаче, тъй като моноклоналните антитела IgG не се изчистват основно чрез чернодробните пътища, не се очаква промяна в чернодробната функция да повлияе експозицията на дурвалумаб. 5.3 Предклинични данни за безопасност Канцерогенност и мутагенност Канцерогенният и генотоксичният потенциал на дурвалумаб не е оценяван. Репродуктивна токсикология Както се съобщава в литературата, пътят PD-1/PD-L1 играе централна роля за запазване на бременността чрез поддържане на майчината имунна толерантност към плода и е доказано в миши алогенни модели на бременност, че нарушаването на PD-L1 сигнализирането води до повишаване на феталните загуби. В проучвания на репродукцията при животни приложението на дурвалумаб на бременни дългоопашати макаци от потвърждаването на бременността до раждането при нива на експозиция приблизително 18 пъти по-високи от наблюдаваните при клиничната доза 10 mg/kg дурвалумаб (въз основа на AUC) е свързано с преминаване през плацентата, но не с майчина токсичност или ефекти върху ембрио-феталното развитие, изхода от бременността или постнаталното развитие. Незначителни нива на дурвалумаб се установяват в млякото на дългоопашати макаци на 28-мия ден след раждането. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 6.1 Списък на помощните вещества Хистидин Хистидин хидрохлорид монохидрат Трехалоза дихидрат Полисорбат 80 21 Вода за инжекции 6.2 Несъвместимости При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти. 6.3 Срок на годност Неотворен флакон 3 години Разреден разтвор Ако не се използва незабавно, химическата и физическата стабилност по време на употреба е демонстрирана за не повече от 24 часа при 2°C до 8°C или 4 часа при стайна температура до 25°C от времето на пробиване на флакона до началото на приложението. 6.4 Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3. 6.5 Вид и съдържание на опаковката 2,4 ml концентрат във флакон от стъкло тип 1 с еластомерна запушалка и сива отчупваща се алуминиева обкатка, съдържащ 120 mg дурвалумаб. Опаковка с 1 флакон. 10 ml концентрат във флакон от стъкло тип 1 с еластомерна запушалка и бяла отчупваща се алуминиева обкатка, съдържащ 500 mg дурвалумаб. Опаковка с 1 флакон. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа Приготвяне на разтвора IMFINZI се доставя в еднодозов флакон и не съдържа консерванти, трябва да се спазва асептична техника. • Прегледайте визуално лекарствения продукт за видими частици и промяна на цвета. IMFINZI е бистър до опалесцентен, безцветен до бледо жълт разтвор. Изхвърлете флакона, ако разтворът е мътен, с променен цвят или се наблюдават видими частици. Не разклащайте флакона. • Изтеглете необходимия обем от флакона(ите) с IMFINZI и прехвърлете в сак за интравенозна (i.v.) инфузия, съдържащ инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инжекционен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%). Смесете разредения разтвор, като обръщате внимателно сака. Крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 1 mg/ml и 15 mg/ml. Не замразявайте и не разклащайте разтвора. • Изхвърлете неизползваната част, останала във флакона. 22 Приложение • Приложете инфузионния разтвор интравенозно в продължение на 60 минути чрез интравенозна система, съдържаща стерилен, вграден филтър с ниско протеинно свързване от 0,2 или 0,22 микрона. • Не прилагайте едновременно с други лекарствени продукти през същата инфузионна система. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Швеция 8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА EU/1/18/1322/002 120 mg флакон EU/1/18/1322/001 500 mg флакон 9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu 23 ПРИЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ 24 A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ Име и адрес на производителя на биологично активното вещество AstraZeneca Pharmaceuticals LP Frederick Manufacturing Center (FMC) 633 Research Court Frederick, Maryland 21703 САЩ Име и адрес на производителите, отговорни за освобождаване на партидите MedImmune UK Ltd 6 Renaissance Way Liverpool, L24 9JW Великобритания MedImmune Pharma B.V. Lagelandseweg 78 6545CG Nijmegen, Нидерландия Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида. Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: Кратка характеристика на продукта, точка 4.2). В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА  Периодични актуализирани доклади за безопасност Изискванията за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност за този лекарствен продукт са посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския уебпортал за лекарства. Притежателят на разрешението за употреба трябва да подаде първия периодичен актуализиран доклад за безопасност за този продукт в срок от 6 месеца след разрешаването за употреба. Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ  План за управление на риска (ПУР) ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР. Актуализиран ПУР трябва да се подава:  по искане на Европейската агенция по лекарствата; 25  винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум). 26 ПРИЛОЖЕНИЕ III ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА 27 A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 28 ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ IMFINZI 50 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор дурвалумаб 2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А) Един ml концентрат съдържа 50 mg дурвалумаб. Един флакон с 2,4 ml концентрат съдържа 120 mg дурвалумаб. Един флакон с 10 ml концентрат съдържа 500 mg дурвалумаб. 3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА Помощни вещества: хистидин, хистидин хидрохлорид монохидрат, трехалоза дихидрат, полисорбат 80, вода за инжекции. 4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА Концентрат за инфузионен разтвор 120 mg/2,4 ml 500 mg/10 ml 1 флакон 5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ Интравенозно приложение Преди употреба прочетете листовката. Само за еднократна употреба. 6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО 8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ Годен до: 29 9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. 10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА 11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Швеция 12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА EU/1/18/1322/002 120 mg флакон EU/1/18/1322/001 500 mg флакон 13. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида: 14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ 15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука. 17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор. 18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА PC: SN: NN: 30 МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ IMFINZI 50 mg/ml стерилен концентрат дурвалумаб i.v. 2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ EXP 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot 5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ 120 mg/2,4 ml 500 mg/10 ml 6. ДРУГО AstraZeneca AB 31 Б. ЛИСТОВКА 32 Листовка: информация за пациента IMFINZI 50 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор дурвалумаб (durvalumab) Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4. Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви се приложи това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. – Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. – Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар. – Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява IMFINZI и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи IMFINZI 3. Как ще Ви се приложи IMFINZI 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате IMFINZI 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява IMFINZI и за какво се използва IMFINZI се използва за лечение на вид рак на белите дробове, наречен недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД) при възрастни. Той се използва, когато НДРБД:  се е разпространил в белите Ви дробове и не може да се отстрани с операция и  се е повлиял или стабилизирал след начално лечение с химиотерапия и лъчетерапия. IMFINZI съдържа активното вещество дурвалумаб, което представлява моноклонално антитяло, вид протеин, предназначен да разпознава специфично вещество в организма, което се явява целево при терапията. IMFINZI действа като помага на Вашата имунна система да се бори с рака. Ако имате някакви въпроси относно това как действа IMFINZI или защо Ви е предписано това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи IMFINZI Не трябва да Ви се прилага IMFINZI  ако сте алергични към дурвалумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 “Съдържание на опаковката и допълнителна информация”). Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар, преди да Ви се приложи IMFINZI, ако:  имате автоимунно заболяване (болест, при която имунната система на организма атакува своите собствени клетки); 33  сте имали органна трансплантация;  имате проблеми с белите дробове или дишането;  имате чернодробни проблеми. Ако нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, преди да Ви се приложи IMFINZI. Когато Ви се прилага IMFINZI, може да имате някои сериозни нежелани реакции. Ако имате нещо от следните, веднага се обадете или посетете Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви даде други лекарства, които предотвратяват по-тежки усложнения и да помогне за намаляване на симптомите. Вашият лекар може да отложи следващата доза на IMFINZI или да спре лечението Ви с IMFINZI, ако имате:  възпаление на белите дробове: симптомите може да включват новопоявила се кашлица или влошаване на кашлицата, задух или болка в гърдите;

 възпаление на черния дроб: симптомите може да включват гадене или повръщане, послабо усещане за глад, болка в дясната страна на корема, пожълтяване на кожата или бялото на очите, сънливост, тъмна урина или по-лесно от нормалното кървене или насиняване;  възпаление на червата: симптомите може да включват диария или по-голям брой изхождания от обичайното, черни, катранени или лепкави изпражнения с кръв или слуз, силна стомашна болка или чувствителност;

 възпаление на жлезите (особено на щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, хипофизата и пакреаса): симптомите може да включват ускорена сърдечна дейност, изключително силна умора, наддаване на тегло или загуба на тегло, замаяност или припадане, косопад, усещане за студ, запек, главоболие, което не преминава, или необичайно главоболие;

 диабет тип 1: симптомите може да включват висока кръвна захар, по-силно от обичайното усещане за глад или жажда, уриниране по-често от обичайното;  възпаление на бъбреците: симптомите може да включват намалено количество урина;  възпаление на кожата: симптомите може да включват обрив, сърбеж, образуване на мехури по кожата или язви в устата или върху други влажни повърхности;  възпаление на сърдечния мускул: симптомите може да включват болка в гръдния кош, недостиг на въздух или неритмична сърдечна дейност;  възпаление на мускулите: симптоми може да включват мускулна болка или слабост;  реакции, свързани с инфузията: симптомите може да включват студени тръпки или треперене, сърбеж или обрив, зачервяване на кожата, задух или свиркащи хрипове, замаяност или повишена температура. Ако имате някои от симптомите, изброени по-горе, веднага се обадете или посетете Вашия лекар. Деца и юноши IMFINZI не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и IMFINZI Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Това включва билкови лекарства и лекарства, получени без рецепта. Бременност  Кажете на Вашия лекар ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност. 34  Ако сте жена, която би могла да забременее, трябва ефективно да се предпазвате от забременяване, докато се лекувате с IMFINZI и в продължение на най-малко 3 месеца след последната Ви доза. Кърмене  Кажете на Вашия лекар, ако кърмите.  Попитайте Вашия лекар дали може да кърмите по време на или след лечение с IMFINZI.  Не е известно дали IMFINZI преминава в кърмата при човека. Шофиране и работа с машини Няма вероятност IMFINZI да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако обаче имате нежелани реакции, които засягат способността Ви за концентрация и реагиране, трябва да бъдете внимателни, когато шофирате или работите с машини. 3. Как ще Ви се приложи IMFINZI IMFINZI ще Ви бъде приложен в болница или в клиника под наблюдението на лекар с опит.  Вашият лекар ще Ви прилага IMFINZI чрез инфузия във вена (капково) за около 60 минути през 2 седмици.  Вашият лекар ще реши колко терапии са Ви необходими. Препоръчителната доза е 10 mg дурвалумаб на килограм телесно тегло. Ако пропуснете своя час за приложение на IMFINZI  Обадете се веднага на Вашия лекар, за да си определите друг час.  Много е важно да не пропускате доза от това лекарство. Ако имате някакви допълнителни въпроси за Вашето лечение, попитайте Вашия лекар. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Когато се лекувате с IMFINZI, може да получите някои сериозни нежелани реакции (вижте точка 2). Говорете веднага с Вашия лекар, ако получите някои от следните нежелани реакции, които се съобщават в клиничните изпитвания с дурвалумаб и включват сериозните нежелани реакции, изброени в точка 2: Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)  инфекции на горните дихателни пътища  сериозни инфекции на белите дробове (пневмония)  намалена активност на щитовидната жлеза, което може да предизвика умора или наддаване на тегло  кашлица  възпаление на белите дробове (пневмонит)  диария  стомашна болка  кожен обрив или сърбеж  повишена температура Чести (може да засегнат до 1 на 10 души) 35  инфекции на зъбите и меките тъкани в устата  грип  повишена активност на щитовидната жлеза, което може да предизвика ускорен пулс или загуба на тегло  прегракнал глас (дисфония)

 възпаление на червата (колит)  отклонения в чернодробните изследвания (повишена аспартат аминотрансфераза; повишена аланин аминотрансфераза)  нощни изпотявания  мускулна болка (миалгия)  отклонения в изследванията на бъбречната функция (повишен креатинин в кръвта);  болезнено уриниране

 подуване на краката (периферен оток)  реакция към инфузията на лекарството, която може да предизвика повишена температура или зачервяване на кожата Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)  намалена секреция на хормоните, произвеждани от надбъбречните жлези, което може да предизвика умора  заболяване, водещо до високи нива на захар в кръвта (захарен диабет тип 1)  възпаление на черния дроб, което може да предизвика гадене или по-слабо усещане за глад  възпаление на мускулите

 възпаление на бъбреците (нефрит), което може да намали количеството на урината Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)  намалена функция на хипофизната жлеза (хипопитуитаризъм, включително безвкусен диабет), което може да предизвика умора, повишение на количеството на урината  възпаление на сърцето Говорете веднага с Вашия лекар, ако получите някоя от гореспоменатите нежелани реакции. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате IMFINZI IMFINZI ще Ви се прилага в болница или клиника и медицинският специалист ще бъде отговорен за неговото съхранение. Подробностите за съхранение са както следва: Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона след „Годен до:“ и „.EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява в хладилник (2 °C до 8 °C). Да не се замразява. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да предпазите от светлина. Не използвайте, ако това лекарство е мътно, с променен цвят или съдържа видими частици. 36 Не съхранявайте неизползваната част от инфузионния разтвор за повторна употреба. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа IMFINZI Активното вещество е дурвалумаб. Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg дурвалумаб. Всеки флакон съдържа или 500 mg дурвалумаб в 10 ml концентрат, или 120 mg дурвалумаб в 2,4 ml концентрат. Другите съставки са: хистидин, хистидин хидрохлорид монохидрат, трехалоза дихидрат, полисорбат 80, вода за инжекции. Как изглежда IMFINZI и какво съдържа опаковката IMFINZI концентрат за инфузионен разтвор е стерилен, без консерванти, бистър до опалесцентен, безцветен до бледожълт разтвор, без видими частици. Той е наличен в опаковки, съдържащи или 1 стъклен флакон с 2,4 ml концентрат или 1 стъклен флакон с 10 ml концентрат. Притежател на разрешението за употреба AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Швеция Производител MedImmune UK Limited 6 Renaissance Way Liverpool L24 9JW Великобритания MedImmune Pharma BV Lagelandseweg 78 6545 CG Nijmegen Нидерландия  Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu <————————————————————————————————————————> Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: Подготовка и приложение на инфузията • Парентералните лекарствени продукти трябва да се преглеждат визуално за наличие на видими частици и промяна на цвета преди приложението. Концентратът е бистър до опалесцентен, безцветен до бледо жълт разтвор, без видими частици. Изхвърлете флакона, ако разтворът е мътен, с променен цвят или се наблюдават видими частици. • Не разклащайте флакона. • Изтеглете необходимия обем концентрат от флакона(ите) и прехвърлете в сак за интравенозна (i.v.) инфузия, съдържащ инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инжекционен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%), за да приготвите разреден разтвор с крайна концентрация между 1 и 15 mg/ml. Смесете разредения разтвор, като обръщате внимателно сака. • Веднъж разреден, лекарствения продукт трябва да се използва незабавно. Разреденият разтвор не трябва да се замразява. Ако не се използва незабавно, общото време от пробиването на флакон до началото на приложението не трябва да надхвърля 24 часа при 2 ºC до 8 ºC или 4 часа при стайна температура (до 25 ºC). Ако са в хладилник, саковете за интравенозна инфузия трябва да се оставят да достигнат стайна температура преди употреба. Приложете инфузионния разтвор интравенозно в продължение на 60 минути чрез интравенозна система, съдържаща стерилен, вграден филтър с ниско протеинно свързване от 0,2 или 0,22 микрона. • Не прилагайте едновременно с други лекарствени продукти през същата инфузионна система. • IMFINZI съдържа една доза. Изхвърлете неизползваната част, останала във флакона. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства