Ленватиниб плюс Пембролизумаб показват активност при напреднал уротелиален карцином

Комбинацията от левентиниб плюс пембролизумаб е показала антитуморна активност при пациенти с авансирал (напреднал) уротелиален карцином,  включително при пациенти,  получили

Прочетете повече

DART: Комбинирането на Ипилипумаб и Ниволумаб, носи ползи при пациентите с високодиференциран невроендокринен тумор

Комбинирането на два вече установени имунотерапевтични агенти са постигнали свиването екстрапанкреатични  невроендокринни тумори в напреднал стадий, според резултатите от SWOG

Прочетете повече

REACH-2: Рамуцирумаб леко подобрява общата преживяемост спрямо плацебо при пациенти с хепатоцелуларен карцином прогресирали преди това на сорафениб

На 10 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри рамуцирумаб (Cyramza) като самостоятелен агент за лечение

Прочетете повече

VELOR: Афилиберцепт подобрява с малко общата преживяемост със сравнение с плацебо при пациенти с метастатичен колоректален карцином

През август 2012 г. антиангиогенният агент ziv-aflibercept (Zaltrap) е одобрен за употреба в комбинация с FOLFIRI (флуороурацил,  левковорин, иринотекан) при

Прочетете повече

KATHERINE trial: Кадцила показва добри резултати спрямо Херцептин при адювантно лечение при рака на гърдата

Базел, 06 май 2019 г. Швейцарската фармацевтична компания Roche обяви, че Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) е одобрила

Прочетете повече

NOVA: FDA одобри нирапариб (ZEJULA) за поддържащо лечение при рецидивирал  епителен карцином на яйчника, фалопиевите тръби и/или първичен перитонеален рак

На 27 март 2017 г. Американската администрация по храните и лекарствата одобри niraparib (ZEJULA, Tesaro, Inc.),  инхибитор на поли- ADP-рибозо-полимеразата

Прочетете повече

AVAGAST: Подобрение в преживяемостта без прогресия при добавянето на бевацизумаб към химиотерапия

Въведения AVAGAST е многонационално, рандомизирано, плацебо-контролирано, фаза III, клинично проучване, предназначено да оцени ефикасността от добавяне на бевацизумаб към капецитабин-цисплатина

Прочетете повече

Контролирано проучване с апатиниб при китайски пациенти с химиотерапевтично-рефрактерен, напреднал или метастатичен аденокарцином на стомаха или гастроезофагеална връзка посочи леко предимство спряма плацебо в общата преживяемост и преживяемостта без прогресия

Въведение Понастоящем няма стандартна химиотерапевтична стратегия за пациенти с напреднал метастатичен рак на стомаха, претърпяли прогресия  след две или повече

Прочетете повече