Онкология и Изкуствен интелект

Донафениб може би подобрява преживяемостта срещу сорафениб при лечение на първа линия на нерезектируем или метастатичен хепатоцелуларен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В китайско проучване във фаза II / III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че донафениб (Donafenib, мултикиназен инхибитор и деутерирано производно на сорафениб), подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелен сорафениб при първа линия на лечение за нерезектабилен или метастатичен хепатоцелуларен карцином.

Донафениб е модифицирано производно на сорафениба с тридеутерирана N-метилова група, която може да подобри молекулярната стабилност и да подобри фармакокинетичните характеристики. Установено е, че агентът показва повишена стабилност и намалена чувствителност към метаболизиращи ензими в черния дроб, което потенциално води до повишена плазмена експозиция и намалени токсични метаболити.

Подробности за проучването

В многоцентровото, отворено проучване, 668 пациенти (популация с намерение за лечение) са били разпределени на случаен принцип между март 2016 г. и април 2018 г. да получават два пъти дневно перорален донафениб по 0,2 g (n = 334) или сорафениб от 0,4 g (n = 334) два пъти всеки ден до прогресиране на заболяването или непоносима
токсичност. Ефикасността е била оценена предимно в пълния набор от анализи, състоящ се от 328 пациенти в групата на донафениб и 331 в групата на сорафениб без голямо нарушение на допустимостта, които са получили поне една доза от изследваното лекарство.

Основната крайна точка е била общата преживяемост, тествана за неинфериорност и превъзходство.

Обща преживяемост

Средната обща преживяемост в пълния набор от анализи е била 12,1 месеца в групата на донафениб срещу 10,3 месеца в групата на сорафениб (коефициент на риск
[HR] = 0,831, 95% [CI] = 0,699–0,988, P = 0,0245; и двете неинфериорни като критериите за превъзходство са били изпълнени).

Процентът на 12-я и 18-я месец е бил 50,6% срещу 45,0% и 35,4% срещу 28,1%. В популацията, предназначена за лечение, средната обща преживяемост е била 12,0 месеца срещу 10,1 месеца (HR = 0,839, 95% CI = 0,706–0,996, P = .0309).

Средната преживяемост без прогресия в пълния набор от анализи е била 3,7 срещу 3,6 месеца (HR = 0,909, 95% CI = 0,763–1,082, P = .0570). Обективен отговор се е наблюдавал при 4,6% срещу 2,7% от пациентите (P = .2448); процентът на контрол на заболяването е бил 30,8% срещу 28,7% (P = .5532).

Неблагоприятни събития

Неблагоприятни събития от степен 3-та са се наблюдавали при 57% от пациентите в групата на донафениб срещу 67% от групата на сорафениб (P = .0082) и са се считали за свързани с лекарства при 38% срещу 50% (P = .0018), като най-много честите събития в групата на донофениб, са били хипертония (9% срещу 9%) и кожни реакции на ръка и крак (6% срещу 12%). Най-честите нежелани събития, от всяка степен, са били кожни реакции- ръка и крак (50% срещу 67%) и диария (30% срещу 47%).

Сериозни нежелани събития са се наблюдавали при 17% срещу 20% от пациентите и са се считали за свързани с лечението при 7% срещу 7%. Прекъсване или намаляване на дозата поради нежелани събития са се наблюдавали при 30% срещу 42% и са се считали за свързани с лечението при 25% срещу 36%. Прекратяването на лечението поради нежелани събития се е наблюдавало при 10% срещу 13% и се е считало, че е свързано с лечението при 6% срещу 8%.

Нежеланите събития са довели до смърт при 6 пациенти в групата на донофениб и при 12 пациенти в групата на сорафениб. Само два смъртни случаи са се считали за свързани с лечението поради чернодробна дисфункция и белодробна инфекция при 1 пациент в групата на сорафениб.

Заключение

Донафениб е показал превъзходство над сорафениб при подобряването на общата преживяемост и има благоприятна
безопасност и поносимост при китайски пациенти с напреднал хепатоцелуларен карцином, което показва обещаващи резултати като потенциална монотерапия от първа линия за
тези пациенти.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/july-2021/donafenib-may-improve-survival-vs-sorafenib-in-first-line-treatment-of-unresectable-or-metastatic-hepatocellular-carcinoma/?utm_source=TAP-EN-070821-INTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars