Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма. Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохло…
I.Bivolarski
17 minutes ago

Какво представлява преливането на тромбоцити при онкоболни?

Кога се налага преливането на тромбомаса при рак? Ако сте онкоболен и/или Ви предстой лечение за онкологично заболяване, то трябва да знаете, че в определен период, може да се наложи да Ви бъдат преляти в кръвоносната система- тромбоцити. Това се налага или поради определени показатели на кръвта, ко…
I.Bivolarski
an hour ago

Какво представлява кръвопреливането при онкоболни?

Кога се налага кръвопреливане (хемотрансфузия) при пациенти с рак? Ако сте онкоболен или Ви предстой лечение поради онкологично заболяване, то трябва да знаете, че то може да доведе до ниски стойности на хемоглобина в червените Ви кръвни клетки. Стойностите на хемоглобина могат да спаднат, не само п…
I.Bivolarski
2 days ago

TheraP: LuPSMA срещу кабазитаксел при метастатично резистентен на кастрация рак на простатата

Радионуклидна терапия намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 37% спрямо кабазитаксел при мъже с метастатичен кастрато- резистентен рак на простатата  установено в клиничното проучване TheraP (фаза II). Лекуваните с лутеций-177 PSMA-617 (LuPSMA) пациенти, са имали по-малко токси…
I.Bivolarski
4 days ago

Добавяне на адювантен Пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб при ранен HER2-позитивен рак на гърдата: данни от 6-годишно проследяване на проучването APHINITY

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че предварителния втори междинен анализ за общата преживяемост на APHINITY (фаза III) не е показало значителна полза  от добавянето на адювант пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб след медианно проследяване от 6 години при пациенти с ранен…
I.Bivolarski
5 days ago

JCOG1007:Извършването на първична резекция на тумор с химиотерапията не е подобрило общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията

Японско проучване във фаза III (JCOG1007; iPACS), публикувано в Journal of Clinical Oncology установява, че с извършването на първична туморна резекция и  химиотерапия не се подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията при пациенти с асимптоматични първични тумори на колоре…
I.Bivolarski
6 days ago

EV-301: Енфортумаб-Ведотин е удължил преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином

Установено е било, че лечението с конюгатното антитяло- Енфортумаб-Ведотин (enfortumab vedotin-ejfv) значително е увеличило преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином, според резултатите от клиничното изпитване EV-301 (фаза III). Тези констатации са били публикувани в The New En…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Полиембриомът?

Полиембриомът представлява рядка, но много агресивна форма на тумор на зародишните клетки, който обикновено се среща в яйчниците. Полиембриомът има характеристики, както на тумора на жълтъчната торбичка, така и на недиференцирания тератом /ембрионален карцином, с характерна находка на ембриоидни тел…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Гонадобластомът?

Гонадобластомът представлява сложна неоплазма, съставена от смес от гонадни елементи, като големи първични зародишни клетки, незрели Сертолиеви клетки, гранулозни клетки на половата връв и/или гонадни стромални клетки. Гонадобластомите по дефиниция са доброкачествени, но повече от 50% имат съпътства…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Бендафолин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Бендафолин 10 mg/ml инжекционен разтвор Bendafolin 10 mg/ml solution for injection Фолинова киселина (Folinic acid) Прочетете внимателно приложената листовка преди да започнете да използвате това лекарство. - Запазете листовката. Може да имате нужда да я прочетете по…
I.Bivolarski
a week ago