Онкология и Изкуствен интелект

Дурвалумаб (разширена характеристика на продукта)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
05.09.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ IMFINZI 50 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg дурвалумаб (durvalumab).

Един флакон с 2,4 ml концентрат съдържа 120 mg дурвалумаб. Един флакон с 10 ml концентрат съдържа 500 mg дурвалумаб.

Дурвалумаб се произвежда в клетки от бозайник (яйчник на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат) Бистър до опалесцентен, безцветен до бледожълт разтвор, без видими частици. Разтворът има pH приблизително 6,0 и осмолалитет приблизително 400 mOsm/kg.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания IMFINZI като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал, неоперабилен недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД) при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 в ≥ 1% от туморните клетки и чието заболяване не е прогресирало след лъчехимиотерапия на базата на платина (вж. точка 5.1).

4.2 Дозировка и начин на приложение Лечението трябва да се започва и проследява от лекар с опит в лечението на ракови заболявания.

Изследване за PD-L1 при пациенти с локално авансирал НДРБД Пациентите с локално авансирал НДРБД следва да се оценяват за терапия на базата на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (точка 5.1). Дозировка

Препоръчителната доза IMFINZI е 10 mg/kg, приложена като интравенозна инфузия в продължение на 60 минути през 2 седмици до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност, или максимално 12 месеца.

Препоръчва се лечението на клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването да се продължи до потвърждаване на прогресията. 3 Не се препоръчва повишаване или понижаване на дозата. Отлагане или преустановяване на дозата може да се наложи въз основа на индивидуалната безопасност и поносимост.

Указания за овладяване на имуносвързани нежелани реакции са описани в таблица 1 (вж. точка 4.4). Таблица 1. Препоръчителни изменения на лечението с IMFINZI и препоръки за овладяване Нежелани реакции Тежестa

Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго Имуносвързан пневмонит/интерстициа лна белодробна болест Степен 2

Oтлагане на дозата

Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 или 4

Трайно прекратяване 1 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Имуносвързан хепатит Степен 2 при ALT или AST >3-5 x ГГН и/или общ билирубин >1,5-3 x ГГН

Oтлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 при AST или ALT >5-≤8 x ГГН или общ билирубин >3- ≤5 x ГГН Степен 3 при AST или ALT >8 x ГГН или общ билирубин >5 x ГГН Едновременно Трайно прекратяване ALT или AST >3 x ГГН и общ билирубин >2 x ГГН без друга причина

Имуносвързан колит или диария Степен 2 Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, Степен последвано от 3 или 4 Трайно прекратяване 4 Нежелани реакции Тежестa Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго постепенно намаляване на дозата

Имуносвързан хипертиреоидизъм Степен 2-4

Отлагане на дозата до клинична стабилност Симптоматично лечение, вж. точка 4.8 Имуносвързан хипотиреоидизъм

Степен 2-4 Без промени Започнете заместителна терапия с тироидни хормони според клиничните показания Имуносвързана надбъбречна недостатъчност или хипофизит/хипопитуита ризъм Степен 2-4 Отлагане на дозата до клинична стабилност

Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата и хормонално заместване според клиничните показания Имуносвързан захарен диабет тип 1 Степен 2-4 Без промени

Започнете лечение с инсулин според клиничните показания Имуносвързан нефрит Степен 2 със серумен креатинин >1,5-3x (ГГН или изходното ниво) Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 със серумен креатинин >3x изходно ниво или >3-6 x ГГН; Степен 4 със серумен креатинин >6 x ГГН

Трайно прекратяване

Имуносвързан обрив или дерматит Степен 2 за >1 седмица Отлагане на дозата Започнете 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 3 Степен 4 Трайно прекратяване

Имуносвързан миокардит Степен 2 Отлагане на дозатаб Започнете 2 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от Степен 3 или 4 или всяка Трайно прекратяване 5 Нежелани реакции Тежестa Изменение на лечението с IMFINZI Лечение с кортикостероиди, освен ако не е посочено друго степен при положителна биопсия постепенно намаляване на дозата Имуносвързан миозит/полимиозит Степен 2 или 3

Отлагане на дозата Започнете 1 до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 4 Трайно прекратяванев Реакции, свързани с инфузията Степен 1 или 2 Прекъсване или забавяне на скоростта на инфузията

Може да имате предвид премедикация за профилактика на последващи реакции към инфузията Степен 3 или 4 Трайно прекратяване Инфекция Степен 3 или 4 Отлагане на дозата до клинична стабилност Други имуносвързани нежелани реакции Степен 3 Отлагане на дозата

Обмислете начална доза 1 mg/kg/ден до 4 mg/kg/ден преднизон или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата Степен 4

Трайно прекратяване a Общи терминологични критерии за нежелани събития (Common Terminology Criteria for Adverse Events), версия 4.03. ALT: аланин аминотрансфераза; AST: аспартат аминотрансфераза; ГГН: горна граница на нормата.

б Ако няма подобрение в рамките на 3 до 5 дни въпреки кортикостероидите, незабавно започнете допълнителна имуносупресивна терапия.

След отшумяване (Степен 0) трябва да се започне кортикостероид с постепенно намаляване на дозата и да се продължи поне 1 месец, след което прилагането на IMFINZI може да се възстанови въз основа на клинична преценка. в Трайно прекратете IMFINZI, ако нежеланата реакция не отшуми до ≤ Степен 1 в рамките на 30 дни или ако има признаци на респираторна недостатъчност.

При подозирани имуносвързани нежелани реакции трябва да се извърши подходяща оценка, за да се потвърди етиологията или да се изключат алтернативни етиологии.

Трябва да се има предвид повишаване на дозата на кортикостероидите и/или използването на допълнителни системни имуносупресори, ако се наблюдава влошаване или липсва подобрение. След подобрение до степен ≤1 трябва да се започне постепенно намаляване на дозата на кортикостероидите, като това продължи най-малко 1 месец.

След отлагане на приложението, IMFINZI може да се поднови в рамките на 12 седмици, ако нежеланите реакции се подобрят до степен ≤1 и дозата на кортикостероида се намали до ≤10 mg преднизон или еквивалент на ден. IMFINZI трябва трайно да се прекрати при повтарящи се Степен 3 или 4 (тежки или животозастрашаващи) имуносвързани нежелани реакции.

При неимуносвързани нежелани реакции, трябва да се обмисли отлагане на IMFINZI при нежелани реакции Степен 2 и 3 до достигане на степен ≤1 или изходно ниво.

IMFINZI трябва да се прекрати при нежелани реакции Степен 4 (с изключение на лабораторни отклонения 6 Степен 4, при които решението да се прекрати трябва да стане въз основа на придружаващи клинични признаци/симптоми и клинична преценка). Специални популации Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на IMFINZI при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени.

Липсват данни. Старческа възраст Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (≥65 годишна възраст) (вж. точка 5.1). Данните при пациенти на възраст 75 и повече години са ограничени.

Бъбречно увреждане

Не се препоръчва коригиране на дозата IMFINZI при пациенти с лека степен или умерено бъбречно увреждане.

Данните при пациенти с тежко бъбречно увреждане са твърде ограничени, за да се направят заключения относно тази популация (вж. точка 5.2). Чернодробно увреждане Данните при пациенти с умерено и тежко чернодробно увреждане са ограничени.

Поради минимално участие на чернодробните процеси при клиърънса на дурвалумаб не се препоръчва коригиране на дозата IMFINZI при пациенти с чернодробно увреждане, тъй като не се очаква разлика в експозицията.(вж. точка 5.2).

Начин на приложение IMFINZI е за интравенозно приложение.

Той трябва да се прилага като разтвор за интравенозна инфузия в продължение на 60 минути (вж. точка 6.6). За указания относно разреждането на лекарствения продукт преди приложението вижте точка 6.6. 4.3 Противопоказания Свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. 4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и партидният номер на приложения продукт трябва точно да се документират. Имуносвързан пневмонит

При пациенти, получаващи IMFINZI, възниква имуносвързан пневмонит или интерстициална белодробна болест, определена като налагаща употреба на системни кортикостероиди и без ясна алтернативна етиология.

Радиационен пневмонит се наблюдава често при пациенти, получаващи лъчетерапия на белите дробове, като клиничната картина на пневмонит и радиационен пневмонит е много подобна.

В проучването PACIFIC при пациенти, които са завършили лечение с най-малко 2 цикъла на съчетана лъчехимиотерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на клиничното изпитване, пневмонит или радиационен пневмонит настъпва при 161 (33,9%) пациенти в групата, лекувана с IMFINZI, и при 58 (24,8%) в групата с плацебо, включително степен 3 (3,4% спрямо 3,0%) и степен 5 (1,1% спрямо 1,7%) (вж. точка 4.8). 

Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на пневмонит или радиационен пневмонит.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfinzi-epar-product-information_bg.pdf

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства