Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Добавянето на бавацизумаб към ерлотиниб не води до подобряване на преживяемостта свободна от прогресия при недребноклетъчен рак на белите дробове

I.Bivolarski
I.Bivolarski
05.09.2019

Клинчно проучване във фаза II, докладвано в JAMA Oncology, е открито, че добавянето на бевацизумаб към ерлотиниб не подобрява  значително преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с напреднал НДКРБД* с мутирал EGFR.

Подробности за проучването

Многоцентровото проучване е включвало 88 пациенти с делеция на EGFR екзон 19 или мутация на екзон 21 L858R и стадий IV на НДКРБД (NSCLC), които са отговаряли на условията за лечение
с бевацизумаб и не са получавали системна терапия за стадий IV. Пациентите са били разпределени на случаен принцип между ноември 2012 г. и август 2016 г.  да получават или ерлотиниб 150 mg дневно плюс bevacizumab 15 mg/ kg на всеки 3 седмици (n = 43) или само ерлотиниб (n = 45). Лечението е продължавало до  прогресиране на заболяването или до неприемлива токсичност.

Основната крайна точка е била преживяемостта без прогресия.

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване е било 33 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 17,9 месеца в комбинираната група срещу 13,5 месеца в групата с ерлотиниб  (съотношение на опасност [HR] = 0,81, P = .39). Обективният процент на отговори е бил 81% срещу 83% (P = .81). Общата средна преживяемост е била 32,4 месеца срещу 50,6  месеца (HR = 1,41, P = .33). Данните не са били систематично събирани за терапията след лечение, която е била предоставена по преценка на изследователите. Сред  пациентите с налични данни, осимертиниб е получен от 10 пациенти в комбинираната група и при 13 пациенти от групата на ерлотиниб.

Нежелани събития

Най-честите нежелани реакции от степен над ≥ 3, възникнали при петима или повече пациенти в комбинираната група срещу ерлотиниб групи са били: хипертония (40% срещу 20%), кожни
зачервявания (26% срещу 16%), протеинурия (12% срещу 0%), и диария (9% срещу 13%). Нежеланите реакции са довели до прекратяване на лечението при 26% от  комбинираната група, като най-честите причини, свързани с лечението, са били кожни проблеми (7%) и хипертония (7%).

Заключение

Комбинацията на ерлотиниб плюс бевацизумаб в сравнение само с ерлотиниб не е довела до значително подобрение в преживяемостта без прогресия в  мутиралия EGFR при НДКРБД.

=========================================================

*Недребноклетъчен рак на белите дробове

Източник на информация
1.https://www.ascopost.com/news/september-2019/does-the-addition-of-bevacizumab-to-erlotinib-in-advanced-egfr-mutant-nsclc-improve-pfs/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars