Онкология и Изкуствен интелект

Апалутамид при метастатичен кастрационно-чувствителен рак на простатата: окончателен анализ на общата преживяемост на проучването TITAN

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на изпитването
TITAN (фаза III) е показал значителна полза от терапията с апалутамид плюс андроген-депривационна терапия (АДТ) спрямо плацебо плюс андроген-депривация при пациенти метастатиченкастрационно- чувствителен рак на простатата, както без, така и с корекция за значително кръстосано преминаване към апалутамид от плацебо групата.

Първият междинен анализ на проучването (медиана на проследяването = 22,7 месеца) е показал превъзходна обща и рентгенографска преживяемост без прогресия с добавяне на
апалутамид към продължаваща андроген-депривационна терапия и подкрепи одобрението на апалутамид през септември 2019 г. в тази обстановка.

Подробности за проучването

В проучването 1052 пациенти са били разпределени на случаен принцип да получават апалутамид по 240 mg на ден (n = 525) или плацебо (n = 527) в допълнение към продължаващата
АДТ. След разслепяване на проучването през януари 2019 г. на пациентите от групата на плацебо е било разрешено да преминат, за да получат апалутамид. Стойностите на P за вторични и други крайни точки са номинални стойности на P.

Обща преживяемост

Средната продължителност на проследяването е била 44,0 месеца. Общо 208 пациенти в групата на плацебо (39,5%) са преминали да получават апалутамид. Средната
продължителност на лечението е била 39,3 месеца с апалутамид в групата на апалутамид, 20,2 месеца с плацебо в групата на плацебо и 15,4 месеца с апалутамид при пациенти,
преминали през плацебо.

В популацията, предназначена за лечение, включително кръстосаните пациенти като част от групата на плацебо, средната обща преживяемост не е била достигната
(95%[CI] = не е достигнат – не е достигнат) в групата на апалутамид срещу 52,2 месеца (95 % CI = 41,9 месеца – не е достигнат) в плацебо групата
([HR] = 0,65, 95% CI = 0,53–0,79, P <.0001); Четиригодишните проценти са били 65,1% срещу 51,8%. При обратен вероятностен цензуриран претеглен анализ,
приспособяващ се към пресичане от плацебо към апалутамид, средната обща преживяемост не е била достигната при апалутамид спрямо 39,8 месеца при плацебо (HR = 0,52,
95% CI = 0,42–0,64, P <.0001).

Вторични крайни точки и други изходни мерки

Накрая, цитотоксична химиотерапия е била започната при 13,1% от пациентите, лекувани с апалутамид, срещу 23,9% от пациентите, лекувани с плацебо (HR = 0,47,
95% CI = 0,35–0,63, P <.0001), със средно време до цитотоксична химиотерапия, което не е било достигнато в нито една група. Прогресия на PSAсе е наблюдавал при 26,3% срещу 65,3% от пациентите (HR = 0,27, 95% CI = 0,22–0,33, P <.0001), като средното време до прогресията на PSA не е било достигнато спрямо 12,9 месеца.

Второто събитие- преживяемостта без прогресия се е наблюдавало при 33,0% срещу 46,7% от пациентите (HR = 0,62, 95% CI = 0,51–0,75, P <.0001), като средната продължителност
на преживяемостта без прогресия-2 не е била достигната спрямо 44,0 месеца. Кастрационната резистентност се е наблюдавала при 36,4% спрямо 71,2% от пациентите
(HR = 0,34, 95% CI = 0,29–0,41, P <.0001), като средното време до кастрационна резистентност не е било достигнато спрямо 11,4 месеца.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Apalutamide плюс ADT значително удължава общата преживяемост спрямо плацебо плюс ADT.
2.Общата полза за преживяемостта се е наблюдавала въпреки 39,5% кръстосано преминаване от плацебо към апалутамид.

Числена полза от апалутамид се наблюдава за времето до прогресия на болката (медиана = не е била достигната спрямо- не е достигната, HR = 0,87, 95% CI = 0,70–1,08,
P = .197), време до хронична употреба на опиоиди (медиана = не е била достигната спрямо- не е достигната, HR = 0,79, 95% CI = 0,58–1,09, P = .156) и време до свързано
със скелета събитие (медиана = не е достигнато спрямо не е достигнато, HR = 0,86, 95% CI = 0,62–1,19, P = .361).

Оценката с инструмента за функционална оценка на раковата терапия-простата (FACT-P) е показал, че благоприятното изходно качество на живот, свързано със
здравето (HRQoL) въз основа на общия резултат на FACT-P, се поддържа в групата на апалутамид, без съществени разлики в промяната спрямо изходно ниво,
наблюдавано между лекуваните групи. HRQoL в специфични домейни, измерени чрез субскали на FACT-P, също се поддържат през цялото проследяване в групата на апалутамид.

Безопасност

Профилът на безопасност на апалутамид е бил в съответствие с предишни доклади. Честотата на неблагоприятни събития, коригирани с експозиция – състоящи се от всякакъв вид
кожен обрив, фрактури, падания, исхемична болест на сърцето, исхемични цереброваскуларни нарушения и гърчове – са били: 40,0, 22,4 и 41,9 на 100 пациент-години в апалутамид, плацебо , и кръстосани групи, съответно.

Интересни нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се наблюдавали съответно при 7,6%, 2,7% и 6,5% от трите групи.
Честотата на първия случай на кожен обрив е по-висока при пациенти, лекувани с апалутамид, в сравнение с плацебо, достигайки плато след приблизително 6 месеца.

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението с апалутамид, са били обрив и умора. Няма съобщения за смъртни случаи, свързани с лечението. Трима пациенти в
кръстосаната група са имали нежелани събития от COVID-19; всички са разрешени и нито едно не е довело до прекратяване на лечението или смърт.

Заключение

Окончателният анализ на TITAN е потвърдил, че въпреки кръстосаното преминаване, апалутамид плюс АДТ подобрява общата преживяемост, забавя кастрационната резистентност, поддържа здравето, свързано с качеството на живот и има постоянен профил на безопасност при широка популация пациенти с
метастатичен кастрационен чувствителен рак на простатата.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/may-2021/apalutamide-in-metastatic-castration-sensitive-prostate-cancer-final-overall-survival-analysis-of-the-titan-trial/?fbclid=IwAR3tcif_7qC1-_dqHu6-o0tUwE5sG8YRB2pb9DQWfX8bXwaj5dYAw7Pxa0A

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars