GOG-252: Няма подобрение в PFS-а при Интравенозна срещу интраперитонеална химиотерапия плюс бевацизумаб при напреднал овариален карцином

В клиничното проучване GOG-252 (фаза III), не се е открила никаква полза в преживяемостта без прогресия (PFS) при постхирургичната  интраперитонеална

Прочетете повече