Онкология и Изкуствен интелект

Двойно VEGF и PD-1 инхибиране при авансирали солидни тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Клинично проучване във фаза Ib/ II, описано в статия в Journal of Clinical Oncology, открива, че комбинацията от VEGF инхибитор ленватибиб (lenvatinib) PD-1 инхибитора пембролизумаб (pembrolizumab) са показали активност в редица авансирали солидни тумори.

Според авторите, има доказателства, които предполагат, че модулирането на VEGF-медиираното имунно потискане чрез инхибиране на ангиогенезата може да увеличи имунотерапевтичната активност на чек-пойн инхибиторите.

Изследването е включвало 137 пациенти с метастатични солидни тумори във фаза Ib кохорта (n = 13) и във фаза II (разширена) кохорта (n = 124). Пембролизумаб се е прилагал по 200 mg на всеки 3 седмици. Основните крайни точки са били: обективната степен на отговор на 24-та седмица при препоръчаната доза за II фаза.

Честота на отговор

Две са били дозо-ограничаващите токсичности състоящи се от: артралгия 3-та степен и умора, също от степен 3-та. Те са се наблюдавали при първоначалната доза на ленватиниб  от 24 mg /d плюс пембролизимаб. Не са били наблюдавани ограничаващи дозата токсичности при деескалация на дозата като препоръчителната доза за II фаза е била  леватитиниб от 20 mg / d плюс пембролизимаб.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Lenvatinib плюс Пембролизумаб  са били активни при редица напреднали солидни тумори.
2.Процентът на отговори е варирал от 25% до 63%.
3.Обективен отговор на 24-тата седмица с този режим е бил наблюдаван при 19 (63%) от 30 пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (средна продължителност на отговора = 20,0 месеца); 12 (52%) от 23-ма с рак на ендометриума (средната продължителност на отговора = не е била достигната); 10 (48%) от 21 с меланом (средна продължителност на отговора = 12,5 месеца; 8 (36%) от 22-ма с плоскоклетъчен карцином на главата и шията (средна продължителност на отговора = 8,2 месеца); 7 (33%) от 21 с недребноклетъчен рак на белия дроб (средна продължителност на отговора = 10,9 месеца) и 5 ​​(25%) от 20 с уротелиален рак (средната продължителност на отговора = не е достигната).

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението от всяка степен, са били: умора (58%), диария (52%), хипертония (47%), хипотиреоидизъм (42%) и намален апетит  (39%). Нежелани събития, свързани с лечението на степен 3-та или 4-та, са се наблюдавали при 67% от пациентите, като най-честите са били: хипертония (20%), умора (12%),
диария (9%), протеинурия (8%) и повишена липаза (7 %). Нежеланите реакции са довели до спиране на лечението при 20% от пациентите. Смята се, че два смъртни
случая са били свързани с лечението поради белодробен кръвоизлив при пациент с недребноклетъчен рак на белия дроб и стомашно-чревен кръвоизлив при пациент с
уротелиален рак.

Заключение

Lenvatinib плюс pembrolizumab са демонстрирали управляем профил на безопасност и обещаваща антитуморна активност при пациенти със солидни туморни типове.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/january-2020/dual-vegf-and-pd-1-inhibition-in-advanced-solid-tumors/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars