Онкология и Изкуствен интелект

NADIM:Добавяне на Ниволумаб към неоадювантна химиотерапия при недребноклетъчен белодробен карцином в резектабилен стадий IIIA

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Испанското проучване NADIM (фаза II), публикувано в The Lancet Oncology установява, че добавянето на ниволумаб към неоадювантната  химиотерапия и използването на ниволумаб като адювант е свързано с високи 24-месечни нива на преживяемост без прогресия при пациенти с резектабилен, стадий IIIA  на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване 46 пациенти, включени между април 2017 г. и август 2018 г., е трябвало да получат неоадювантно лечение с паклитаксел от 200 mg/m² и AUC = 6  плюс ниволумаб от 360 mg на ден 1-ви от всеки 21-дневен цикъл за три цикъла преди хирургична резекция. След това пациентите е трябвало да  получават адювантна монотерапия с ниволумаб за 1 година по 240 mg на всеки 2 седмици в продължение на 4 месеца, последвана от 480 mg на всеки 4 седмици в продължение
на 8 месеца.

Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия за 24 месеца в модифицираната популация с намерение за лечение (ITT) (състояща се от всички пациенти, получили  неоадювантно лечение) и в популацията по протокол (състояща се от всички пациенти, които са имали резекция на тумора и са получили поне един цикъл на адювантен ниволумаб).

Преживяемост без прогресия

При прекъсване на данните (през януари 2020 г.) средното проследяване е било 24 месеца. Модифицираната ITT популация е включвала всички 46 пациенти. Общо 41 от тях са били оперирани;  а от тях 37 са получили един или повече цикъла на адювантен ниволумаб и представляват популацията по протокол.

Средната преживяемост без прогресия не е била достигната в ITT или в популации от протокол. В популацията ITT преживяемостта без прогресия е била 95,7% на 12 месеца,  87,0% на 18 месеца и 77,1% на 24 месеца. В популацията по протокол преживяемостта без прогресия е била 100% за 12 месеца, 91,9% на 18-я месеца и 87,9% на 24-я месеца.

От 37 пациенти, които са получавали адювантен ниволумаб, 33-ма (89%) са нямали данни за заболяване при изследване или компютърна томография.

В популацията ITT общата преживяемост е била 97,8% на 12 месеца, 93,5% на 18 месеца и 89,9% на 24 месеца. В популацията по протокол общата преживяемост е била 100%  на 12-я месеца, 97,3% на 18-я месеца и 97,3% на 24-я месеца.

Неблагоприятни събития

Свързани с лечението нежелани събития са се наблюдавали при 93% от пациентите по време на неоадювантно лечение. Свързани с лечението над 3-та степен нежелани събития са се наблюдавали  при 30% от пациентите, като най-честите са били повишена липаза (7%) и фебрилна неутропения (7%).

Нито едно от нежеланите събития по време на неоадювантно лечение не е  довело до прекратяване на лечението, намаляване на дозата, забавяне на операцията или смърт. Нежеланите събития са попречили на 3-ма (7%) от 46 пациенти да получат  адювантен ниволумаб, като причините са се състояли от хематологична токсичност при 2-ма пациенти и бъбречна недостатъчност при един.

Сред 37-те пациенти, получаващи адювантen ниволумаб, свързани с лечението нежелани събития над степен 3-та са се наблюдавали при 8 пациенти (22%) по време на адювантната терапия,  като най-честите са били повишената серумна липаза (11%) и повишената серумна амилаза (8%). Нежеланите събития, свързани с лечението, довели до прекратяване на  адювантния ниволумаб са констатирани при петима пациенти (14%). Не са възникнали нежелани събития със смърт по време на адювантното лечение.

Заключение

Резултати подкрепят добавянето на неоадювантен ниволумаб към химиотерапия на основата на платина при пациенти с резектируем стадий IIIA на НДКРБД. Неаадювантната  химиоимунотерапия може да промени възприятието за локално напреднал рак на белия дроб като потенциално летално заболяване до такова, което можа да е лечимо.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2020/addition-of-nivolumab-to-neoadjuvant-chemotherapy-in-resectable-stage-iiia-nsclc/?fbclid=IwAR3zNeXifmmSrTdWW7ecVm8tpOUVwUNwkThe28vCAaJzW_rSEC9QQVRNRl

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars