Онкология и Изкуствен интелект

Vargatef (нинтеданиб, nintedanib) e одобрен в ЕС за пациенти с рак на белия дроб с напреднал аденокарцином след първа линия химиотерапия

Нинтеданиб, добавен към доцетаксел, демонстрира над една година (12,6 месеца) средна обща преживяемост при пациенти с напреднал рак на белия дроб с аденокарцином след премината първа линия химиотерапия (срещу 10,3 месеца за пациенти, получаващи само доцетаксел). Одобрението на нинтеданиб в ЕС се е о…
I.Bivolarski
5 days ago

Какво представлява Нератиниб?

Nerlynx (neratinib) Общ преглед на Nerlynx и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Nerlynx и за какво се използва? Nerlynx е лекарство за рак на гърдата, използвано за намаляване на риска от рецидив на заболяването при пациентки с рак на гърдата в ранен стадий, които са преминали опера…
I.Bivolarski
6 days ago

FDA одобри кризотиниб на капсули

На 11 март 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри капсули кризотиниб (Xalkori, Pfizer, Inc.) за лечение на пациенти с метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори са ROS1-положителни. Кризотиниб (Crizotinib) е бил одобрен за първи път през 2011 г. за лечение …
I.Bivolarski
6 days ago

Какво представлява Кризотиниб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ XALKORI 200 mg твърди капсули XALKORI 250 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ XALKORI 200 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 200 mg кризотиниб (crizotinib). XALKORI 250 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 250 mg кризотиниб (crizot…
I.Bivolarski
a week ago

ALEX: FDA одобри Алектиниб за ALK- позитивен, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 6 ноември 2017 г. Администрацията по храните и лекарствата издаде редовно одобрение за алектиниб (ALECENSA, Hoffmann-La Roche, Inc./Genentech, Inc.) за лечение на пациенти с положителен ALK-пренареден, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който се открива чрез тест, одобрен от FDA. Пр…
I.Bivolarski
a week ago

POLO: Поддържащо лечение с Олапариб срещу плацебо при метастазирал рак на панкреаса с BRCA мутация: Анализ на общата преживяемост от проучването POLO

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на проучването POLO (фаза III) не е показал значителна разлика между поддържащата група на олапариб спрямо групата на плацебо при пациенти с BRCA -мутирал метастатичен рак на панкреаса. Дългосрочната преж…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Европейски план за борба с рака (2021)

ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В ЕВРОПА: ВЪВЕДЕНИЕ По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани със заболяването, а други 1,3 млн. души са загубили живота си в резултат на него1 . Ракът е индивидуална диагноза, която не само има значително …
I.Bivolarski
2 weeks ago

KRYSTAL-1: Адаграсиб при лекувани пациенти с KRAS G12C-мутиран напреднал недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The New England Journal of Medicine, описваща кохорта във фаза II на мултикохортното KRYSTAL-1 фаза I/II проучване показва, че инхибиторът на KRAS G12C адаграсиб е показал активност в предишно лекувани пациенти с неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с K…
I.Bivolarski
3 weeks ago

FDA одобри първото лекарство за Позитрон-емисионем томограф (PET), насочено към PSMA, при мъже с рак на простатата

На 01 декември 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ одобри Gallium 68 PSMA-11 (Ga 68 PSMA-11) като първото лекарство за позитронно-емисионна томография (PET) при позитивни лезии на простатно-специфичен мембранен антиген (PSMA) при мъже с рак на простатата. Ga 68 PSMA-11 е показан за пац…
I.Bivolarski
a month ago

AtezoTRIBE: Добавяне на атезолизумаб към FOLFOXIRI/Bevacizumab при метастатичен колоректален рак

В италианското проучване AtezoTRIBE (фаза II), описано в The Lancet Oncology, е било установено, че добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI (флуороурацил, левковорин, оксалиплатин, иринотекан) и бевацизумаб е подобрил преживяемостта без прогресия при лечението на пациенти от първа линия с метастати…
I.Bivolarski
a month ago