Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Акситиниб и пембролизумаб в комбинация срещу саркомите

I.Bivolarski
I.Bivolarski
16.05.2019

В клинично проучване във фаза II, съобщено в The Lancet Oncology, са били открити доказателства за активността на акситиниб плюс  пембролизумаб при напреднал (авансирал) сарком, включително алвеоларно мекотъканен сарком.

Ключови точки
1.Преживяемостта без прогресия след 3 месеца е била 65,6% при всички пациенти и 72,7% при тези с алвеоларно мекотъканен сарком.
2.Средната преживяемост без прогресия е била 4,7 месеца сред всички патенти и 12,4 месеца сред тези с алвеоларно мекотъканен сарком.

Подробности за изследването

Проучването е обхванало 33-ма пациенти с напреднал или метастатичн сарком, включително алвеоларно мекотъканен сарком (n = 12),  лекувани в медицински център в Маями между април 2016 г. и февруари 2018 г. Пациентите са имали прогресия на заболяването след предишно лечение с поне една линия на системна химиотерапия. Първите 5 пациенти са получавали
акситиниб 5 mg два пъти дневно и 200 mg пембролизумаб всеки 8-ми ден, на всеки 3  седмици в 6-седмични цикли до 2 години; останалите пациенти са получавали ескалиращи дози на акситиниб от 2-10 mg два пъти дневно плюс  пембролизумаб по същата схема.

Първичната крайна точка е била 3-месечна преживяемост без прогресия.

Преживяемост без прогресия

Медианата на проследяването е била 14,7 месеца. Преживяемостта без прогресия след 3 месеца е била 65,6% при всички пациенти и  72,7% при тези с алвеоларно мекотъканен сарком. Средната преживяемост без прогресиране е била 4,7 месеца сред всички пациенти и 12,4 месеца при тези с алвеоларно мекотъканен сарком. Отговор се е наблюдавал при 8 (25%) от 32 оценими пациенти,
стабилно заболяване се е наблюдавало при допълнителни 9 (28.0%). Шест отговора са възникнали при 11 оценими пациенти с  алвеоларно мекотъканен сарком. Сред респондентите средното време до отговор е било 19,4 седмици, а средната продължителност на  отговора е била 29 седмици.

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението от степен 3 или 4, са включвали хипертония (15% от пациентите),  автоимунна токсичност (15%), гадене или повръщане (6%) и припадъци (6%). Сериозни нежелани събития се  наблюдават при 21% от пациентите, включително автоимунен колит, трансаминит, пневмоторакс, хемоптиза, гърчове и хипертриглицеридемия.
Не са наблюдавани смъртни случаи, свързани със самото лечението.

Заключението, е че: акситиниб плюс пембролизумаб имат управляема токсичност, както и все още предварителна активност при  пациенти с напреднал сарком, особено при пациенти с алвеоларно мекотъканен сарком. Изискват се по-нататъшни изследвания в  рандомизирани контролирани проучвания.

Източници на информция:
1.https://ascopost.com/News/60040?fbclid=IwAR1yvk-dXQ_e3G9hh71Q2A4mXQkoTb5VZy21mYGdyAOUmxnijY6cFxI4M8o

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars