AVAGAST: Подобрение в преживяемостта без прогресия при добавянето на бевацизумаб към химиотерапия

Въведения AVAGAST е многонационално, рандомизирано, плацебо-контролирано, фаза III, клинично проучване, предназначено да оцени ефикасността от добавяне на бевацизумаб към капецитабин-цисплатина

Прочетете повече

Контролирано проучване с апатиниб при китайски пациенти с химиотерапевтично-рефрактерен, напреднал или метастатичен аденокарцином на стомаха или гастроезофагеална връзка посочи леко предимство спряма плацебо в общата преживяемост и преживяемостта без прогресия

Въведение Понастоящем няма стандартна химиотерапевтична стратегия за пациенти с напреднал метастатичен рак на стомаха, претърпяли прогресия  след две или повече

Прочетете повече