Translate

DART: Комбинирането на Ипилипумаб и Ниволумаб, носи ползи при пациентите с високодиференциран невроендокринен тумор

Комбинирането на два вече установени имунотерапевтични агенти са постигнали свиването екстрапанкреатични  невроендокринни тумори в напреднал стадий, според резултатите от SWOG

Прочетете повече

REACH-2: Рамуцирумаб леко подобрява общата преживяемост спрямо плацебо при пациенти с хепатоцелуларен карцином прогресирали преди това на сорафениб

На 10 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри рамуцирумаб (Cyramza) като самостоятелен агент за лечение

Прочетете повече