Онкология и Изкуствен интелект

Влияние на експресията на хромогранин А върху характеристиките и прогнозата на заболяване при ректалните невроендокринни тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В едноинституционално корейско проучване, описано в American Journal of Hurgical Pathology, се установява, че хромогранин А в невроендокринните тумори на ректума е бил свързан с по-агресивни клинични характеристики и с по-лоша прогноза.

Въпреки, че ректалните невроендокринни тумори с L-клетъчен фенотип и малък размер, обикновено са по-малко клинично сериозни,
класификационна система на Световната здравна организация от 2019 г. ги категоризира всички като злокачествени. Следователно идентифицирането на биомаркери за ректалните невроендокринни тумори е важно за стратифицирането при евентуалното клинично поведение.

Подробности за проучването

Изследването е включвало данни за патологията на 538 пациенти, отговарящи на изискванията, които са имали ендоскопски (n = 480) или хирургично резецирани (n = 58) добре  диференцирани ректални невроендокринни тумори от институционална база данни за патология, лекувани между 1994 и 2014 г.

Основни констатации

Всички ректални невроендокринни тумори са били положителни към синаптофизин. Хромогранин е открит в 111 случая (20.6%).

Експресията на Хромогранин е била значително свързана с: по-възрастна възраст (над 50 години, P = .013), мъжки пол (P = .002), радикална резекция (P = .003), голям размер на
тумора (над 1 cm, P = .038 ), инвазия на муслуларис проприя (muscularis propria) (P = .002), лимфоваскуларна инвазия (P = .014), периневрална инвазия (P <.001), включен марж на резекция
(P = .028) и метастази в лимфните възли (P = .003).

Сред 71 пациенти с налични данни, тези с експресия на хромогранин А са имали по-високи плазмени нива на хромогранин А спрямо тези без хромогранин А експресия по време на  проследяване (средно = 101,3 ng/mL срещу 60,5 ng /mL, P = 0,023).

Преживяемостта без болест за 10 години е била 91,5% сред пациенти с екпресия на хромогранин А срещу 99,7% при тези без експресия (съотношение на риск [HR] = 14,4, P <.001).  Разликата остава значима при многовариантния анализ (HR = 12,1, P = .006), като хромогранин А е бил единственият независим предиктор за намалена преживяемост
 болест.

При едновариантните анализи на подгрупите, 10-годишната преживяемост без заболяване е била значително намалена при хромогранин А експресия сред пациенти с тумори от 1-ва степен  (95,3% срещу 99,7%, P = 0,011), тумори от степен 2-ра (57,1% срещу 100%, P = .001), големи ректални невроендокринни тумори (над 1 cm; 71.4% срещу 96.6%, P = 0.017)  и pT1 тумори (95.1% срещу 100%, P = .001); никой от факторите не е останал съществен при многовариантния анализ.

Заключение

Ректалните невроендокринни тумори, които са положителни за хромогранин А, са по-рядко срещани от тези със синаптофизинова експресия  и показват по-агресивно клинично поведение. Хромогранин А следователно е прогностичен показател за по-висок риск от рецидив при пациенти с ендоскопски или хирургично
резецирани ректални невроендокринни тумори.

Източник на информация:

.https://ascopost.com/news/august-2020/impact-of-chromogranin-a-expression-on-disease-characteristics-and-prognosis-in-rectal-neuroendocrine-tumors/?fbclid=IwAR
31IKkeWP5RhhTMfONKAeFr6_Glr-rFDXSaDI3rbrPgbjmrqG9bMhNqmM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars