EMBRACA: Леко подобрение на PFS-а при талазопариб срещу химиотерапия по избор при авансирал или метастатичен рак на гърдата

На 16 октомври 2018 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, одобри талазопариб (TALZENNA, Pfizer Inc., инхибитор на поли

Прочетете повече

Алергични реакции по време и след химиотерапия

Алергични реакции и химиотерапия Включва: свръхчувствителност, анафилаксия, лекарствена реакция Какво представлява алергичната реакция и химиотерапията свързана ли е с нея?

Прочетете повече

CLOVER: Дали ще има разлика между 4 или 6 курса на АХТ при приложение на таксан плюс циклофосфамид

Проспективно, мултицентрово, рандомизирано, отворено, фаза III клинично проучване (CLOVER) сравняващо 4  с 6 цикъла на Таксан с Циклофосфамид (доцетаксел +

Прочетете повече

Торипалимаб плюс пеметрексед + платина при напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб

Кратко обобщение на клиничното проучване Това е рандомизирано, двойно-слепо, плацебо-контролирано, многоцентрово, фаза III клинично проучване за оценка на ефикасността и

Прочетете повече

EMBRACE: Ерибулин мезилат слабо повишава общата преживяемост срещу избор, на каквато и да е монохимиотерапия

EMBRACE представлява, рандомизирано, многоцентрово, клинично проучване във фаза III, което сравнява Ерибулин мезилат (Е7389; Е) с лекарски избор на лечение

Прочетете повече