VELOR: Афилиберцепт подобрява с малко общата преживяемост със сравнение с плацебо при пациенти с метастатичен колоректален карцином

През август 2012 г. антиангиогенният агент ziv-aflibercept (Zaltrap) е одобрен за употреба в комбинация с FOLFIRI (флуороурацил,  левковорин, иринотекан) при

Прочетете повече